Projectomschrijving

Het Crisisinterventie Team (CIT) in de regio Hart van Brabant werkt nauw samen met de crisisdienst van GGz Breburg en bestaat uit medewerkers met expertise op álle terreinen die voor een crisisinterventie nodig kunnen zijn. Het huidige telefoonnummer is nu nog enkel bedoeld voor professionals die te maken krijgen met een spoedeisende crisissituatie en advies en ondersteuning nodig hebben.

Doel

Met deze pilot Meldpunt niet-acute hulpbehoefte verward gedrag Hart van Brabant willen we het CIT tevens bereikbaar maken voor burgers in acute en niet-acute situaties én voor professionals in niet acute situaties. Dit meldpunt gaat daardoor fungeren als een advies- en triagepunt voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn, hun naasten en professionals. 

CIT

Het CIT bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Er is dus expertise op álle terreinen die voor een crisisinterventie nodig kunnen zijn: huiselijk geweld, jeugd- en opvoedproblemen, licht verstandelijke beperking en psychiatrische en psychosociale problematiek. Medewerkers van het CIT kunnen rechtstreeks een beroep doen op de crisisdienst van GGz Breburg om er zorg voor te dragen dat er 24/7 direct hulp geboden kan worden in het geval van een acute psychiatrische crisis.

Resultaten

De resultaten van het project vatten we als volgt samen:

  • Door de inwerkingtreding van het meldpunt zien we dat de toename van het aantal meldingen minder fors is.
  • De meldroute voor crisissituaties en niet acute meldingen is ingericht waardoor burgers en professionals 24/7 het meldpunt kunnen bereiken voor alle vragen. De bekendheid van het meldpunt is er wel, er is voor gekozen de communicatie hierover via de professionals te organiseren. Er wordt gestimuleerd gebruik te maken van reguliere zorgpaden zoals huisartsen, wijkteam en het kennisknooppunt van het Zorgen veiligheidshuis.
  • Er is een sluitende ketenaanpak ingericht met gebruikmaking van de huidige niet- acute en acute regionale advies- en meldpunten in de regio om te voldoen aan de hoeveelheid en aard van de meldingen die binnen en buiten kantoortijden gemeld wordt. Hiervoor wordt een afzonderlijk project gestart: als het gaat over samenwerking is er een eenduidige en effectieve samenwerking gecreëerd tussen het CIT en de GGZ crisisdienst. Deze samenwerking verloopt goed, men weet elkaar te vinden en verwijzen naar elkaar en consulteren elkaar.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is onderdeel van de werkwijze, waarbij in acute situaties en zeker bij casuïstiek bespreking inzet van ervaringsdeskundigheid is ingebouwd.

Conclusie

Oneigenlijke meldingen bij de politie kunnen worden voorkomen of worden doorgeleid naar CIT. Door dat het CIT kan worden ingeschakeld bij acute meldingen, waarbij geen sprake is van een acute psychiatrische crisis vallen mensen niet langer tussen wal en schip.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website