Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Politie en GGZ: samen aan de slag met suïcidepreventie in de wijk!

De aanpak van verwarde personen door de politie en het Politie GGZ Programma van Antes (PGP) lijkt sluitend. Toch zien wijkagenten geregeld mensen waarbij ze een ‘niet pluis’ gevoel hebben. Als het geen crisissituatie is, moeten ze na een E33 melding ‘verder met hun werk’. Agenten hebben meegemaakt dat deze persoon later een suïcidepoging doet.

 

Het afgelopen half jaar hebben we in een pilot met politie, PGP en Indigo in enkele wijken verkend of het SuNa (suïcidepoging Nazorg) programma deze agenten en de kwetsbare wijkbewoners kan helpen. Door SuNa preventiever in te zetten: geen nazorg na een poging, maar het voorkomen van een suïcidepoging. Mensen waarbij wijkagenten een ‘niet pluis’ gevoel hadden, zijn na beoordeling door het PGP, ondersteund door de casemanagers van SuNa. Het PGP kan slechts eenmalig interveniëren, de SuNa casemanager kan maximaal een half jaar ondersteuning bieden.

De casemanager neemt proactief contact op met de cliënt, samen kijken ze wat hij wil en nodig heeft en indien gewenst leiden zij de cliënt toe naar hulp of ondersteuning in de wijk. De pilot was succesvol. Een grotere pilot met meer wijken is een logische volgende stap. Daarbij denken we aan Rotterdam noord en Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Dit gebied valt grotendeels samen met twee politieregio’s én het gebied waarin het PGP ingezet wordt.

 

De noodzaak om suïcides en suïcidepogingen te voorkomen is evident. Een suïcidepoging gaat vrijwel altijd gepaard met groot persoonlijk leed, voor persoon en omgeving. Ook de maatschappelijk impact is fors: in economische kosten maar ook in psychische belasting van hulpverleners. En de aantallen ‘liegen’ er niet om. Extrapoleren we landelijke cijfers dan zijn er ruim 4000 volwassenen in de twee politieregio’s die in een jaar tijd een suïcidepoging doen. Slechts een klein percentage van de mensen wordt na een suïcidepoging behandeld op een SEH. De overige inwoners komen niet in beeld, of de suïcidepoging wordt niet als zodanig herkend. Uiteraard heeft dit project zijn beperkingen want niet iedereen met suïcidale gedachten komt in contact met de wijkagent. Én niet iedereen accepteert ondersteuning. SuNa ondersteuning is vrijwillig.

 

Ons doel:

In de periode jan.-dec. 2022 onderzoeken of de preventieve aanpak van het suïcidepreventie programma SuNa, voor kwetsbare inwoners in de wijk, ook in andere gebieden (Rotterdam, Krimpen- en Capelle aan den IJssel) uitvoerbaar is voor politie, PGP en Indigo en of de aanpak een meerwaarde heeft op de huidige werkwijze.

Subdoelen:

• Suïcide(pogingen) voorkomen door de veerkracht te vergroten van ca 20 kwetsbare inwoners met suïcidale gedachten die door (wijk)agenten worden gesignaleerd: zo nodig leidt de SuNa casemanager deze inwoners toe naar ondersteuning in de wijk. Hiermee levert het project een bijdrage aan het voorkomen van maatschappelijk uitval van deze inwoners;

• Veerkracht vergroten van naast betrokkenen waardoor zij beter kunnen omgaan met hun naaste met suïcidale gedachten én waardoor zij goed voor zich zelf kunnen blijven zorgen. Indien gewenst worden ze toegeleid naar ondersteuning in de wijk.

• (Wijk)agenten in deze gebieden hebben een handelingsalternatief als zij een ‘niet pluis’ gevoel hebben;

• Bijdrage leveren aan het tegengaan van stigma: ondersteunde cliënten en familieleden geven in mondelinge evaluaties aan dat hun kijk op psychische problemen en suïcidale gedachten positief is veranderd, betrokken professionals zijn door voorlichtingen gestimuleerd hun beeldvorming t.a.v. cliënten met suïcidegedachten te onderzoeken.

 

In dit project werken de (wijk)agenten van de politie, Antes met PGP en Indigo Preventie met het SuNa programma nauw samen. Tevens zijn een ervaringsdeskundige cliënt en een familie-ervaringsdeskundige betrokken. Het wijkteam, welzijnsaanbieders, andere GGZ aanbieders, huisartsen en POH GGZ zijn indirect betrokken.

Met SuNa suïcidepreventie werken we aan het voorkomen van maatschappelijk uitval en tegengaan van stigma; SuNa werkt normaliserend, we werken niet met diagnoses, de vraag van de cliënt staat centraal en hij heeft de regie. Dit werkt empowerend en vergroot de veerkracht.

Ervaringsdeskundigen pakken het stigma aan, cliënten en naasten krijgen hoop als ze leren dat psychische problemen tijdelijk kunnen zijn. In voorlichtingen voor wijkagenten, PGP, diverse wijknetwerken én voor familieleden creëren zij met hun persoonlijke verhaal begrip voor cliënten met suïcidale gedachten.

Momenteel zijn er gesprekken met de gemeente Rotterdam over de financiering van SuNa en suïcidepreventie zowel vanuit Indigo als de politie. Wij verwachten een positieve uitkomst van deze gesprekken o.a. vanwege de aankomende wetgeving over suïcidepreventie. Indigo BV vindt suïcidepreventie dermate belangrijk dat het SuNa programma momenteel gefinancierd wordt uit reserves van indigo BV. Indigo heeft geen middelen om deze pilot zelf te bekostigen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website