Projectomschrijving

Doel

Met dit project willen we in de regio Utrecht Midden-West een impuls geven aan destigmatisering door het opzetten van een regiobrede, wijkgerichte aanpak voor stigmabestrijding aan de hand van 2 pilots in 2 wijken.

Werkwijze

We maken daarbij gebruik van de door Samen Sterk ontwikkelde aanpak. Deelnemers vormen tegelijkertijd met elkaar een wijknetwerk en dragen bij aan begrip en ontvankelijkheid van mensen met psychische problemen in de wijk. We gaan deze aanpak uitproberen in 2 wijken en vervolgens verbreden naar elke gemeente en/of wijk in de regio Utrecht Midden West, in nauwe samenwerking met de op te zetten wijkgerichte GGz. Daarnaast stemmen we nauw af met een ander project, waarin de cursus Mental Health First Aid (MHFA) in de regio wordt geïmplementeerd. We willen daarmee interesse wekken voor deelname aan cursussen MHFA. 

Resultaten

Het project heeft een concreet draaiboek opgeleverd waarmee elk(e) gebied/gemeente met een aanpak voor stigmabestrijding aan de slag kan. Aan elke gemeente van de U16 zijn 5 gedrukte exemplaren verstrekt, naast de digitale versie. De hoop is dat dit draaiboek een plek gaat krijgen binnen de gemeentelijke aanpak van de U16. Dit zal binnen het Regionale Schakelteam nog verder aangemoedigd worden.

Het draaiboek is gebaseerd op de opgedane ervaringen in 3 wijken van Utrecht, te weten Lunetten, Lombok en Kanaleneiland. Het hart van het project betreft het lokaal organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten (workshops) voor diverse doelgroepen in de wijk die in contact (kunnen) komen met wijkbewoners met een psychische kwetsbaarheid. De bedoeling is om de deelnemers te laten zien hoe stigmatisering belemmerend werkt in het ‘meedoen’ en hoe zij een positief steentje kunnen bijdragen door een verbindende rol te spelen.

Samenwerking met Samen Sterk Zonder Stigma heeft een grote meerwaarde. Waar men dat wil kan een wijkgerichte aanpak gecombineerd worden met het aanbieden van de cursus MHFA. Het advies aan geïnteresseerde gemeenten is om na te gaan wie in welke wijk de geëigende partij is om bewustwordingsbijeenkomsten met behulp van dit draaiboek te organiseren. Het draaiboek biedt handvatten en tips aan deze partij over de opzet van zo'n bijeenkomst en wat het aan voorbereiding, begeleiding en nazorg vraagt. Het organiseren van bijeenkomsten ‘Stigmabestrijding in de wijk’ is echter geen doel op zich. Deelnemers komen ernaar toe om verschillende redenen en met diverse achtergronden. Om hen en de wijk in een proces van minder stigmatisering te krijgen, is een meeromvattende aanpak nodig, in tijd en in activiteiten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website