Projectomschrijving

In Flevoland is de afgelopen periode veel geïnvesteerd om samen met de partners en cliëntvertegenwoordigers te komen tot plan van aanpak. 

Doel

Met onze aanpak willen we bereiken dat er minder meldingen komen en dat mensen niet bij de politie terecht komen, maar met passend vervoer en bij de juiste ondersteuning.

Sluitende keten

In het plan van aanpak project ‘personen met verward gedrag Flevoland’ zijn 3 thema’s benoemd waarop de keten van ondersteuning sluitend gemaakt gaat worden:

  • preventie
  • hulpverlening en nazorg
  • crisismeldingen en opvolging

Toegewerkt wordt naar een sluitende keten waarin een persoon met verward gedrag niet alleen een integraal zorg- en crisisplan heeft en casusregie geregeld is, maar er ook een keten is van ondersteuning naar dagbesteding/werk en inkomen, participatie en het oplossen van eventuele schulden.

Meer informatie

Informatie over het plan van aanpak ‘personen met verward gedrag Flevoland’ is binnenkort te vinden op de website www.almere.nl.

Resultaten

Het resultaat, een uitvoeringsplan, is een herijkte en verscherpte versie van het in 2016 opgestelde Regionaal plan van aanpak personen met verward gedrag. De verscherping was nodig omdat de doelgroep zeer breed is en daardoor het hele zorgveld betrokken zou moeten worden bij de verbetering. Aanscherping is onder meer aangebracht door het uitganspunt te hanteren dat voor preventie en nazorg de prioriteit ligt bij complexe multi-problematiek.

Met alle partners is een ketenanalyse uitgevoerd om witte vlekken te benoemen en analyseren. Aan de hand van deze analyse is een aangescherpt Uitvoeringsplan aanpak personen met verward gedrag opgesteld, met nadruk op preventie en verbetering van de keten in geval van crises. Uit de met de partners uitgevoerde analyse bleek dat de infrastructuur in principe compleet is, maar dat de aansluiting tussen de onderdelen van de ondersteuningsketen voor verbetering vatbaar is.

Vervolg

De resultaten van dit project geven alle aanleiding om met dit project verder te gaan. Het uitvoeringsplan was gerealiseerd en er is inmiddels een toegekende vervolgsubsidie voor de uitvoering van verschillende doelprojecten van het uitvoeringsplan.

Meer informatie

Vervolgproject: ‘Sluitende aanpak voor Personen met Verward Gedrag in Flevoland

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een stimuleringssubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website