Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Potentiële LVB-slachtoffers Loverboys in beeld

 

 

Samenvatting

 

In Limburg wordt een signaleringsinstrument ontwikkeld om (potentiele) loverboyslachtoffers met een licht verstandelijke beperking (LVB) op te sporen. Zij lopen groot risico om ingezet te worden voor prostitutie en andere criminele activiteiten. Vroegsignalering biedt de mogelijkheid om tijdig een gericht hulpverlenings- en interventieprogramma te ontwikkelen. De Stichting Koraal en de gemeente Weert (namens de gemeenten in Limburg) zijn initiatiefnemers en doen dit samen met het Bureau Jeugdzorg Limburg, de Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en het Openbaar Ministerie Limburg. Er wordt vanuit eigen expertise naar een concreet resultaat gewerkt. Dit zorgt voor een krachtige impuls voor samenwerking tussen gemeenten, justitie en het zorgdomein. Het signaleringsinstrument wordt gebaseerd op de werkwijze van de loverboy en op innerlijke en uiterlijke gedragskenmerken en fysieke signalen van (potentiele) slachtoffers met een LVB. Daarom worden deze aspecten uitgewerkt in een kenmerkenmodel. Het project beoogt een bijdrage te leveren aan het verminderen van slachtofferschap.

 

Contextbeschrijving en probleemstelling

Een loverboy zoekt gericht naar vooral jonge meisjes, maar ook naar jongens die kwetsbaar zijn.

Een loverboy is eigenlijk een bikkelharde mensenhandelaar die geweld noch chantage schuwt. Hij blijkt in staat om via slimme 'profiling' potentiele slachtoffers te spotten, in te palmen en in relatief korte tijd de prostitutie in te duwen en aan te zetten tot andere vormen van criminaliteit. Tegenwoordig maken loverboys ook handig gebruik van het internet. Uit de onlangs verschenen rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer, blijkt dat het gaat om ruim 6000 slachtoffers per jaar. Loverboys gebruiken meer geweld en zoeken steeds jongere slachtoffers en kinderen die sterk beïnvloedbaar zijn.

 

Jongeren met een LVB lopen minimaal vier keer meer kans op het meemaken van seksueel geweld dan anderen. Ook maken zij meer ernstige en herhalende vormen van seksueel misbruik mee. Bovendien lopen zij, onder andere door toedoen van beperkte cognitieve en adaptieve vaardigheden, een verhoogde kans op het ontwikkelen van een PTSS na een potentieel traumatische gebeurtenis. In de praktijk zien we dat jongeren met een LVB en/of vroegkinderlijke traumatische ervaringen en (onbehandeld) seksueel trauma een aanzienlijke kans lopen om (meermaals of chronisch) in de greep van een loverboy/mensenhandelaar te komen.

 

In Limburg werken screeners van het Meldpunt Aanpak Loverboys Limburg, de regio coördinatoren, de ketenregisseur Mensenhandel en (jeugd)zorginstellingen al geruime tijd samen om hun kennis op het vlak van slachtoffers en plegers te verrijken. Zij komen tot de conclusie dat er tot dusverre veel aandacht is geweest en onderzoek is uitgevoerd naar risico- en beschermende factoren. Deze richtten zich echter ofwel op de samenleving als geheel, ofwel op individuen in het algemeen. Een adequaat signaleringsinstrument voor (potentiele) slachtoffers met een LVB ontbreekt. Voorlichtingsmateriaal met betrekking tot loverboythematiek en aanverwante problemen voor jongeren met LVB is te algemeen van aard en veelal niet gevalideerd. Dit bemoeilijkt een gerichte hulpverleningsinterventie en effectvolle, doelgroepgerichte training/voorlichting.

 

Vraagstelling en doel

Om de vraag te beantwoorden in hoeverre de partners in Jeugdzorg- en strafrechtsketen in staat zijn om vroegtijdig (potentieel) loverboyslachtofferschap bij jongeren met een LVB te signaleren, wordt een signaleringsinstrument ontwikkeld en getest om (potentiele) slachtoffers van loverboypraktijken met een LVB op te sporen en in kaart te brengen. Het instrument beoogt de LVB-specifieke risicofactoren en de cumulatie hiervan vast te stellen en inzicht te bieden op welke plaatsen de risico's hoog zijn. Het instrument wordt getest en er wordt een plan geschreven om dit model bovenregionaal/euregionaal en landelijk te implementeren. De doelgroep, LVB-jongeren worden intensief betrokken bij dit project door interviews. Zij fungeren onder meer ook als testgroep. Als basis voor dit signaleringsinstrument zal een inventarisatie worden uitgevoerd van loverboytechnieken (Modus Operandi) en een inventarisatie van innerlijke en uiterlijke gedragskenmerken en fysieke signalen van (potentiele) slachtoffers van loverboypraktijken met een LVB. Dit wordt vastgelegd in een kenmerkenmodel.

 

 

Er worden heldere afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling tussen de projectpartners. Hierdoor ontstaat rond het thema Loverboyproblematiek en gerelateerde andere vormen van mensenhandel in een vroegtijdig stadium een zo compleet mogelijk beeld van potentiele plegers, mogelijke slachtoffers en hun directe omgeving de onderliggende problematiek. Daarmee kunnen interventies op worden afgestemd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website