Projectomschrijving

Doel

Om passende zorg en ondersteuning te kunnen organiseren, de integrale samenwerking te intensiveren, en zodoende overlast voor het individu en anderen te minimaliseren, is het essentieel om op een adequate en continue manier zicht te krijgen op de doelgroep met psychische kwetsbaarheid.

Werkwijze

Om tot een monitor te komen zal worden voortgebouwd op de kennis en ervaring die is opgedaan in het onderzoek ‘Verward in Flevoland’. Daarnaast zal de behoefte aan structureel inzicht van de ketenpartners, alsook de inventariserende stappen die de 6 Flevoland gemeenten hebben ondernomen voor een nieuwe monitor voor kwetsbare groepen worden meegenomen.

De projectgroep zal, tezamen met de stuurgroep OGGz en de vertegenwoordigende werkgroep, een blauwdruk ontwerpen voor de monitor. De volgende onderwerpen zullen in deze blauwdruk komen te staan:

  • De representatie en participatie van de doelgroep en de ketenpartners
  • De waarde van inzicht van de indicatoren naar gezamenlijk belang
  • De inrichting van de infrastructuur met borging van de privacy centraal
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website