Projectomschrijving

Een deel van de doelgroep mensen met verward gedrag leeft in een wankel evenwicht en komt daardoor vaker in een persoonlijke crisissituatie terecht. In Amsterdam komen deze mensen, ook wel bekend als ‘draaideur cliënten’, onder andere in beeld bij de Meldpunten Zorg en Woonoverlast. Deze meldpunten werken nauw samen met wijkagenten en wijk-GGD (sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de GGD).

Vroegsignalering

Gezamenlijk kunnen zij een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig signaleren van dreigende crisis, en tijdig de juiste ondersteuning organiseren om deze achteruitgang te keren. Hiermee kan een nieuwe crisissituatie worden voorkomen. Nu komen nog vooral zaken in beeld waarbij de situatie al uit de hand is gelopen.

Doel en werkwijze

In dit project ontwikkelen de belangrijkste samenwerkingspartners (meldpunten, politie, GGD, zorg- en ondersteuningspartners, woningcorporaties en cliënten) een methode om de doelgroep te selecteren en op maat een werkwijze voor vroegsignalering en toeleiding te ontwikkelen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Resultaten

Dit project heeft, in een samenwerkingsverband tussen vele (bovengenoemde) partners in Amsterdam, een aanpak opgeleverd. Het doel was een kwetsbare groep personen, die herhaaldelijk met overlast in beeld komt, de situatie te stabiliseren en achteruitgang tijdig te signaleren en te kunnen keren.


Dit wordt vormgegeven door het inzetten van verbinding en monitoring, waarbij door een dossierhouder continuïteit wordt gegarandeerd. Deze aanpak is bij een aantal casussen ingevoerd, waarbij het lukte om in verbinding te komen met een doelgroep die bij aanvang zeer terughoudend en zorgmijdend was en in een isolement verkeerde. Het contact lijkt te hebben geleid tot meer stabiliteit, minder overlast, een ingang tot ondersteuning op praktisch vlak, en soms ook tot meer openheid in algemene zin.


In de komende periode wordt de aanpak breder ingezet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website