Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We gaan in Drenthe drie (ambulante) Optimaal Leven teams in de wijk starten. De werkwijze van deze teams gaan we met elkaar vergelijken en het lerende effect versterken. Zo is de kans groter dat de regionale doelstellingen bereikt worden. Op de lange termijn wordt wat werkt/van toegevoegde waarde is verder uitgebouwd in heel Drenthe. We borgen de ontwikkelingen door stevige monitoring en projectstructuur. Iedere afspraak wordt op provinciaal, bestuurlijk niveau gemaakt en op uitvoerend niveau krijgt men ruimte om te ‘experimenteren’ en andere werkwijzen te ontdekken.

Deze aanvraag betreft het Optimaal Leven team in Emmen en is gericht op Noorderpark en Peelo.

 

Het doel van het team in Emmen is om andere zorg te verlenen aan mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid (mensen met EPA). We richten ons op welbevinden, herstel en burgerschap. Hiervoor werken we samen over de grenzen van bestaande instellingen en over de grenzen van het zorg en sociaal domein heen. Zodat we tegen maatschappelijk lagere kosten meer tevredenheid bij mensen kunnen realiseren. Het streven van het programma is om de zorg te vernieuwen met de volgende doelstellingen:

 

• Eén persoonlijk plan voor elke cliënt dat door het team in Emmen wordt ondersteund

• Eén budget/op elkaar aansluitende financiering waaruit alle zorg en ondersteuning wordt betaald

• Werkelijk integrale zorg leveren die werksoort- en discipline overstijgend is

• Integrale registratie en verantwoording gericht op de behoeften van de cliënt

• Snelle zorg, waarbij veel aandacht is voor op- en afschalen

• Stijging kwaliteit en dalen kosten

 

Op Emmens niveau worden in Q1 van de opstartperiode realistische KPI’s aan de doelstellingen gekoppeld voor het 1e jaar.

 

In het uitvoerende, ambulante team nemen medewerkers (ook ervaringsdeskundigen) uit verschillende zorgorganisaties en het sociaal domein plaats. Naasten en omgeving worden nauw betrokken bij de zorg en ondersteuning. Er wordt een 1e schil gevormd door regionale partners zoals: Sociaal team, OGGZ, werk en inkomen, MO en BW, politie, gemeente, welzijn, thuisondersteuning, huisartsen, et cetera.

 

Men krijgt in de opstartperiode ruimte om zich te ontwikkelen en zich de mogelijkheden van andere bejegening, en samenwerking eigen te maken. Dat wat nodig is, wordt gedaan. Hierin wordt de cliënt nadrukkelijk gekend. We maken gebruik van een modulereeks (ontwikkeld voor het team en de eerste schil) en een actieve uitwisseling met elkaar.

 

De medewerkers die in dit team zullen plaatsnemen worden voor de duur van het eerste jaar door een regionale projectleider aangestuurd. Deze projectleider legt verantwoordelijkheid af aan de provinciale stuurgroep. Op regionaal niveau is een supportgroep met managers van betrokken organisaties uit Emmen en een betrokken ambtenaar van de gemeente Emmen. Zij hebben doorzettingsmacht ten aanzien van uitvoeringskwesties in de regionale teams. In de overkoepelende stuurgroep hebben regiomanagers en directie van drie zorginstellingen, een huisarts namens de huisartsenkring Drenthe, wethouders van gemeenten en inkopers van zorgverzekeraars zitting. De stuurgroep neemt beslissingen, is verantwoordelijk voor de voortgang van het programma en het behalen van de gewenste doelstellingen. De overkoepelende programmamanager ondersteunt de regionale projectleiders bij het ontwikkelproces en fungeert als eerste aanspreekpunt namens de stuurgroep wanneer escalatie nodig is. De regionale projectgroep trekt bij kinderziekten samen met projectleider en programmamanager op om tot passende oplossingen te komen.

 

Relatie tot en verschil met Drentse Aanpak Personen met Verward Gedrag

Bij penvoering van gemeente Emmen, hebben dezelfde organisaties een aanvraag ingediend bij dezelfde subsidie ‘personen met verward gedrag’. Er zijn verschillen in de focus te bedoemen. Bij PVG is bijna altijd een acuut en/of zorgmijdend aspect in het gedrag, terwijl dit in de brede EPA-doelgroep niet zo is. Daar waar wij nu een gerichte aanvraag doen om een Optimaal Leven team in Emmen te realiseren, wil de projectgroep van de Drentse Aanpak PVG de kennis die binnen Optimaal Leven opgedaan wordt voor heel Drenthe ontsluiten. Dit betekent dat een aantal elementen waarvan binnen Optimaal Leven ontdekt wordt dat het op regionaal of provinciaal niveau een toegevoegde waarde kan zijn, vervolgens middels de Drentse Aanpak opgepakt wordt. Daar waar de realisatie van het Optimaal Leven team in Emmen gericht is op het versterken van de ambulante zorg en ondersteuning aan mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid, is de Drentse Aanpak erop gericht de samenwerking in de gehele keten te verbeteren, waarbij ook acute (niet ggz) zorg een plek inneemt. Daar waar het Optimaal Leven team lokaal in drie gemeenten opstart, is de Drentse Aanpak gericht op de ontwikkelingen binnen alle 12 gemeenten en de provinciale samenhang. Beide programma’s versterken elkaar vanwege de overeenkomsten en de elkaar aanvullende verschillen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website