Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Samen voor Herstel’ is een project voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Door psychische klachten ervaren deze mensen vaak problemen op verschillende domeinen in hun leven, zoals zelfstandig wonen, werken en sociaal contact.

Bij het herstel van een ernstige psychische aandoening zijn vaak verschillende hulpverleners en instanties betrokken. Standaard worden mensen met ernstige psychische problemen in GGZ instellingen door FACT teams behandeld. Ook de wijkteams van de gemeente spelen bij het herstel een grote rol.

Het Samen voor Herstel project is erop gericht de betrokkenen bij het herstel bij elkaar te brengen. Het is een samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en de wijkteams maar ook samen met persoonlijke/familie contacten. In Samen voor Herstel proberen we de zorg meer bij elkaar te brengen, zodat de lijntjes korter zijn en er sneller de juiste hulp geleverd kan worden.

Hiervoor wordt in Samen voor Herstel gewerkt met de RACT methodiek: Resource Assertive Community Treatment. In de RACT methodiek wordt er gewerkt met steungroepen, waarbij de deelnemer zelf de regie heeft. Iedere deelnemer bepaalt zelf wie er in zijn of haar steungroep zit. Dit kunnen vrienden of familieleden zijn, maar bijvoorbeeld ook buren of het kassameisje van de supermarkt waar de deelnemer vaak komt. Het is belangrijk de omgeving van de deelnemer te betrekken omdat sociaal isolement en eenzaamheid herstel vaak in de weg staan.

De deelnemer bepaalt zelf ook welke doelen hij of zij wil nastreven. In de steungroepbijeenkomsten worden deze doelen besproken en kijkt de deelnemer met de steungroepleden wie hem/haar op welke manier bij die doelen kan helpen. Bij iedere bijeenkomst bekijkt de deelnemer met zijn/haar steungroepleden hoe het met de voortgang van die doelen gaat.

We volgen 25 mensen met ernstige psychische aandoeningen uit een wijk in Groningen, die een jaar lang met Samen voor Herstel werken. Hierbij kijken we hoe deelnemers deze manier van werken vinden, en of het ook leidt tot meer herstel. Deze mensen vergelijken we met een groep van 25 mensen die de reguliere (FACT) zorg krijgen maar verder lijken op de deelnemers uit de pilot, om iets over de effecten te kunnen zeggen.

Samen voor Herstel: op naar herstel met behulp van een sterk herstelondersteunend netwerk voor mensen met ernstige psychische aandoeningen!

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten Samen voor Herstel

 

De gezamenlijke intakes WIJ-VNN-Lentis lopen heel goed en vormen de basis voor een goede samenwerking en taakverdeling en -herschikking. Een samenwerking die niet vanzelfsprekend is door verschil in visie/uitgangspunten en financiële prikkels.

 

Uit de procesevaluatie (tot nu toe) blijkt:

• dat de communicatie en samenwerking tussen formele en informele steunsysteem versterkt wordt

• dat de samenwerking binnen de verschillende afdelingen van Lentis (bv FACT en AFPN) versterkt wordt

• dat belemmeringen in de samenwerkingen (van allemaal een eigen plan naar een gezamenlijk herstelplan) gesignaleerd en verholpen worden

• dat hulpverleners een gezamenlijke taal leren spreken (met name tussen GGZ en WIJ, waarbij ook wordt gemerkt en hulpverleners leren accepteren dat er op verschillende manieren wordt gewerkt)

• dat er aandacht is voor dat er vaak meer informeel netwerk betrokken is bij de cliënt dan de hulpverleners in eerste instantie hadden vermoed.

 

Door het gezamenlijke herstelplan beschikt een ieder in de steungroep over dezelfde informatie.

Er zijn korte lijnen waardoor er bij eventuele (dreiging van) terugval direct de benodigde zorg geboden kan worden. De implementatie hiervan gaat langzamer dan verwacht doordat vertrouwen en kennis bij cliënt, hulpverlener en betrokken organisaties constant gevoed moet worden. De pilot vraagt een verandering van werkprocessen en principes die niet onderschat moeten worden en zorgvuldig moeten worden voorbereid en geïntroduceerd.

 

De eerste afgeronde tweede meting heeft plaatsgevonden en het resultaat was zeer positief:

De deelnemer was positief (“ik heb meer zelfvertrouwen”) en ook zijn informeel netwerk voelde zicht gesteund (“eindelijk sta ik er niet meer alleen voor!).

 

Zowel de hulpverleners als de sociale omgeving van de cliënt hebben een completer gevoel door samen aan de slag te gaan met de door de cliënt zelf opgestelde doelen, wat leidt tot een gezamenlijk resultaat.

 

De pilot heeft een enorme spin-off, ondanks het lage aantal formele onderzoek inclusies:

er wordt ook buiten de pilot Herstelondersteunend gewerkt en de RACT-methodiek wordt breder gedeeld en toegepast zowel bij de betrokken organisaties als ook bij externe samenwerkingspartners (bv Terwille).

 

Elker / Beschermd Wonen wil gaan kijken hoe de RACT-methodiek in te zetten voor Jeugd. Dit geeft een enorme boost om er verder mee aan de slag te gaan.

 

De betrokken partijen ervaren de samenwerking in de Wijert als substantieel beter dan in de overige wijken. In navolging hiervan zijn de overige WIJ-teams en FACT teams Groningen met elkaar in gesprek om de samenwerking conform de Wijert met elkaar te verbeteren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit plan van aanpak vormt de basis voor een pilot ten behoeve van het realiseren van een sterk herstelondersteunend GGZ-netwerk in de wijk De Wijert (gemeente Groningen).

De huidige werkwijze binnen de GGZ kan effectiever.

In Groningen is de samenwerking tussen de verschillende partners in de wijk rond mensen met psychische problemen nog gering. De verbinding tussen het FACT-team (ambulant team dat hulp biedt op gebied van meervoudige en complexe problemen) en het WIJ-team (het Groningse wijkteam) is beperkt aanwezig. Beide partijen kennen elkaar niet goed en er is nog onvoldoende duidelijk hoe de taken zijn verdeeld tussen de twee teams. Ook de samenwerking met en tussen andere partijen in de wijk (professionals binnen het sociaalen medisch domein en de voorzieningen in de wijk) is nog gering. Gevolg hiervan is dat mensen met psychiatrische problemen op verschillende plekken en bij verschillende instanties hun verhaal moeten vertellen en interventies langs elkaar heen lopen.

Naast een effectieve samenwerking tussen de partners in de wijk, mist in de huidige werkwijze ook de focus op herstel en eigen regie van de persoon met psychiatrische problemen. Er wordt nog te veel gesproken over de persoon en zijn/haar behandeldoelen, de regie ligt niet vanzelfsprekend bij de persoon zelf. Er is te weinig aandacht voor wat de persoon met psychiatrische kwetsbaarheid zelf belangrijk vindt, wat hij/zij zelf definieert als hersteldoelen en welke oplossingen er zijn in het eigen netwerk.

Een project is opgezet om een solide herstelondersteunend GGZ-netwerk te realiseren.

Verschillende partners hebben de handen inéén geslagen om een werkwijze te ontwikkelen die ervoor zorgt dat er een solide herstelondersteunend netwerk wordt gevormd in de wijk, waarbij de persoon met psychische aandoeningen zijn/haar eigen herstelresultaten bepaalt en daarbij de regie heeft. In de pilot wordt voornamelijk gefocust op mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA).

Een van de belangrijkste opgaven in het project is de wijze waarop de partners in de wijk (samen met mensen met een psychische aandoening) invulling gaan geven aan herstel. Er zijn verschillende stadia van herstel; mensen met psychische aandoeningen kunnen deze stadia tegelijk doorlopen, maar het is ook mogelijk dat een bepaald stadium nooit wordt bereikt. Het is van belang dat makkelijk kan worden op- en afgeschaald tijdens het herstelproces van mensen met psychische aandoeningen.

De (G)RACT-methodiek wordt als middel gebruikt in de pilot

Om de beoogde doelen te bereiken wordt gewerkt met de RACT-methode. RACT staat voor Resource Group Assertive Community Treatment. De Assertive Community Treatment (ACT) is een outreachende multidisciplinaire manier van werken waarbij de zorg rondom – en door – een persoon met EPA en in zijn/haar eigen omgeving wordt georganiseerd. Door de toevoeging van ‘Resource Group’ is het ACT-Model geïntegreerd met de inzet van de inwoner, familie en naasten; deze maken namelijk onderdeel uit van het ACT-Team. Deze extra dimensie wordt aangeduid als Resource Groups. Binnen deze werkwijze bepalen de personen met EPA zelf welke naasten in de groep zitten en wat hun hersteldoelen zijn.

Het streven is om uiteindelijk te komen tot een ‘Groninger RACT Methode’ (GRACT), waarbij de RACT-methode zo wordt aangepast dat deze ook toepasbaar is voor een bredere doelgroep in Groningen en daarbuiten.

Om de RACT-methodiek toe te passen in de wijk, is een nieuwe werkwijze nodig.

Met de betrokken partijen is uitgedacht tot welke resultaten en (maatschappelijke) effecten het project moet leiden. Bijvoorbeeld: één ondersteuningsplan, grotere autonomie bij de inwoner, sneller op de juiste plek (resultaten) en lagere zorgkosten, grotere kwaliteit van leven en meer samenredzaamheid. Aan deze resultaten en effecten zijn vervolgens activiteiten (interventies) gekoppeld, zoals: er is een ervaringsdeskundige aanwezig in de wijk, voor elke deelnemer aan de pilot wordt een Resource Group gestart. Alle activiteiten vormen samen de nieuwe werkwijze en moeten leiden tot de beoogde resultaten en effecten.

Door middel van een MKBA wordt het effect van de nieuwe werkwijze gemeten.

Om te achterhalen wat de meerwaarde is van de pilot c.q. de nieuwe werkwijze wordt een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) uitgevoerd. Met een MKBA kan systematisch alle gevolgen van een nieuwe werkwijze in kaart worden gebracht, inclusief de omvang daarvan. Daarbij worden niet alleen de financiële effecten inzichtelijk gemaakt, maar ook de maatschappelijke effecten. Ook kan worden uitgesplitst bij welke partijen de kosten en baten vallen.

De pilot zal in januari 2017 van start gaan. Doel is om in januari 2018 zicht te hebben op de (maatschappelijke) kosten en baten van de pilot. Ook wordt dan gekeken of/hoe de nieuwe werkwijze kan worden opgeschaald naar andere regiogemeenten. Er is gekozen voor aansluiting bij bouwsteen 8, vanwege de nadruk op de inbreng van de personen zelf en hun omgeving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website