Projectomschrijving

Mensen met een psychische kwetsbaarheid zien het onderhouden van goed contact met buren en naasten als een belangrijk onderdeel van hun herstel. Toch lukt het niet altijd om tot een goed contact met buren te komen, en te onderhouden. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is de aanwezigheid van stigma(‘s).

Doel

Het doorbreken van stigma door het opzetten van 3 verschillende trainingen:

  • een training voor buren
  • een training voor hulpverleners
  • een training voor medewerkers van woningcorporaties

Werkwijze

In de trainingen krijgen deelnemers handvatten om (zelf) stigma te herkennen en daar in te begeleiden. Nadat de trainingen hebben plaatsgevonden, wordt de opgedane kennis teruggekoppeld aan de deelnemende organisaties en worden er afspraken gemaakt over de borging van deze kennis.

Resultaten

In 2019 hebben er 7 anti-stigmatrainingen plaatsgevonden: 3 voor hulpverleners, 3 voor woningcorporaties en buurtbemiddeling en 1 voor buurtbewoners.

In totaal hebben er 150 mensen deelgenomen aan de trainingen. Uit de trainingen is gebleken dat er nog steeds veel sprake is van (zelf)stigma in de wijk. De belangrijkste knelpunten die naar voren kwamen tijdens de trainingen zijn:

  1. Het komt de onderlinge verstandhouding tussen inwoners ten goede als er niet meteen wordt opgeschaald, maar men eerst het gesprek met elkaar aan gaat.
  2. Er is weinig aandacht voor stigma in organisaties. Hulpverleners geven aan dat er weinig tot niet wordt gesproken over de begeleiding van een cliënt in de relatie met buurtgenoten, waardoor begeleiding pas komt bij escalatie tussen buren, terwijl een goede start juist essentieel is.
  3. Er is weinig besef voor de consequenties die angst en schaamte met zich meebrengen. Door (zelf)stigma van cliënten komt een gesprek vaak lastig op gang en ontstaat onzekerheid. Het herstel van de inwoner wordt hierdoor bemoeilijkt.
  4. Veel hulpverleners gaan mee in de terughoudendheid in contact met buurtgenoten van hun cliënten, terwijl het onderliggende probleem juist zelfstigma is. De hulpverlener is bij uitstek degene die hier bij kan helpen.
  5. Medewerkers van woningcorporaties begrijpen het gedrag van inwoners met een psychische kwetsbaarheid vaak niet. Ongewenst gedrag moet volgens medewerkers van de corporaties snel opgelost worden, zonder dat er wordt gekeken naar de oorzaak van dit gedrag. Het bieden van een luisterend oor of het tonen van begrip is een goede suggestie voor buurtgenoten om hun onenigheid op te lossen.

Bovenstaande knelpunten zijn uitgebreid met de deelnemers behandeld. Hierbij hebben zij concrete handvatten aangereikt gekregen. De opgedane kennis mag echter niet verloren gaan en moet geborgd worden. Bovendien geven professionals aan meer ondersteuning te willen op het gebied van een ‘Welkome Woonomgeving’.

Om die reden is Samen Sterk Zonder Stigma in gesprek gegaan met KORAK Herstelplein. KORAK is een organisatie in Apeldoorn die volledig wordt gerund door ervaringsdeskundigen en vrijwilligers met ervaring. Het resultaat is dat er 7 vrijwilligers een team hebben gevormd om hulpverleners en medewerkers van woningcorporaties te ondersteunen.

 

 

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website