Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Belangrijke verandering is dat er meer vormen van verplichte zorg komen en dat die ook buiten een GGZ-instelling kunnen plaatsvinden. De nieuwe wet biedt meer mogelijkheden en waarborgen voor preventie en (verplichte) zorg op maat om betrokkenen nog beter te helpen.

 

Deze nieuwe wet betekent in korte tijd een forse samenwerkingsopgave voor het Openbaar Ministerie (OM), GGZ aanbieders, gemeenten, politie en overige ketenpartners in de zorg.

 

Het doel van dit project is kortweg het vormgeven en implementeren van de regionalenetwerksamenwerking in het kader van de Wvggz te realiseren vóór 1 januari 2020.

 

Het gaat daarbij in het bijzonder om het regionaal periodiek overleg, de werkprocessen in de uitvoering en de informatiedeling. Een eerste verkenning laat zien dat de impact van de wet en de risico's voor een zorgvuldige uitvoering van het complexe werkproces voor alle betrokken partijen in combinatie met andere ontwikkelingen groot zijn. Denk aan ontwikkelingen zoals de sluitende aanpak rond personen met verward gedrag, de ketenveldnorm, de generieke module acute psychiatrie en de samenhang met de gelijktijdige invoering van de Wet Zorg en Dwang en Wet Forensische Zorg. Op basis van deze verkenning is samen met gemeenten en netwerkpartners een ontwikkelagenda opgesteld ter ondersteuning van de implementatie van de Wvggz (zie bijlage). De betrokken partijen erkennen het belang van een goede netwerksamenwerking bij de uitvoering van de wet om de beoogde doelstellingen te kunnen bereiken.

 

De implementatie van de Wvggz vraagt om het leggen van een goede basis voor toekomstige samenwerking in het arrondissement Midden-Nederland, met daarin drie veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht met in totaal 39 gemeenten, verschillende grote GGZ-aanbieders en onder meer diverse meldpunten voor niet-acute zorg.

 

Gegeven de omvangrijkheid van het netwerk van stakeholders op het gebied van zorg en veiligheid en de genoemde complexiteit is (tijdelijk) ondersteuning van een bovenregionaal projectleider nodig. Deze projectleider jaagt het project regio-overstijgend aan, brengt periodieke regionale overleggen tot stand, stimuleert en bewaakt de voortgang, rekening houdend met de zeer diverse belangen, posities en lopende (aanpalende) initiatieven van de 39 gemeenten, de subregio’s en de netwerkpartners.

 

Deze projectleider zal (mede) zorgen voor de nodige afstemming, verbinding en kennisdeling (leren van elkaar) in Midden-Nederland. Enige eenduidigheid is immers nodig onder meer voor de bovenlokale netwerkpartners en burgers, doch binnen en met veel oog voor de lokale en subregionale context. De bovenregionale projectleider zal daarnaast dan ook voor elk afzonderlijk geografisch deelgebied, te weten Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland, op maat werken.

 

Gedurende dit project is de projectleider regionale samenwerking Wvggz Midden-Nederland primair verantwoordelijk voor de implementatie van het regionaal periodiek overleg (art. 8.31 Wvggz) en de netwerktaken in het kader van de Wvggz. Hiernaast is de bovenregionale projectleider verantwoordelijk voor het sturen op samenwerkingsafspraken over de uitvoering van de Wvggz en draagt deze zorg voor een goede aansluiting en inbedding van deze regionale overstijgende samenwerkingsafspraken. De projectleider draagt zorg voor borging van deze samenwerking in Midden-Nederland.

 

Alle relevante partijen zijn over de aanvraag geïnformeerd en/of hebben actief ingestemd met deze aanvraag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website