Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met een groot aan zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen is in IJsselstein de persoonsgerichte aanpak van personen met verward gedrag geïnventariseerd. De conclusie is dat er al veel gebeurt, maar dat verdere intensivering van de huidige aanpak kan leiden tot nog betere resultaten en een sluitende aanpak. Met een plan van aanpak, met daarin negen actiepunten, gaat de gemeente met de verschillende ketenpartners en ervaringsdeskundigen in 2019 aan de slag. Verdere samenwerking en continue aandacht voor personen met verward gedrag moet leiden tot een aanpak waarbij cliënten de gewenste zorg ontvangen en waarbij vanuit het domein veiligheid op de juiste momenten en op de juiste manier ondersteuning geboden kan worden. Het uiteindelijke doel is dat zij een ‘normaal’ deel van de IJsselsteinse samenleving vormen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling is het samen met ketenpartners en ervaringsdeskundigen opstellen van een plan van aanpak voor personen met verward gedrag in de gemeente IJsselstein. Deze doelstelling is behaald. Het behalen van deze doelstelling heeft geresulteerd in 9 actiepunten. Deze actiepunten kunnen worden uitgevoerd om tot een sluitende aanpak voor verward gedrag te kunnen komen. Deze 9 actiepunten zijn als volgt:

- 1. Het in 2019 door de gemeente, in samenwerking met de zorgaanbieders, organiseren van een aantal bijeenkomsten voor inwoners om stigmatisering van personen met verward gedrag tegen te gaan.

- 2. Het in 2019 minimaal tweemaal aanbieden van de cursus Mental Health First Aid aan professionals, vrijwilligers en buurtbewoners.

- 3. Het zorgen dat er voor inwoners met verward gedrag een meer centraal gelegen locatie komt waar zij kunnen samenkomen om aan hun herstel te werken.

- 4. Het er voor zorgen dat instellingen die inwoners individuele en/of groepsbegeleiding bieden, en waarbij het risico bestaat dat zij zichzelf en/of hun omgeving in gevaar kunnen brengen, gebruik maken van de crisiskaart. - 5. Het idee om gezamenlijke begeleiding aan te bieden in IJsselstein met alle betrokken partijen op te pakken en uit te werken in 2019.

- 6. Het inzetten en gebruik maken van het te ontwikkelen digitale meldpunt niet acuut voor personen met verward gedrag, zoals dat nu door de GGDrU wordt ontwikkeld.

- 7. De gemeente verlaagt de inzet van het meldpunt zorg en overlast bij de GGDrU naar module 3. In 2019 wordt verder ingezet op het doen van meldingen van personen met verward gedrag bij het Sociaal en daarbij het afbouwen van het meldpunt zorg en overlast van de GGDrU.

- 8. Het in de overleggen van het Sociaal Team met ketenpartners als vast agendapunt opnemen van de stand van zaken aanpak personen met verward gedrag. En in ieder geval twee maal organiseren van een speciaal overleg tussen de ketenpartners en het Sociaal Team over de ontwikkeling daarvan en acties om de aanpak verder te verstevigen.

- 9. Het in 2019 opzetten van een nadere procedure hoe te handelen in het kader van de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg welke op 1 januari 2020 in werking treedt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er komt steeds meer aandacht voor personen met verward gedrag en ook ziet men steeds meer het belang in van een goede aanpak voor de juiste zorg aan deze mensen. Door een integrale lokale aanpak wordt gezorgd voor een vangnet en vallen cliënten niet meer tussen wal en schip. Binnen de gemeente IJsselstein is reeds de samenwerking gezocht met tien partijen vanuit zorg en veiligheid. In de komende periode zullen nog andere partijen betrokken worden die relevant zijn binnen het samenwerkingsverband. Samen met de betrokken partijen worden sessies en bijeenkomsten georganiseerd om knelpunten in de huidige aanpak te identificeren en daar gezamenlijk oplossingen bij te bedenken. Hierbij staat de cliënt centraal. Dit leidt tot een samenwerkingsovereenkomst en een plan van aanpak voor een sluitende aanpak voor verward gedrag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website