Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om passende zorg en vervoersoplossingen te kunnen ontwikkelen die aansluiten op de behoefte van personen met verward gedrag, is het van belang inzicht te krijgen in de aard en omvang van de zorg- en hulpvragen van deze groep mensen en de verleende zorg.

 

Dit leidt ook tot meer helderheid over de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van vervoer en psychische- en psychiatrische hulpverlening. Het doel van het project Landelijke Coördinatie Registratie en Monitoring Personen met verward gedrag is om een meer eenduidig inzicht te krijgen in de aard en omvang van de zorgvragen van de groep mensen met verward gedrag en verleende ambulancezorg.

 

Ambulancezorg Nederland heeft samen met Devise Analytics de Regionale Ambulancezorgvoorzieningen (RAV’s) ondersteund bij de ontwikkeling van eenduidige registratie m.b.t. ambulancezorg voor mensen met verward gedrag. Hierbij is gebruik gemaakt van het registratieformat van ZONmw/SiRM. Het betreft zowel de reguliere ambulancezorg als de pilots die door RAV’s zijn gestart in het kader van passende ambulancezorg aan personen met verward gedrag.

 

In de afgelopen twee jaar heeft Ambulancezorg Nederland vijf tussenrapportages uitgebracht over de voortgang en tussenresultaten van het project.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende het project heeft Ambulancezorg Nederland samen met de betrokken RAV’s vijf tussenrapportages uitgebracht over de voortgang en tussenresultaten van het project. Deze tussenrapportages gaven periodiek (per kwartaal) inzicht in de omvang en type ambulancezorg voor mensen met verward gedrag.

 

Het eindrapport schetst het beeld van de jaren 2018 en 2019. De rapportage bevat gegevens over de reguliere ambulancezorg van acht RAV’s en over RAV-pilots ‘passende ambulancezorg’ van drie RAV’s.

 

Op basis van de beschikbare data is het mogelijk geworden inzicht te geven in de belangrijkste zorgpaden voor mensen met verward gedrag, van/over wie een zorgmelding bij de RAV binnenkomt. De ervaringen en leerpunten uit dit project kunnen bijdragen aan toekomstige projecten waarin eenduidige registratie en analyse van zorgdata centraal staat.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de groep mensen met verward gedrag die zorg ontvangen van RAV’s, is het belang om het aantal en de soort zorgverleningssituaties te registreren. De ambulancezorg werkt met landelijke, eenduidige afspraken en procedures met betrekking tot registratie van zorg- en ritgegevens. De sector spreekt in dit kader over het landelijke traject managementinformatie ambulancezorg. Ambulancezorg Nederland vervult bij het maken van deze afspraken een coördinerende rol. Om de gewenste eenduidigheid te bewerkstelligen bij de registratie van de zorgverlening aan mensen met verward gedrag is het van belang dat deze registratie onderdeel wordt van deze sectorale afspraken. Het ligt in de lijn van de sectorale afspraken dat Ambulancezorg Nederland de landelijke coördinatie van de registratie van zorg verleend aan mensen met verward gedrag uitvoert. Het doel van het project is de coördinatie van het opstellen van eenduidige registratie bij de RAV’s m.b.t. vervoer van mensen met verward gedrag, conform het format van ZONmw/SiRm.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website