Projectomschrijving

Niet alle mensen die als gevolg van psychische of psychosociale problemen in crisis raken en acuut zorg- en/of opvang nodig hebben, kunnen daarvoor terecht in de ggz. Natuurlijk moeten er ook voor de mensen die niet terecht kunnen in de ggz voldoende goede crisisvoorzieningen beschikbaar zijn.

Doel

Deze pilot wil de beschikbaarheid van voldoende en voldoende gedifferentieerde crisisvoorzieningen realiseren en verbeteren. Een regiecentrum draagt zorg voor melding, beoordeling, risicotaxatie en zorgtoewijzing voor cliënten van de maatschappelijke zorg in crisis. Via het in te richten Regiecentrum worden cliënten indien nodig toegeleid naar een van de verschillende varianten van crisisopvang: Crisisinterventie Thuis, Acute Opvang op Maat of Bed met Toezicht.

Samenwerkingspartners

Hiertoe werken de gemeenten van de regio Maastricht/Heuvelland, zorgaanbieders uit de ggz en de maatschappelijke zorg en cliënten en ervaringsdeskundigen samen.

Resultaten

Sinds 1 augustus 2018 draagt het project Crisisvoorzieningen Maatschappelijke Zorg Maastricht/Heuvelland zorg voor psychisch kwetsbare mensen in crisissituaties. In dit project wordt gewerkt met 3 verschillende arrangementen voor crisisopvang:

  1. Crisisinterventie thuis
  2. Acute opvang op maat
  3. Bed met toezicht

Arrangementen duren maximaal 14 dagen, waarbinnen het vervolgtraject voorbereid dient te worden. Een Regieteam (bestaande uit ervaringsdeskundigen en andere professionals) heeft de regie over de toewijzing van de passende opvang en crisiszorg. In de pilotperiode van 13 maanden werden 150 mensen gezien, waarvan 45 personen een crisisarrangement kregen. De overige mensen zijn op een andere manier geholpen.

De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd: er zijn voldoende crisisplaatsen beschikbaar gemaakt, er is voldoende differentiatie in de verschillende crisisplaatsen gerealiseerd, er is een 24/7 meldpunt voor crisissituaties maatschappelijke zorg gerealiseerd.

De komende maanden zal deze aanpak ingebed worden in de maatschappelijke opvang-transformatie die gaande is in de regio Maastricht-Heuvelland.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website