Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een deel van doelgroep personen met verward gedrag leeft in een wankel evenwicht en komt daardoor vaker in een persoonlijke crisissituatie terecht. In Amsterdam komen deze mensen, ook wel bekend als ‘draaideurcliënten’, onder andere in beeld bij de Meldpunten Zorg en Woonoverlast. Deze meldpunten werken nauw samen met wijkagenten en wijk-GGD (sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de GGD). Samen met de vele andere zorg- en ondersteuningspartners in de stad kunnen zij een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig signaleren van dreigende crisis en tijdig de juiste ondersteuning organiseren om deze achteruitgang te keren een nieuwe escalatie en crisis te voorkomen. In dit project is een werkwijze ontwikkeld om deze doelgroep te ondersteunen, waarbij verbinding, continuïteit en monitoring centraal staan. Deze werkwijze wordt momenteel geïmplementeerd en in het verslag worden de eerste positieve ervaringen beschreven.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft in een samenwerkingsverband tussen vele partners in Amsterdam, een aanpak opgeleverd die tot doel heeft om bij een kwetsbare groep personen die herhaaldelijk met overlast in beeld komt, de situatie te stabiliseren en achteruitgang tijdig te signaleren en te kunnen keren. Dit wordt vorm gegeven door het inzetten van verbinding en monitoring, waarbij door een dossierhouder continuïteit wordt gegarandeerd. Deze aanpak is bij een aantal casussen ingevoerd, waarbij het na enkele maanden tot een jaar lukte om in verbinding te komen met een doelgroep die bij aanvang zeer terughoudend en zorgmijdend was en in een sociaal isolement verkeerde. Het contact lijkt te hebben geleid tot meer stabiliteit, minder overlast, een ingang tot ondersteuning op praktisch vlak, en soms ook tot meer openheid in algemene zin. In de komende periode wordt de aanpak breder ingezet.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de doelgroep personen met verward gedrag is een groep te onderscheiden die in een dermate wankel evenwicht functioneert dat zij meer dan eens in een persoonlijke crisissituatie terecht komt. In Amsterdam komen deze mensen, ook wel bekend als ‘draaideurclienten’, onder andere in beeld bij de Meldpunten Zorg en Woonoverlast, die per stadsdeel (zeven in totaal) zijn georganiseerd. De meldpunten kunnen een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig signaleren van dreigende crisis en tijdig de juiste ondersteuning organiseren om deze achteruitgang te keren en te voorkomen dat opnieuw een crisissituatie ontstaat. Momenteel komen echter vooral zaken in beeld waarbij de situatie uit de hand is gelopen. Dit ontwikkelproject beoogt samen met de belangrijkste samenwerkingspartners van de meldpunten (politie, GGD, zorg- en ondersteuningspartners en woningcorporaties) een werkwijze op te stellen om de doelgroep te selecteren en op maat een werkwijze voor vroegsignalering en toeleiding te ontwikkelen. Dit ontwikkelproject is gericht op bouwsteen 3 (vroegtijdige signalering) en 6 (toeleiding), maar haakt ook in op bouwsteen 2 (preventie). Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van een van de speerpunten van de regionale sluitende aanpak om crisissituaties bij deze doelgroep te voorkomen met preventieve interventie door samenwerkende partners in de keten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website