Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De pilot ACT-team Leeuwarden – Friesland heeft sinds de start begin 2018 zichtbare resultaten behaald en veel positieve feedback van ketenpartners ontvangen. De opzet van de pilot, samenwerking tussen GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang, heeft laten zien dat de meest kwetsbare en complexe doelgroep van (dreigende) dak- en thuislozen passende zorg en ondersteuning kan worden geboden. Een belangrijke factor in deze samenwerking is de gezamenlijke visie op herstel van de zorgbehoevende en het werken met een shared caseload. De begin- en nametingen met de HONOS laten zien dat ACT interventies leiden tot belangrijke afname van (psychiatrische) symptomen. De pilot heeft ook laten zien dat regelruimte en een breed handelingskader nodig is om efficiënt en effectief tussen de schotten in het zorglandschap te kunnen werken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een duurzame toeleiding naar reguliere vormen van zorg heeft geleid tot het creëren van rust en veiligheid voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. In nauwe samenwerking met het team van de nachtopvang in Leeuwarden is de druk op de beddenbezetting afgenomen. Ook het aantal incidenten waar mensen uit de doelgroep bij betrokken waren nam af. De FACT teams van VNN en GGZ Friesland ervaren minder hoge druk op de caseload en de samenwerking met ketenpartners is naar blijkt uit twee evaluaties zeer goed te noemen, wat helpt in de toeleiding en doorstroom naar reguliere zorg en wonen. Bij alle cliënten werd een HoNOS (voor en na)meting gedaan is was sprake van een belangrijke afname van (psychiatrische) symptomen. De samenwerking met MEE Friesland voor een aangepaste diagnostiek voor het vaststellen van een LVB is succesvol.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Personen met sterk verward gedrag zorgen in toenemende mate voor maatschappelijke overlast, vooral in en rond de nachtopvang in de gemeente Leeuwarden. Deze groep mensen wordt gekenmerkt door multiproblematiek waarbij vaak sprake is van een psychische stoornis, verslaving en in veel gevallen ook een verstandelijke beperking. Zij maken steeds vaker gebruik van de nachtopvang waardoor deze overbezet en overbelast raakt. Voor de duurzame toeleiding naar passende zorg- en ondersteuning wordt in Leeuwarden daarom een pilot gestart met een ACT team. Naast de GGZ en Verslavingszorg is de Maatschappelijke Opvang de derde partner die deelneemt in het team. De pilot ACT is onderdeel van de totaalaanpak in Friesland voor een goedwerkende aanpak voor personen met verward gedrag. De pilot met het ACT team draagt direct bij aan de bouwstenen beoordeling, toeleiding en passende zorg en ondersteuning. De oprichting van het ACT team is ook nauw verbonden met een andere prioriteit: het inrichten van time-out plekken en de opzet van de crisisbeoordelingslocatie nabij de Spoedeisende hulp.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website