Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Noord- en Midden-Limburg hebben de partners gewerkt aan het optimaliseren van het werkproces rondom melding, triage, passend vervoer en beoordeling. Dit hebben partners gedaan binnen de bestaande mogelijkheden, middelen en regelgeving. Structurele borging van samenwerking en kennis is o.a. afhankelijk van de nader uit te werken betaaltitel. Momenteel vindt een belangrijk deel van het proces plaats binnen de bestaande middelen. De subsidie van ZonMw is bovenal gebruikt om de inzet van passend vervoer mogelijk te maken.

 

Partners zijn tevreden over het passend vervoer als middel en over de GGZ Vervoersdienst als uitvoerende partij. Partners zien in het proces wel knelpunten ontstaan als gevolg van beperkte capaciteit bij aantal ketenpartners. Ook is meer inzicht in verantwoordelijkheidsverdeling gewenst. Op casuïstiekniveau constateren partners issues met betrekking tot verantwoordelijkheden als het gaat om het uitoefenen van de functie en het vaststellen van de veiligheid voor personeel en de persoon met verward gedrag. Het bespreken van deze issues draagt bij aan het verbeteren van het werkproces rondom het inzetten van passend vervoer.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Noord- en Midden-Limburg zijn in de periode april 2018 tot april 2019 in totaal 345 ritten uitgevoerd in opdracht van de crisisdiensten, waarbij de betrokken personen met verward gedrag vervoerd zijn door de GGZ Vervoersdienst op een cliënt/patiëntvriendelijke, de-escalerende en niet-stigmatiserende wijze.

Door de wijze van registeren is er meer inzicht gekregen in de aard en omvang van de vervoersbewegingen in Noord- en Midden-Limburg voor zover het gaat om vervoer voor en na beoordelen en voor zover aangemeld door de politie. Een volledig beeld is er vooralsnog niet.

Het experiment heeft verder een aantal knelpunten rondom het werkproces bloot gelegd, zoals beschikbare capaciteit bij partners, verantwoordelijkheidsverdeling alsook de risico-inschatting.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Partners in de regio Noord- en Midden-Limburg wensen te gaan experimenteren met inzet van de GGZ Vervoerdienst gedurende de periode van één jaar. Beoogd wordt om vanaf april 2018 24/7 een cliënt-/patiëntvriendelijke, niet stigmatiserende, normaliserende, de-escalerende vervoersmogelijkheid te kunnen bieden aan mensen met verward gedrag, die vervoerd moeten gaan worden. Het experiment gaat verder inzicht bieden in de aard en omvang van de vervoersbewegingen in Noord- en Midden-Limburg. Dit inzicht is nodig om in de nabije toekomst een goed afgewogen besluit te kunnen nemen over de structurele invulling van passend vervoer in deze regio. Verder biedt het experiment de mogelijkheid om het uitgewerkte proces voor melding, triage, beoordeling, vervoer en time-out te toetsen aan de praktijk en daar waar nodig bij te stellen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website