Projectomschrijving

Doel

De proeftuin Overijssel heeft als doel de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg in de regio Overijssel te implementeren.

Werkwijze

Er wordt een samenwerking opgebouwd tussen aanbieders van forensische ggz, specialistische ggz, verslavingszorg en (licht)verstandelijke gehandicaptenzorg in de regio.
Samen willen zij een passend aanbod bieden voor een doelgroep van patiënten met psychiatrische problematiek en (ernstig) overlast gevend of probleemgedrag die zijn vastgelopen in andere hulpverlening. Hierbij is het uitgangspunt: Ambulant, tenzij.. Het speciaal ingerichte levensloopteam (gebaseerd op de ForFACT-methode) behandelt de patiënten ambulant. Wanneer het echt niet anders kan wordt er klinisch opgeschaald naar (beveiligde) intensieve zorg bij een van de partners. Daarnaast legt het levensloopteam verbindingen met het sociaal domein voor duurzaam herstel van de patiënten.
Naast deze zorgketen wordt binnen de proeftuin ook een bestuurlijke en financiële keten ingericht om de samenwerking mogelijk te maken.

Resultaten

De ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg is ontwikkeld om een sterke verbetering te realiseren in de ondersteuning, begeleiding en zorg voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. Het gaat om mensen zonder (huidige) strafrechtelijke titel, die wel een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat nodig hebben.

Onder aansturing van de stuurgroep Ketenveldnorm Overijssel is in 2019 en 2020 de ketenveldnorm als pilot geïmplementeerd in Overijssel. Per 1 maart 2021 is de pilotfase afgerond en wordt de ketenveldnorm als reguliere werkwijze in de regio uitgevoerd. De ketenveldnorm is ingericht, het fundament voor de ketensamenwerking tussen zorg en veiligheid staat, de randvoorwaarden zijn grotendeels geregeld en de eerste maatschappelijke effecten zijn zichtbaar. Eind 2020 werd aan 21 mensen de zorg en ondersteuning conform de levensloopaanpak geboden.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website