Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Rijnstreek (gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem en Nieuwkoop) hebben we in 2018 het Plan van Aanpak Omzien naar elkaar opgesteld. Dit Plan van Aanpak is het resultaat van een

1. een inventarisatie van de voorzieningen op het gebied van preventie en vroegsignalering in het kader van de aanpak personen met verward gedrag in de Rijnstreek;

2. gesprekken met alle betrokkenen (zorgpartners, ervaringsdeskundigen, clienten en hun naasten, politie, gemeentelijke diensten).

In 2019 gaan we het Plan van Aanpak uitvoeren. In dit plan zijn verschillende acties opgenomen. De meeste acties betreffen een verdieping op de inventarisatie die we in 2018 hebben gemaakt, nl.

1. een nadere inventarisatie van de voorzieningen in het kader van verslavingspreventie en wat is aanvullend eventueel nodig;

2. nader onderzoek naar mogelijkheden om begrip voor en deskundigheid over mensen die te maken hebben met psychiatrische, dan wel verslavingsproblematiek, LVB, NAH en ASS te bevorderen;

3. een nadere inventarisatie van de inzet op voorkomen eenzaamheid, sociale uitsluiting etc. bij de doelgroep met een hoog risico op maatschappelijke zorg. Wat is extra nodig?

4.Onderzoek naar vormen van begeleiding van mensen met psychiatrische problematiek en LVB en de afstemming van de inzet vanuit verschillende wetgeving.

5. Onderzoek naar de inzet op psychosociale educatie jeugd en eventuele extra benodigde inzet. Wat is extra nodig?

 

Daarnaast start in 2019 een pilot in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop rondom de organisatie van de bemoeizorg.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het opstellen van het plan van aanpak zijn:

1. Een rapportage

- over het aanbod dat in de Rijnstreek al is ingericht om te voorkomen dat mensen kwetsbaar worden en de grip op hun leven verliezen.

- van gesprekken met ervaringsdeskundigen en professionals over de vraag wat nodig is in de Rijnstreek om te voorkomen dat mensen grip op hun leven verliezen.

 

2. Op basis van deze rapportage hebben we met elkaar (ervaringsdeskundigen, zorgpartners en gemeente) een plan van aanpak opgesteld voor het komende jaar. De inbreng van Stichting Lumen (cliënten en cliënt vertegenwoordigers) is hierbij van wezenlijk belang geweest. In het Plan van Aanpak is opgenomen welke inzet we het komende jaar willen doen op het gebied van de bouwstenen preventie en vroegsignalering. De monitoring op de uitvoering van het plan van aanpak is belegd bij de Projectgroep Maatschappelijke Zorg Rijnstreek en bestuurlijk bij de Stuurgroep Maatschappelijke Zorg Rijnstreek. Voor alle deelprojecten zijn gemeentelijke deelprojectleiders benoemd. Zij werken onderstaande deelprojecten uit samen met zorgpartners en Stichting Lumen (ervaringsdeskundigen).

 

3. Een e-learning over de organisatie van de bemoeizorg in de Rijnstreek. De e-learning is in vergevorderd stadium, maar is nog een concept. Doel van de e-learning is om medewerkers van gemeente en (informele) zorgpartners zonder kennis van de bemoeizorg een eerste kennismaking te laten hebben met hoe de bemoeizorg georganiseerd is in de Rijnstreek, zodat zij goed gebruik kunnen maken van de voorzieningen die zijn ingericht.

 

Met het Plan van Aanpak willen we de volgende resultaten bereiken:

 

A. Effectieve en efficiënte zorg en ondersteuning voor mensen (en eventueel hun naasten) die zorg mijden of waarbij zorg stagneert

In de wijk Ridderveld van Alphen aan den Rijn en in Nieuwkoop ontwikkelen we in 2019 samen met het Meldpunt Zorg en Overlast, GGZ Rivierduinen, Brijder, Tom in de buurt, De Binnenvest, de Jeugdhulp, Stichting Lumen en Gemeente, politie en woningcorporatie een integrale aanpak met als focus bemoeizorg en stagnerende zorg bij multiproblematiek. Hierbij kijken we ook de wijze waarop we vroegsignalering en preventie van verslavings- en psychische problematiek vorm kunnen geven.

 

B Voorkomen van verslavingsproblematiek

Op basis van de inventarisatie van het huidige aanbod in de Rijnstreek is een van de conclusies dat het lijkt dat nog onvoldoende wordt ingezet op verslavingspreventie. We onderzoeken de komende tijd wat er al gedaan wordt en wat aanvullend nodig is.

 

C. Iedereen doet mee

We willen bevorderen dat iedereen mee kan doen en erbij mag horen, waardering krijgt en eigen regie kan voeren. Om dit te bereiken voeren we een nadere verkenning uit naar de wijze waarop we het beste onderstaande doelstellingen kunnen realiseren:

1. psychische en verslavingsproblematiek bespreekbaar maken ;

2. (zelf) stigma doorbreken;

3. bevorderen dat “andere” mensen erbij mogen horen, gewaardeerd worden en eigen regie kunnen voeren;

4. begrip kweken vanuit de sociale omgeving, familie, vrienden, buurt voor de situatie;

5. taboe doorbreken over problemen die er kunnen zijn.

6. escalatie van psychische en verslavingsproblematiek voorkomen;

7. meer bekendheid geven aan online platforms en diensten om jongeren met psychische klachten beter te bereiken;

8. de discussie starten over mentale druk op school en thuis en de acceptatie van ongelukkig zijn.

9. voorlichting over voorzieningen voor mensen met psychische en verslavingsproblemen verbeteren, in zoverre dat nodig is.

 

D. Voorkomen van eenzaamheid, stigma en sociale uitsluiting

We willen eenzaamheid en sociaal isolement bij de betrokken doelgroep zo mogelijk voorkomen. Niet iedereen is sociaal even handig. We willen eerst een beter beeld krijgen van hoe dat werkt: zelfstigma, stigma, sociale uitsluiting, sociale terugtrekking. Vervolgens willen we onderzoeken, wat hier nu al op gebeurt en welke aanvullende interventies hiervoor eventueel nodig zijn.

 

E. Mensen met psychische problematiek, LVB, ASS en NAH krijgen de juiste begeleiding

We willen nog beter weten hoe de verschillende vormen van begeleiding zich tot elkaar verhouden en of de begeleiding, zoals die nu is ingericht voldoende goed aansluit bij de behoefte die er is. Daarnaast willen we kijken welke mogelijkheden er zijn om waakvlamcontacten te organiseren. Dit om terugval te voorkomen.Hierbij nemen we ook het signaal mee over toenemende psychische problematiek onder de doelgroep tweede generatie met een migratieachtergrond.

 

F. Psycho-sociale problematiek onder jongeren wordt zo mogelijk voorkomen

Het RIVM heeft in de VTV 2018 aangegeven dat jongeren lijken te lijden onder een toenemende mentale druk. We willen kijken welke activiteiten er nu al voor jongeren zijn ingericht door scholen, de Jeugdgezondheidszorg, de Jeugdhulp en de jongerenwerkers en wat er eventueel aanvullend nodig is.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze subsidieaanvraag richt zich op het opstellen van een plan van aanpak voor de versterking van de preventie en vroegsignalering binnen de zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag in de Rijnstreek, subregio van de regio Hollands Midden. De Rijnstreek bestaat uit de Gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. De Rijnstreek maakt onderdeel uit van de regio Hollands Midden. Het beoogde plan van aanpak sluit aan bij de regio-aanpak en is daar een vervolg op.

 

De regio Hollands Midden is eind 2016 gestart met het programma ‘Zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag’. Fase 1 van het programma (oktober 2016 tot juni 2017) was gericht op het realiseren van een zogenaamde ‘acute basisketen’ en het opstellen van een plan van aanpak voor realisatie van alle bouwstenen. Onder de ‘acute basisketen’ verstaan wij:

 

• Een triagevoorziening voor beoordeling en risicotaxatie;

• De toeleiding naar doorzorg vanaf de voorziening;

• Vervoer van personen met verward gedrag naar de voorziening door ambulance, politie of eigen vervoer (tot 2018);

• Vervoer van personen met verward gedrag van de voorziening naar elders (thuis, naasten, zorginstellingen).

 

Deze acute basisketen is inmiddels gerealiseerd. Vanaf september 2017 tot eind 2018 ontwikkelen we in fase 2 van het programma deze basis verder door, zodat per oktober 2018 alle 19 gemeenten in de regio Hollands Midden en de maatschappelijke partners gezamenlijk een sluitende keten van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag gerealiseerd hebben.

 

Aangezien de aandacht in fase 1 met name lag op de acute basisketen (en de bijbehorende bouwstenen), gaat in fase 2 extra aandacht uit naar de andere bouwstenen. We willen als regio meer dan in de vorige fase de beweging naar de voorkant van de keten maken.

 

Uitgangspunten voor het opstellen van een plan van aanpak voor subregio Rijnstreek zijn:

 

• Preventie en vroegsignalering moeten voldoen aan de gestelde (regionale) beleidskaders en aansluiten op de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag.

• Preventie en vroegsignalering kunnen slechts in samenwerking met cliënten en hun naasten zelf en met onze maatschappelijke partners gerealiseerd worden.

 

Om te komen tot het integraal plan van aanpak waarin cliënten en hun vertegenwoordigers zich herkennen en waar alle betrokken partijen zich aan committeren,

onderscheiden wij de volgende stappen:

 

1. Inrichten van de projectorganisatie

Betrekken cliënten, cliëntvertegenwoordigers en de relevante partners in het veld, invulling rol- en taakverdeling, opstellen communicatieplan en inrichten informatiestructuur, afstemming met programma zorg en ondersteuning en met relevant (sub)regionaal overleg rond maatschappelijke zorg.

 

2. inventariseren van de huidige stand van zaken in de subregio: wat weten en doen we al?

 

3. Gezamenlijk bepalen wat nodig is om de ambitie te realiseren

Samen met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en betrokken partners formuleren we de invulling van de bouwstenen voor de regio Rijnstreek. Hoe moeten preventie en levensstructuur, vroegsignalering en de keten er in onze regio uit zien? Hoe kunnen cliënten en hun naasten regie voeren? Welke partijen zijn aan zet en welke rol nemen zij in?

 

4. Doelen, resultaten en invulling van preventie en vroegsignalering concretiseren.

Wat zijn onze doelen en resultaten, wat is er nodig om die te bereiken en wie zijn daarvoor aan zet? Wat kunnen cliënten en hun naasten daarin betekenen en hoe houden zij regie?

Hierbij sluiten we aan bij de bestaande initiatieven en de vastgestelde beleidskaders.

 

5. Vaststellen van het integraal plan van aanpak en het borgen van ieders bijdrage

Het plan van aanpak wordt bestuurlijk vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Maatschappelijke Zorg Rijnstreek en door de betrokken instellingen en stakeholders. Hierin hebben we aandacht voor wat van iedere partner (kwantitatief en kwalitatief) wordt verwacht. Hierbij kijken we zowel naar de bijdrage in de gehele netwerksamenwerking als naar de bijdrage in de vorm van een concreet proces of voorziening.

 

6. Onderzoek naar mogelijkheden e-learning module

Onderzoeken of de ontwikkeling van een e-learning module rondom de lokale aanpak voor personen met verward gedrag kan bijdragen aan de verbreding en versterking van de kennis hierover bij de werkers in het veld.

 

7. Inbreng en verbreiding van de resultaten

De resultaten van het project, zowel inhoudelijk als procesmatig, worden ingebracht in het programma zorg en ondersteuning via het programmateam. Via die weg kunnen deze ervaringen ter lering en inspiratie gedeeld worden met de andere subregio’s in de Hollands Midden en met andere regio’s in Nederland.

 

 

 

Voor het project wordt een projectteam ingericht, waarvan de gemeente Alphen aan den Rijn de trekker is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website