Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanuit een overkoepelende, aanjagende en verbindende rol heeft de projectleider bijgedragen aan het proces om te komen tot een stevige basis voor een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag in Limburg. Aan diverse deelprojecten op uiteenlopende bouwstenen is uitvoering gegeven. Passend vervoer, time-outvoorzieningen, herstelhuizen, trainingen, meldpunten en regionale plannen van aanpak zijn met inbreng vanuit de projectorganisatie (stuurgroep, ambtelijk afstemmingsoverleg, regionale werkgroepen en vele betrokken ketenpartners) opgestart. De projectleider heeft hierbinnen een belangrijk spilfunctie vervult. Ketenpartners weten elkaar beter te vinden, begrijpen beter wat ze voor elkaar kunnen betekenen en er is meer begrip voor elkaars positie. Inzicht, verbinding en gericht toewerken naar een houdbare governance rondom zorg en veiligheid zijn aspecten waar Limburg de vruchten van plukt. Het project heeft brede visievorming en integrale beleidsvorming gestimuleerd. Dit is hard nodig om in het vervolg tot werkbare en passende samenwerkingsverbanden rondom zorg en veiligheid te komen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De projectleider heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een ketenaanpak voor personen met verward gedrag op de schaal van Noord-, Midden- en Zuid-Limburg, en passend bij de vraagstukken binnen de betreffende regio’s, door initiatieven aan te jagen, verbindingen tot stand te brengen en expertise in te brengen. Binnen de aanpak is de verbreding van de doelgroep naar Lvb, dementie en psychosociaal behoevende verkend en zijn er verbindingen tot stand gekomen met andere thema's op het snijvlak zorg en veiligheid. Denk hierbij aan de Wvggz, Ketenveldnorm en acute psychiatrie. De regio's onderkennen het belang van een goede governance op zorg- en veiligheid en hebben hierin de eerste stappen gezet, die in 2020 een vervolg krijgen.De projectstructuur is herijkt en besloten is om de onderdelen te verankeren binnen het regio-overleg op de schaal van de veiligheidsregio’s. Overkoepelend, dus op provinciale schaal, komt de stuurgroep nog tweemaal per jaar bij elkaar. Daarnaast kent elke regio een eigen overleg rondom de aanpak personen met verward gedrag met daaraan gekoppeld een projectleider dan wel een kartrekker vanuit één van de deelnemende gemeenten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanaf november 2016 is er op provinciaal niveau een projectleider actief. De opdracht van deze projectleider is om initiatieven aan te jagen c.q. te coördineren op het gebied van de negen geformuleerde bouwstenen om tot een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag in Limburg te komen. De financiering van deze projectleider is eind 2018 geëindigd (liep gelijk op met opheffing landelijk schakelteam). Echter de provinciale stuurgroep personen met verward gedrag acht het voortzetten van de inzet van deze projectleider nadrukkelijk gewenst. Dit gelet op de fase waarin een aantal initiatieven zich op dit moment bevindt alsook kijkend naar een aantal nieuwe opgaven waarvoor partners in Limburg staan, zoals de Wet verplichte GGZ, ketenveldnorm en acute psychiatrie. Met deze subsidieaanvraag beogen wij de inzet van de projectleider voort te kunnen zetten tot eind 2019.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website