Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project ‘Psychiatrische Patiënten Potentieel Gevaarlijk’ richt zich op een groep personen met verward gedrag die potentieel gewelddadig/gevaarlijk zijn. Het betreft een casuïstiekaanpak die wordt ontwikkeld vanuit de gemeente Amsterdam voor een in omvang beperkte groep personen die een (langer durend en/of acuut) veiligheidsrisico vormen. De projectleiding is belegd bij de GGD Amsterdam. Voor de afbakening van de doelgroep is in samenspraak met ketenpartners (GGZ, politie, OM) vastgesteld dat het moet gaan om personen die door hun geestelijke gesteldheid en daarnaast (dreigende) discontinuïteit van zorgbehandeling een langer durend en/of acuut gevaar vormen voor de omgeving. Het begrip geestelijke gesteldheid moet in deze definitie worden uitgelegd als dat er is sprake van een psychiatrische hoofddiagnose op DSM-IV As 1. Het doel van de casuïstiekaanpak is het terugdringen of verminderen van gevaar door (dreigende) discontinuïteit of fragmentatie in de zorgwerkwijze aan te pakken. Personen kunnen instromen in de aanpak op basis van een proces van informatiedeling dat aan strenge voorwaarden voldoet.

Zorgaanbieders en partners als politie en OM signaleren cliënten en melden aan bij een triagecommissie (psychiaters van GGD en GGZ). De triagecommissie bespreekt de casus anoniem en besluit of een volgende stap noodzakelijk is, waarbij de anonimiteit van de casus wordt doorbroken. Is dat het geval, dan wisselen ketenpartners de noodzakelijke informatie met elkaar uit, al dan niet met toestemming van de cliënt gedeeld. Bij een positief eindoordeel wordt een regisseur toegewezen en start de persoonsgerichte aanpak.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het zwaartepunt in de ontwikkeling van deze aanpak lag en ligt bij het instroomproces. Om dit proces te ondersteunen werd een instrument voor dreigingsanalyse ontwikkeld, samen met GGZ (Arkin en de Bascule), politie en de Forensische Zorgspecialisten. Dit instrument speelt een centrale rol in de aanpak, omdat het in eerste instantie helpt onderbouwen waarom de anonimiteit van een casus moet worden opgeheven en vervolgens of een casus moet worden geïncludeerd. Dit instrument is inmiddels ingebed in een concrete werkwijze, die wordt beschreven. Daarnaast wordt, in samenspraak met een privacy officer, gewerkt aan een uitgebreide Data Protection Impact Assessment (DPIA) waarin de belangrijkste risico’s en (noodzakelijke) beheersmaatregelen overzichtelijk worden gemaakt. Dat komt doordat gedurende de looptijd van het project de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht werd. Dit heeft gezorgd voor een dynamiek waarin ketenpartners extra kritisch kijken naar risicovolle verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens. Ondertussen gaat het werkproces gewoon door en zijn er in totaal 31 cliënten besproken waarvan er 21 uiteindelijk zijn geincludeerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Amsterdam wordt onderscheid gemaakt tussen personen met verward gedrag die mogelijk gewelddadig/gevaarlijk of verdachte zijn en een grote groep niet gevaarlijke mensen met psychosociale/cognitieve/psychiatrische problematiek. Deze pilot richt zich op een werkwijze voor de groep personen met psychiatrische problematiek die in beeld komt vanwege verward gedrag en die een gevaar voor de samenleving (kunnen) vormen, dat geassocieerd is met het een gebrek aan of discontinuïteit van de zorg. Het betreft het ontwerpen van een casuïstiekaanpak die zich richt op de gehele groep van naar schatting 30-60 personen per jaar. De werkwijze is primair gericht op het terugdringen van het veiligheidsrisico.

 

In de werkwijze wordt een systeem ingericht waarbij signalen van diverse partijen uit het veld worden gemeld waarna triage volgt en wordt beoordeeld of de persoon binnen de werkwijze past. Indien gepast wordt de casus besproken in een casusoverleg met relevante ketenpartners. Uiteindelijk nemen de managers van de convenantpartners een besluit over opnemen van de casus in de werkwijze. In de werkwijze krijgt de casus een regisseur toegewezen die het proces, de samenwerking en de voortgang regisseert en daartoe een team van de professionals van verschillende partners samenbrengt. De taak van de regisseur is de voortgang te bewaken, de noodzakelijke informatie uit te wisselen en te interveniëren bij stagnatie van de hulpverlening.

 

Casussen blijven in de werkwijze tot de gevaarsdreiging structureel is afgenomen. De operationalisering hiervan wordt nader uitgewerkt. Voorlopige beeld is dat mensen tenminste 1 jaar in de werkwijze zitten.

 

In de werkwijze is bijzondere aandacht voor de informatie-uitwisseling in relatie tot privacy van de cliënt. Een deel van de stappen wordt anoniem gezet en een deel van de stappen alleen bij toestemming van de cliënt. De wet- en regelgeving zijn hierbij bestudeerd en gegevensdeling vindt zijn grondslag in de bemoeizorg. De patiënt en zijn systeem krijgen een belangrijke rol in de signalering en het opstellen van het plan van aanpak.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website