Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds 1 augustus 2018 draagt het project Crisisvoorzieningen Maatschappelijke Zorg Maastricht/Heuvelland zorg voor mensen in Maastricht en omgeving die door een ernstige ontregeling in het dagelijks leven als gevolg van psychische of sociale problemen in crisis zijn geraakt en die niet in aanmerking komen voor opname in de GGZ of in het ziekenhuis. In het project wordt gewerkt met 3 verschillende arrangementen voor crisisopvang:

A. Crisisinterventie Thuis

B. Acute Opvang op Maat. Hiervoor is voorzien in een flexibele voorraad van commerciële of particuliere locaties, verspreid in Maastricht en het Heuvelland,

C. Bed met toezicht,bedoeld voor crisissituaties waarbij extra zorg in een 24-uurssetting nodig is.

Arrangementen duren maximaal 14 dagen, waarbinnen het vervolgtraject (incl. indien nodig huisvesting, inkomen en overdracht naar reguliere – bestaande of nieuwe - zorg of ondersteuning) voorbereid dient te worden.

In de pilotperiode van 13 maanden werden 150 mensen gezien, waarvan 45 personen een crisisarrangement kregen. De overigen zijn op een andere manier geholpen.

Buiten kantooruren neemt de 24-uurs crisisdienst van de GGZ de meldpuntfunctie over. Zonodig wordt een cliënt opgenomen en de volgende werkdag overgedragen aan het Regiecentrum.

De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd: Er zijn voldoende crisisplaatsen beschikbaar gemaakt, er is voldoende differentiatie in de verschillende crisisplaatsen gerealiseerd, er is een 24/7 meldpunt voor crisissituaties maatschappelijke zorg gerealiseerd.

De komende maanden zal deze aanpak ingebed worden in de maatschappelijke opvang-transformatie die gaande is in de regio Maastricht-Heuvelland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de projectperiode hebben 150 personen zich gemeld met een acute hulpvraag in het Regiecentrum.

45 mensen zijn tijdelijk opgevangen middels een crisisarrangement. Daarnaast zijn 105 mensen op een andere manier geholpen, door korte interventies van de ervaringsdeskundigen van het Regiecentrum.

Wat opvalt is dat met name het arrangement-op-maat (hotels,vakantiepark, B&B met ambulante crisiszorg) aan een toenemende vraag voldoet. Hiermee kan ook een betere spreiding van opvanglocaties in de regio gerealiseerd worden. Het arrangement Crisisinterventie thuis is minder vaak ingezet. Verklaringen hiervoor zijn dat huisartsen de weg naar het Regiecentrum nog niet weten te vinden en veelal gebruik maken van de reguliere GGZ-crisisdienst. Voor het vervolg zullen we verder inzetten op meer bekendheid en nog meer samenwerking met de GGZ-crisisdienst.

Ook het crisisarrangement Bedden met Toezicht is minder ingezet dan aanvankelijk was ingeschat. Oorzaak hiervan kan zijn dat in voorkomende gevallen toch vaker voor de reguliere GGZ-opname werd gekozen.

De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd: Er zijn voldoende crisisplaatsen beschikbaar gemaakt, er is voldoende differentiatie in de verschillende crisisplaatsen gerealiseerd, er is een 24/7 meldpunt voor crisissituaties maatschappelijke zorg gerealiseerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Niet alle mensen die als gevolg van psychische of psychosociale problemen in crisis raken en acuut zorgen/

of opvang nodig hebben, kunnen daarvoor terecht in de GGZ. De GGZ heeft alleen een taak voor cliënten

waarbij behandeling voorop staat. Natuurlijk moeten er ook voor de mensen die niet terecht kunnen in de

GGZ voldoende goede crisisvoorzieningen beschikbaar zijn.

De huidige crisisvoorzieningen voor deze

doelgroep in de regio Maastricht/Heuvelland voldoen niet: er zijn er te weinig, ze zijn niet meer van deze tijd

en er zijn te weinig verschillende soorten opvangmogelijkheden.

 

Met deze subsidieaanvraag wordt beoogd een pilot te realiseren die moet leiden tot de beschikbaarheid van

voldoende en voldoende gedifferentieerde crisisvoorzieningen en van een regiecentrum dat zorgdraagt voor melding, beoordeling, risicotaxatie en zorgtoewijzing voor cliënten van de maatschappelijke zorg in crisis.

Hiertoe werken de gemeenten van de regio Maastricht/Heuvelland, zorgaanbieders uit de GGZ en de

maatschappelijke zorg en cliënten en ervaringsdeskundigen samen. Via het in te richten Regiecentrum

worden cliënten indien nodig toegeleid naar een van de verschillende varianten van crisisopvang:

Crisisinterventie Thuis, Acute Opvang op Maat of Bed met Toezicht.

 

De pilot draagt door realisatie van een

meldpunt voor acute problemen en van adequate crisisvoorzieningen vanuit de maatschappelijke zorg bij

aan de bouwstenen 4, 5, 6 en 8, in aanvulling op en in afstemming met dergelijke voorzieningen en functies

in de GGZ.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website