Projectomschrijving

In Amsterdam wordt onderscheid gemaakt tussen personen met verward gedrag die mogelijk gewelddadig/gevaarlijk of verdachte zijn en een grote groep niet gevaarlijke mensen met psychosociale/cognitieve/psychiatrische problematiek.

Doel

Deze pilot richt zich op een werkwijze voor de groep personen met psychiatrische problematiek die in beeld komt vanwege verward gedrag en die een gevaar voor de samenleving (kunnen) vormen. De werkwijze is primair gericht op het terugdringen van het veiligheidsrisico door middel van het aanpakken van (dreigende) discontinuïteit van de zorg.

Werkwijze

In deze werkwijze worden signalen van diverse partijen uit het veld gemeld waarna triage volgt. Hiervoor is informatie-uitwisseling cruciaal. Uitwisseling van persoonsgegevens is aan strenge voorwaarden gebonden. Dat er soms informatie met partners uit de strafrechtelijke hoek moet worden gedeeld, is vooral in het belang van de dreigingsanalyse. Daarbij wordt gekeken of er kan worden volstaan met het delen van zogenaamde 'buitenkant informatie', die beschrijft of iemand in zorg is en niet wat voor zorg er gegeven wordt of wat de inhoud van de behandeling is.

Resultaten

Het doel van dit project was meerledig, waaronder het ontwikkelen van heldere inclusie criteria, een regiemodel voor individuele casuïstiek en het opstellen van een gegevensregeling. Deze doelen zijn grotendeels bereikt.
De werkwijze is sinds 2017 actief, er zijn heldere instroomcriteria die worden gewogen aan de hand van een instrument voor dreigingsanalyse en er zijn inmiddels 30 casussen geïncludeerd. Er is inmiddels een tweede versie van het convenant (dat de eerste keer werd ondertekend in 2017) dat in lijn is met eisen gesteld vanuit de AVG.

Wat nog ontbreekt in de conceptrapportage en wat nog toegevoegd zal worden is een kwalitatieve beschrijving van enkele typerende casussen en de wijze waarop de werkwijze bijdraagt aan een afname van de concrete dreiging die aanvankelijk deden besluiten tot inclusie van patiënten. Bovendien is ook de ontwikkeling van uitstroomcriteria aan de gang.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website