Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project Verwarring Alom?!is er preventief ingezet om te voorkomen dat situaties escaleren. Dit hebben we gedaan door meer aandacht te vragen voor mensen met een niet zichtbare beperking, die soms daardoor in de war kunnen raken. Hoe de omgeving hier vervolgens mee omgaat is van groot belang om escalatie te voorkomen. In ons project hebben we kennis vergroot over onbegrepen gedrag en concrete handvatten kunnen aanreiken hoe hiermee om te gaan.

Dit hebben we gedaan middels de volgende deelprojecten:

- ontwikkelen en verspreiden van herkenningskaartjes

- trainen van vrijwilligers en professionals

- kennis op straat activiteiten

- oprichting Bureau Ervaringsdeskundigheid Drenthe

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Verwarring Alom?! heeft de volgende resultaten opgeleverd:

 

• Er zijn 152 professionals en vrijwilligers getraind in het herkennen van en omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking.

• Herkenningskaartjes zijn ontwikkeld en breed verspreid in Drenthe.

• Inwoners in verschillende gemeenten zijn geïnformeerd over het project en hebben concrete handvatten gekregen hoe om te gaan met verward gedrag, door de inzet van kennis op straat en informatiepunten.

• Het Bureau Evaringsdeskundigheid Drenthe is opgericht en bestaat momenteel uit 15 ervaringsdeskundigen en mensen met ervaringskennis die ingezet kunnen worden in clientcontact, ontwikkelen beleid, quickscans, onderzoek en training.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verwarring alom?! is als project aangehaakt bij de regionale agenda van de Drentse aanpak verwarde personen. Hierdoor zijn er dwarsverbanden ontstaan in het ontwikkelen van verschillende initiatieven. Trainingen LVB/NAH/ASS sluiten aan bij de trainingen voor vrijwilligers, herkenningskaartjes worden door gebruikt door meer organisaties. Gemeenten ontwikkelen een eigen plan van aanpak voor 2019, waarbij ze gebruik maken van de verschillende projectonderdelen van Verwarring alom?!

Ervaringsdeskundigen zijn enthousiast over het ontwikkelen van een uitzendbureau. Aanmeldingen komen regelmatig binnen van mensen die zich willen inzetten. Opdrachtgevers zijn nog onvoldoende bekend met het inzetten van ervaringsdeskundigen. Ook moet wettelijke regelgeving goed doordacht zijn voor de start van een uitzendbureau.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verwarring alom?! heeft geresulteerd in verschillende acties bij de deelprojecten:

Herkenningskaartjes: met ervaringsdeskundigen zijn deze kaartjes ontworpen en bruikbaar om uit te delen aan publiek, zodat zij contact kunnen krijgen met mensen met verward gedrag. Eerste oplage: 1000 kaartjes, verspreid over gemeenten in Drenthe

Training, intervisie en advies: professionals van welzijn, DJI, vluchtelingenwerk, gemeente Meppel en Werkpro in Drenthe zijn getraind in het herkennen om omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking. Er hebben 4 trainingen plaats gevonden met aansluitend intervisiebijeenkomsten.

Kennis op straat: tijdens de week van de toegankelijkheid (oktober 2018) zijn 2 tourevenementen georganiseerd met tussenstops in gemeenten. Daar is informatie verstrekt over mensen met verward gedrag. In Assen hebben we een vaste ‘aanloop’ locatie in de bibliotheek gerealiseerd.

Sociaal uitzendbureau ervaringsdeskundigen: er zijn 5 ervaringsdeskundigen ingezet bij de diverse acties op bovenstaande. Het realiseren van een uitzendbureau vergt meer tijd. Er zijn netwerkcontacten om alle wettelijke regelgeving in kaart te brengen en uitvoering te concretiseren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Verwarring al om?! streeft in Drenthe naar een betere en eerdere herkenning van mensen met LVB, NAH en ASS, waardoor aansluiting op ondersteuning en zorg voor deze doelgroepen gerealiseerd wordt. Het project richt zich op informatie, advies en ondersteuning in het sociale domein. Het doel is een preventieve werking om overlast van verwarde personen vroegtijdig te signaleren en aan te kunnen pakken.

De aanpak van het project kent vier onderdelen:

1. Ontwikkelen van herkenningskaartjes voor het signaleren van verward gedrag

2. Training, intervisie en advies regio breed: LVB, NAH en ASS

3. Experiment ‘outreachende specialistische kennis’ op straat

4. Sociaal uitzendbureau ervaringsdeskundigen Drenthe

 

Het gedrag van verwarde personen zorgt in Drenthe voor veel overlastmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er niet meer mensen verward zijn of verward gedrag vertonen dan vroeger, maar dat verwijzingen in de zorg en de maatschappelijke opvang waarschijnlijk voor de toename van de overlast zorgen. Door het landelijke aanjaagteam Verwarde Personen is er een onderverdeling gemaakt van deze groep.

 

De missie van MEE is een samenleving, waar participatie voor iedereen vanzelfsprekend is. Iedere inwoner is in staat volwaardig mee te doen in de samenleving. In Drenthe hanteren we het uitgangspunt: ‘Participatie is leidend en zorg is ondersteunend.’ Op basis van bovenstaande onderverdeling richten we ons op de eerste drie groepen: inwoners, die onderdeel uit maken van de samenleving. We zetten in op de voorliggende preventieve ondersteuning aan kwetsbare inwoners met hun eigen specifieke situatie en eigen (on)mogelijkheden. Daarnaast ervaren wij het als maatschappelijke taak om het sociaal netwerk, de lokale omgeving en de samenleving te informeren en te versterken.

In onze ondersteuning aan inwoners in de gemeenten in Drenthe ervaren we dagelijks, dat inadequate communicatie en niet herkennen van de beperkingen kunnen leiden tot angst, boosheid, niet-begrepen gedrag en daardoor verward gedrag. Overschatting van mensen met een beperking kan verwarring opleveren: bij de inwoner zelf, bij de omgeving, bij de professionals. Dit kan leiden tot onduidelijkheid hoe er op ingespeeld moet worden in de samenleving, terwijl het vroegtijdig herkennen van de signalen preventief kan werken en crisissituaties kan voorkomen.

 

Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht van het Ministerie van VWS, het Ministerie van V&J en de VNG om per 1 oktober 2018 een goed werkende en sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en (een risico op) verward gedrag gereed te hebben.

In Drenthe is een ‘Drentse aanpak verwarde personen’. Daarin zijn diverse initiatieven beschreven voor de periode 2016-2020. Samenwerking tussen zorginstellingen, politie en OM zijn inmiddels gerealiseerd. Bij de triage van verwarde personen is aansluiting gezocht bij bestaande structuren, bij OGGZ-netwerken, bij Veiligheidshuis en Veilig Thuis Drenthe. De spoedpoli, het uitrustbed en de psycholance zijn inmiddels gestart. In de aanpak is het doel om overlast van verwarde personen af te laten nemen. De aanpak richt zich op acute situaties. In aansluiting op deze aanpak willen we met deze projectaanvraag onze focus leggen op de preventieve herkenning in de lokale omgeving van de verwarde personen en inzet van ervaringsdeskundigen. Zo willen we vroegtijdig in het voorliggend veld de signalen opvangen om in actie te komen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website