Projectomschrijving

Achtergrond

Gemeenten kunnen worden geconfronteerd met inwoners die op verschillende gebieden problemen hebben, zoals psychosociale klachten, verslaving, verwaarlozing, vervuiling of schulden en een sociaal geïsoleerd leven leiden. Deze mensen vragen niet altijd zelf om hulp of zij vermijden deze zelfs. Een deel van deze doelgroep veroorzaakt niet direct problemen, maar zijn kwetsbaar en dit kan leiden tot (verder) leed, kosten, overlast of zelfs maatschappelijke onrust.

Doel

Deze zorgwekkende situaties kunnen door burgers of professionals worden gemeld bij het Meld- en Adviespunt verward gedrag. Doel van dit Meldpunt is om leed, kosten en tijd rondom mensen met verward gedrag te beperken. Het Meldpunt zet daarbij in op vroeg signaleren en terugvalpreventie.

Werkwijze

  • Uitbreiden huidige OGGZ Meld- en Adviesfunctie bij GGD Fryslân
  • Procesinrichting in samenwerking met zorgcentrale Het Friese Land
  • Routes voor en na melding via Meld- en Adviesfunctie Niet-acute Hulpvraag (MaNaH) in de praktijk testen met pilotgemeenten

Resultaten

Het resultaat van de pilot is dat er binnen Friesland een Meldpunt is voor niet acute hulpvraag welke meldingen aanneemt, triageert, advies geeft en doorgeleidt naar de juiste vervolgorganisatie waar nodig, zodat sociaal kwetsbare personen of gezinnen de ondersteuning krijgen die nodig is. Het Meldpunt is inmiddels aangesloten op het landelijke nummer voor zorgwekkend gedrag en zowel de directe omgeving (buren, naasten en familie) alsmede professionals van zowel de acute als niet acute keten kunnen hun vraag of melding bij het Meldpunt neerleggen.

Vervolg

  • Initiatief GGD Fryslân vanuit de positie van verlengd lokaal bestuur
  • Bereik, effecten en kosten in beeld brengen
  • GGD/Gemeenten beslissen eind 2019 hoe een 24/7 Meldpunt structureel geborgd en gefinancierd kan worden

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website