Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nieuwegein heeft met een outreachteam bestaande uit vier medewerkers van 3 verschillende organisaties inzicht gekregen in aantal en de aard van signalen van zorg of overlast rondom kwetsbare inwoners.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemiddeld worden 12 zaken per maand aangemeld, in een stad met 62.000 inwoners. Het outreachteam heeft voor het overgrote deel van deze inwoners ook een verschil kunnen maken, door vasthoudend aan de voordeur te verschijnen, in gesprek te komen en de inwoner op probleemgebieden te ondersteunen. De belangrijkste succesfactoren van de aanpak zijn:

• Er is meer dan één Wijk-GGD’er nodig. Eén Wijk-GGD’er is veel te kwetsbaar, gelet op ziekte, vakantie en wisselen van baan.

• Investeren in het netwerk van partners in de stad. Het is van belang zichtbaar en bekend te zijn bij partners en hier tijd voor in te ruimen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gemeente Nieuwegein is er uit bijeenkomsten met partners zoals politie, woningcorporaties en zorgaanbieders gebleken dat er iets mist in de aanpak rondom zorgen over een inwoner. De toename aan zogeheten ‘E33-meldingen’; meldingen bij de politie over overlast door een verward of overspannen persoon, maakt dat het voor partners steeds belangrijker wordt te weten hoe ze met verwarde personen om moeten gaan. Maar voor advies en ondersteuning kan men lokaal gezien op dit moment nog nergens terecht.

 

Maatschappelijke partners hebben aangegeven een schakel in het veld te missen; een professional met een uitreikend karakter die ook beschikbaar is voor advies en ondersteuning bij zorgwekkende signalen over inwoners. Er is op dit moment geen organisatie waarbij deze outreachende werkwijze een onderdeel is van het takenpakket. Toch is dit hard nodig, gezien de signalen die vanuit zowel inwoners als lokale partners komen.

 

Naar aanleiding van deze behoefte wil de gemeente Nieuwegein invulling geven aan het uitreikende karakter van een WijkGGDer middels de pilot ‘Outreachteam’. Dit is een multidisciplinair team bestaande uit professionals werkzaam bij verschillende organisaties in het zorg & welzijnsveld. De samenwerkende partijen zijn Altrecht, Abrona, Lister en Geynwijs (sociaal teams Gemeente Nieuwegein).

Het doel van de pilot is het verkrijgen van inzicht en ervaring in de manier waarop het outreachend werken vorm en inhoud kan krijgen. De doelgroep hierbij is de kwetsbare inwoner waar zorgen over zijn, maar die zelf niet goed om hulp kan vragen. Het outreachteam fungeert als adviserend, ondersteunend en uitreikend orgaan voor diverse maatschappelijke partners. Het team zal in samenwerking met de ‘inbrenger’ van de casus:

 

1. In kaart brengen welke problemen er spelen en welke oorzaken dit heeft;

2. Inschatten hoe ernstig de situatie is;

3. De inwoner de hand reiken door middel van verleiden tot en/of toeleiding naar zorg;

4. Eventueel bestrijden van overlast voor de omgeving.

 

Het beoogd resultaat is een nieuwe manier van werken waarbij eerder ingespeeld kan worden op signalen bij zorgen en waarbij zorg en ondersteuning direct (buiten het gangbare systeem om) versneld kan worden ingezet. De pilot zal antwoord geven op de vraag of outreachend werken structureel lokaal wenselijk is, waar dat dan moet worden ingebed, welke expertise wenselijk is en op welke manier dat vorm zal krijgen. De pilot biedt onder andere inzichten in aantal en aard van de ingebrachte zaken bij het outreachteam, de successen en knelpunten van samenwerken in het multidisciplinaire outreachteam, hiaten in het zorgaanbod voor deze doelgroep en knelpunten in de toeleiding naar zorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website