Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wijk-GGD'ers zijn in Meierijstad een belangrijke schakel tussen zorg en veiligheid

 

Personen met verward gedrag hebben veelal problemen die zich voordoen op het snijvlak van veiligheid en zorg, maar die lastig onder te brengen zijn bij een specifieke hulpinstantie. De flexibele, doortastende en deskundige werkwijze van wijk-GGD’ers is in Meierijstad van belangrijke meerwaarde gebleken. Zij vullen een gat op tussen zorg en veiligheid en zijn zo een (extra) ‘verbindingsofficier.’

 

Wijk-GGD’ers zijn in hun werkzaamheden niet gebonden aan diverse richtlijnen en procedures. Dit is cruciaal bij het vinden van creatieve, onconventionele oplossingen voor situaties die zij tegenkomen bij personen met verward gedrag. Via de wijk-GGD’ers worden de contacten met de personen met verward gedrag en met zorgpartijen snel en effectief gelegd. Hierdoor zijn we in staat preventief te werken, vroeg te signaleren en escalatie te voorkomen.

Bij regionaal en landelijk groeiende problematiek rond deze kwetsbare groep mensen zijn we erin geslaagd het aantal meldingen “verward gedrag” bij de politie in Meierijstad te stabiliseren. We zijn blij met dit resultaat.

 

Door de korte lijnen met de politie en hun scherpe blik op psychosociale en somatische problematiek, vervullen de wijk-GGD’ers ook een triagefunctie voor de politie. Het ontlast de politie enorm in hun werkzaamheden en onze inwoners krijgen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Belangrijke succesfactoren zijn dat de wijk-GGD’er(s) laagdrempelig te werk kunnen gaan, niet worden gehinderd door vergaderingen, procedures of indicaties, waar nodig, snel zorg en ondersteuning kunnen regelen. Dit is cruciaal bij het vinden van creatieve, onconventionele oplossingen voor de situaties die zij tegenkomen bij personen met verward gedrag.

Doordat de wijk-GGD’er met de doelgroep bekend is en jarenlang ervaring in de zorg heeft (zowel op medisch als op psychiatrisch vlak) kan deze in een vroeg stadium (preventief) de hulp inschakelen die de betreffende persoon met verward gedrag nodig heeft. Daarmee wordt in veel gevallen overlast voor de buurt en optreden van de politie voorkomen. De wijk-GGD’ers vormen zo een belangrijke schakel tussen zorg en veiligheid.

 

De ervaringen van de politie met de wijk-GGD’ers in Meierijstad zijn zeer positief. Zij ervaren als positief onder andere de korte lijntjes met de wijk-GGD’ers; hun goede bereikbaarheid, deskundigheid en de daadkracht. Daarnaast ervaren zij dat de wijk-GGD’ers goede contacten hebben met de verschillende partners die betrokken zijn of worden in de casuïstiek. De wijk-GGD’ers weten goed hun weg te vinden om de juiste partner aan een casus te verbinden. Op deze manier wordt de hulpverlening snel opgestart en wordt escalatie voorkomen.

 

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag is niet afgenomen, maar gelijk gebleven. We merken dat de problematiek rond mensen met psychische kwetsbaarheid toeneemt, in aantallen en in complexiteit. Het overall beeld is dat de meldingen verward gedrag in het land zijn toegenomen. Daarom schatten we in dat zonder de inzet van de wijk-GGD’ers het aantal meldingen in Meierijstad ook zou zijn toegenomen. Wij zijn blij met dit resultaat.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Landelijk en in de gemeente Meierijstad neemt de problematiek en overlast rond personen met verward gedrag toe. Gemeenten hebben de taak de aanpak rond deze groep “sluitend” te organiseren. Het Schakelteam, onder leiding van Onno Hoes, heeft hierin landelijk een aanjagende werking gehad. Regionaal is het projectteam “Verward en dan… “ opgericht. Meierijstad participeert actief in de projectgroep. In het mijlpalendocument en in de Strategische Visie Sociaal Domein heeft Meierijstad beschreven dat we een sluitende aanpak van personen met verward gedrag ontwikkelen door integraal samen te werken met zorg en veiligheidspartners.

Voor een sluitende aanpak is een aantal voorwaarden, ofwel bouwstenen, benoemd. Bovendien heeft de regionale projectgroep een leidraad voor gemeenten opgesteld die moet bijdragen aan het formuleren en implementeren van lokaal beleid. In Meierijstad voldoen we voor een deel al aan deze voorwaarden en werken we aan verdere ontwikkeling. Belangrijke elementen in een succesvolle aanpak zijn; outreachende, onorthodoxe werkwijze, geen of beperkte administratieve procedures en dito ketenafspraken.

Uit de ervaringen van andere gemeenten is gebleken dat de werkwijze van een Wijk-GGD’er hierbij aansluit.

Door samen met andere gemeenten deel te nemen aan de pilot en hierdoor ervaringen met elkaar te kunnen delen, willen we de ontwikkeling van de sluitende aanpak mensen met verward gedrag in Meierijstad een belangrijke impuls geven. Tijdens de pilot werken we lokaal samen met GGD, politie en Door en Voor (ervaringsdeskundigen), welzijnsorganisaties, sociale teams.

Uiteindelijk willen we het aantal meldingen van verward gedrag (jaarlijks nu ca 200) en de inzet van de politie met 30% verminderen.

De gemeente Meierijstad is een gefuseerde gemeente. Op het gebied van zorg en veiligheid werken we met veel verschillende organisaties samen. De inzet van de Wijk-GGD’er biedt ons de gelegenheid om inzicht te krijgen in wat wel en niet goed gaat, hoe we interne en externe procedures en onze eigen organisatiestructuur het beste kunnen inrichten en hoe nieuwe samenwerkingsafspraken te maken met onze partners.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website