Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De pilot Haagse Spoed werd opgezet om ervaring op te kunnen doen met een gecombineerde somatische en psychiatrische SEH.

Gedurende de pilot werden 499 patiënten beoordeeld op de Haagse Spoed, gemiddeld 1,84 per dienst.

Belangrijkste succesfactoren waren

• Verbeterde samenwerking tussen seh en crisisdienst, uitwisseling van kennis, beter begrip voor elkaar

• Betere zorg voor patienten met psychiatrische problematiek op de SEH

• Kortere wachttijden op de SEH

• Voorbereiding op implementatie generieke module acute psychiatrie

 

Leerpunten

• Voor crisisdienst medewerkers is deze manier van werken (pt. naar je toe laten komen en op een centrale locatie beoordelen) een veel grotere aanpassing dan SEH medewerkers. Aandacht voor het begeleiden van de cultuurverandering vanuit het management is hiervoor nodig.

• Levensvatbaarheid Haagse Spoed in de toekomst hangt af van de mogelijkheid voldoende patiënten naar deze beoordelingslocatie toe te laten komen. Bovenstaande cultuurverandering is daarbij belangrijk evenals de totstandkoming van een vorm van passend vervoer (Psycholance).

• Er zijn verbetering aan de fysieke werkplek van de crisisdienst medewerkers op de Haagse Spoed nodig.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende de pilot werden 499 patiënten beoordeeld op de Haagse Spoed, gemiddeld 1,84 per dienst. Het totaal aantal beoordelingen van de crisisdienst nam in deze periode niet toe. Dit betekent dat de Haagse Spoed geen “aanzuigende” werking had.

 

Uit de analyse van de wachttijden kwam naar voren dat ten gevolge van de pilot Haagse Spoed de wachttijden aanzienlijk afnamen voor patiënten die op de SEH werden beoordeeld, en dat in mindere mate de algehele wachttijden voor alle patienten die door crisisdienst werden beoordeeld ook afnamen.

 

Uit de geënquêteerde reacties van patiënten en medewerkers kwam naar voren komt dat de pilot Haagse Spoed heeft geleid tot een verbeterde kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor spoedeisende psychiatrische patiënten. De medewerkers van de SEH (zowel SEH-artsen als SEH-verpleegkundigen) waren over het algemeen zeer enthousiast over het project. De patiënten waren ook positief en de crisisdienst medewerkers waren neutraal.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Den Haag bestaat vanuit de betrokken partijen (De SEH en de Organisatorische Eenheid Psychiatrie van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en de Parnassia Groep) al langere tijd de wens om de acute somatiek en acute psychiatrie meer georganiseerd en nauwer met elkaar te laten samenwerken.

 

Het doel van het Project Haagse SPOED is een gecombineerde somatische en psychiatrische SEH onder het dak van HMC, in elkaars fysieke nabijheid, waardoor gemakkelijk van elkaars expertise gebruik gemaakt kan worden.

 

De beoogde doelen van de pilot zijn:

• Ervaring opdoen met samenwerken op een geïntegreerde SEH somatiek/psychiatrie en effectieve werkwijzen daarvoor ontwikkelen. Risico’s in kaart brengen. Door de werkzaamheden te laten doen door een extra koppel naast de bestaande formatie, kan hier maximaal in worden geïnvesteerd en komt de reguliere zorg niet in gevaar.

 

Met een gecombineerde somatische en psychiatrische SEH wordt gestreefd naar onderstaande resultaten:

• Er kan geïntegreerde diagnostiek plaatsvinden naar zowel somatische als psychische oorzaken van acute “verwardheid” op één locatie (nu zijn deze stromen nog gescheiden).

• Door integratie van zorg minder verplaatsingen van de patiënt tussen GGZ-instelling, thuis en algemeen ziekenhuis.

• Minder kans dat een acuut somatisch probleem over het hoofd wordt gezien bij een psychiatrische patiënt, betere risico taxatie op agressie, suïcidaliteit en andere gedragsproblemen voortkomend uit psychiatrische stoornis bij patiënten met somatische problemen.

• Minder stigmatisering van psychiatrische patiënten nu zij op een “gewone” SEH terecht kunnen met hun psychische probleem.

• Afname wachttijden voor psychiatrische beoordeling op SEH waardoor verbetering doorlooptijden van de SEH.

• Naar verwachting hoeft het grootste deel van de acute psychiatrische consulten niet middels een huisbezoek te worden afgehandeld. Door patiënten naar de beoordelaar op de SEH toe te laten komen of brengen wordt de efficiëncy verhoogd en zullen aanrijtijden en wachttijden voor de crisisdienst verkorten en blijft er meer tijd over voor zorg.

• Door afgenomen wachttijden en snellere diagnostiek neemt kans op frustratie en oplopende spanning bij patiënt en familie af en daarmee veiligheid toe.

• Opent de mogelijkheid tot het creëren van een psycholance, die in een deel van de gevallen naar patiënten in crisis kan worden gestuurd in plaats van de politie. Deze psycholance brengt de patiënt vervolgens naar de SEH.

 

Het project Haagse SPOED is primair gericht op de bouwstenen: 4. Melding, 5. Beoordeling en risicotaxatie, 6. Toeleiding, 8. Passende ondersteuning, zorg en straf, en 9. Informatievoorziening.

 

Wat betreft bouwsteen 1 (Inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving) zal er sprake zijn van een gestructureerde inbreng van de cliëntenraad bij het project. Daarnaast zal in dit project de professional naast de persoon met verward gedrag en hun omgeving staan, zullen hun signalen serieus worden genomen en is er aandacht voor verschillende belevingen en culturele achtergrond.

 

Hiernaast maakt het project toekomstige verbeteringen mogelijk wat betreft bouwsteen 7 (Passend vervoer), want door het project Haagse SPOED ontstaat een goede triage voorziening waar een toekomstige psycholance patiënten naar toe kan brengen.

 

Wat betreft de overgebleven bouwstenen nummer 2 (Preventie en levensstructuur) en 3 (Vroegtijdige signalering), zal dit project een meer marginale bijdrage leveren. Op de SEH zijn er regelmatig “binnenlopers”, patiënten met een vermoeden van psychiatrische problematiek, die niet ernstig genoeg is om de crisisdienst voor in te schakelen. Deze patiënten kunnen binnen het project Haagse SPOED ook toegang krijgen tot de medewerkers vanuit het project.

 

Het eindproduct van de pilot is een haalbaar plan voor een vorm van geïntensiveerde samenwerking op de SEH. Dit kan in de toekomst gerealiseerd worden door (een deel) van de crisisdienst formatie vanaf de SEH te laten werken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website