Projectomschrijving

Doel

Deze pilot realiseert een sterk herstelondersteunend GGZ-netwerk in de wijk De Wijert (gemeente Groningen).

Samenwerking

Menzis, Lentis, VNN, WIJ-team (sociaal wijkteam), UCP, Herstelgroep Nederland en de Gemeente Groningen werken samen aan het verbeteren van zorg en ondersteuning aan mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA). Bijzondere aandacht gaat uit naar de samenwerking, continuïteit van zorg, deskundigheidsbevordering en taakopvatting van Fact-teams en Wijkteams gelet op de ZVW, de WPG, de Participatiewet en de WMO.

Personen met EPA centraal

Om de beoogde doelen te bereiken wordt gewerkt met de RACT-methode (Resource Group Assertive Community Treatment). Dit is een outreachende multidisciplinaire manier van werken waarbij de zorg en ondersteuning rondom – en door – een persoon met EPA en in zijn/haar eigen omgeving wordt georganiseerd. Binnen deze werkwijze bepalen de personen met EPA zelf wat hun hersteldoelen zijn en welke professionals en naasten hen gezamenlijk daarbij gaan ondersteunen.

Onderzoek en kosten baten analyse

Om de nieuwe werkwijze te onderzoeken wordt een procesevaluatie uitgevoerd. Daarnaast wordt een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) uitgevoerd omdat binnen de pilot ook een verschuiving van kosten wordt verwacht. Ten slotte wordt een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de zorg/ondersteuning binnen de nieuwe werkwijze. De pilot is in januari 2017 van start gegaan en loopt tot eind december 2017.

Resultaten

In de pilot zijn positieve ervaringen opgedaan met gezamenlijke intakes van WIJ (Gronings wijkteam), Verslavingszorg Noord Nederland en Lentis. Deze gezamenlijke intakes vormen de basis voor een goede samenwerking en taakverdeling en -herschikking. Een samenwerking die niet vanzelfsprekend is door verschil in visie/uitgangspunten en financiële prikkels.

Uit de procesevaluatie (tot nu toe) blijkt dat:

  • de communicatie en samenwerking tussen formele en informele steunsysteem versterkt is
  • de samenwerking binnen de verschillende afdelingen van Lentis (bijvoorbeeld FACT en AFPN) versterkt is
  • belemmeringen in de samenwerkingen (van allemaal een eigen plan naar een gezamenlijk herstelplan) gesignaleerd en verholpen worden
  • hulpverleners een gezamenlijke taal leren spreken (met name tussen ggz en WIJ, waarbij ook hulpverleners leren accepteren dat er op verschillende manieren wordt gewerkt)
  • er aandacht voor is dat er vaak meer informeel netwerk betrokken is bij de cliënt dan de hulpverleners in eerste instantie hadden vermoed

De pilot heeft een enorme spin-off; er wordt nu ook buiten de pilot herstelondersteunend gewerkt en de RACT-methodiek wordt breder gedeeld en toegepast zowel bij de betrokken organisaties als ook bij externe samenwerkingspartners.

Meer informatie

Lees meer over ‘Samen voor Herstel’ en de RACT-methodiek

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website