Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting Subsidieaanvraag Project Crisiskaart Zeeland

 

Vanuit de zelfregiecentra in Walcheren wil Stichting HerstelTalent in 2017 het project Crisiskaart Zeeland starten. Voor dit project Crisiskaart Zeeland vraagt Stichting HerstelTalent subsidie aan vanuit de fondsen die behoren bij het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag. Het project Crisiskaart Zeeland past binnen programmalijn 2: Stimuleringssubsidie voor lokale aanpak gericht op 1 bouwsteen. Het project richt zich daarbij op bouwsteen 1: inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving. Bij de praktijkvoorbeelden bij deze bouwsteen wordt op uw website implementatie van de crisiskaart als succesvolle interventie genoemd en het aanjaagteam verwarde personen zelf pleitte voor een landelijke uitrol van de onafhankelijke crisiskaarten voor mensen met verward gedrag.

 

Stichting HerstelTalent heeft al in 2016 zes ervaringsdeskundigen opgeleid tot crisiskaartconsulent. Deze staan nu in de startblokken om binnen het project Crisiskaart Zeeland de crisiskaart te gaan uitrollen. En niet alleen in Walcheren, maar over heel Zeeland. Er is in Zeeland niet eerder een project geweest dat als doel had de implementatie van de crisiskaart.

 

Inhoudelijk informatie Crisiskaart

 

De crisiskaart is bedoeld voor mensen die ooit in crisis zijn geweest en reden hebben om te verwachten dat een crisis in de toekomst opnieuw kan ontstaan. De kaart is een instrument om mensen met een psychiatrische problematiek te helpen aan te geven hoe zij in een crisissituatie behandeld en bejegend willen worden. Tevens is een crisiskaart een instrument voor familieleden en mantelzorgers om die hulp te bieden of te vragen die in overleg met de cliënt overeengekomen is.

De kern van de crisiskaart is dat een persoon een plan opstelt op het moment dat hij/zij helder voor ogen heeft wat er moet gebeuren op het moment dat hij/zij in een crisis raakt. Een groot voordeel is dat de betrokkene van tevoren bespreekt met de consulent wat de mogelijkheden zijn en wat hij/zij belangrijk vindt. Hierdoor is inbreng van mensen met verward gedrag en hun netwerk in tijden van crisis veel meer gewaarborgd dan zonder de crisiskaart.

 

De onafhankelijkheid en ervaringsdeskundigheid van consulenten zoals bij Stichting HerstelTalent is een belangrijk punt. De crisiskaart is een kaart van en voor de mensen zelf. De afhankelijkheid die in de hulpverlening altijd aanwezig is, is in het contact met de onafhankelijke crisiskaartconsulent niet aan de orde, waardoor de cliënt zich vaak vrijer voelt zijn gevoelens en wensen te uiten. De consulent gaat uit van het verhaal en de wensen van de cliënt.

Samenhang met de andere bouwstenen aanpak verwarde personen

Het hoofddoel van het project Criskaart Zeeland is uiteraard passende zorg en ondersteuning geven aan mensen die verward gedrag vertonen en in crisis verkeren. De crisiskaart dient als middel om de rust en veiligheid voor de persoon zelf en voor zijn naasten te versterken. Ook voor professionals en de naaste omgeving werkt de crisiskaart als een informatiebron met als effect een grotere veiligheid en rust voor alle betrokkenen. De crisiskaart is door zijn methodiek een schakel binnen continue zorg. Alles bij elkaar is de crisiskaart niet een doel op zich, maar een middel waarmee een sluitende aanpak zeer zeker dichterbij komt.

Beoogde resultaten project Crisiskaart Zeeland

 

a. Er zijn aan het eind van 2017 totaal 50 nieuwe crisiskaarthouders in Zeeland

 

 

b. Er zijn aan het eind van 2017 verbetervoorstellen geformuleerd voor de landelijke crisiskaartorganisatie over de implementatie van de crisiskaart

 

 

 

c. Instellingen en betrokken instanties zijn op de hoogte van het bestaan van de crisiskaart en handelen overeenkomstig

 

d. Voorlichting en publiciteit

 

Om de hierboven genoemde resultaten te bereiken is een projectleider voor twee dagdelen per week beschikbaar. De projectleider houdt zich behalve de te behalen resultaten ook bezig met afstemming en uitwisseling met collega’s elders in het land i.v.m. de landelijke uitrol en het leren van elkaar door het uitwisselen van ervaringen m.b.t. implementatie.

 

Tijdsplanning

 

3 februari: besluit ZonMw, start activiteiten projectleider/crisiskaartconsulenten.

3 februari – 1 maart: uitgebreid plan van aanpak/PR en communicatie/kennismakingsronden gemeenten en organisaties/Registratie en evaluatieformulieren ontwikkelen

1 maart 2017 – 1 maart 2018: implementatie crisiskaart en uitvoering project in Zeeland

---

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website