Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door inzet van een SPV met specifieke werkervaring in crisisdienst binnen de eerste lijn zijn de volgende resultaten behaald. Er is uitdrukkelijk gekozen om de SPV in dienst van de huisartsenzorggroep te nemen. Het voordeel van in dienst zijn bij de huisartsenzorggroep versus gedetacheerd worden vanuit een andere organisatie is dat betrokkenheid en loyaliteit van de medewerker op de juiste plek ligt en dat er geen vertroebeling optreedt. Daarbij biedt dat uitgebreide mogelijkheden om maximaal gebruik te kunnen maken van alle middelen/ communicatielijnen omdat er gebruik kan worden gemaakt van de systemen waarmee binnen de organisatie gewerkt wordt (bv het rapportagesysteem, de interne mail, de verwijzingsmogelijkheden) Kortom, er zijn korte lijnen terwijl bij detachering deze toegankelijkheid een stuk lastiger ligt vanwege inzagemogelijkheden, privacy problemen.

Wachtlijst overbruggen

De SPV biedt tijdelijk ondersteuning aan de huisarts en POH door deze patiënt mee te overbruggen tot er een ander aanbod beschikbaar is.

 

Voorkomen onnodige verwijzingen

Voorkomen van onnodige verwijzingen en bij verwijzing betere aansluiting bij werkwijze tweedelijns. Maar ook hier is bij een dreigende crisis normaliseren, beschikbaar zijn en niet onnodig inschakelen van 2e lijns zorg zeker van belang.

 

Voorkomen hogere kosten

Met de inzet voor de dag praktijken en op de HAP is vele malen gebleken dat daarmee duurdere en ingrijpende inzet van 2e lijns zorg voorkomen kon worden. Juist door expertise in de 1e lijn, door fysieke beschikbaarheid en uitgebreid de tijd kunnen nemen om echt te luisteren naar mensen, te normaliseren van de klachten, perspectief en vangnet te kunnen bieden, wordt een crisis in de kiem gesmoord.

 

Laagdrempelig, minder stigmatiserend en sneller beschikbaar

Het voordeel van in dienst zijn bij de huisartsenzorggroep versus gedetacheerd worden vanuit een andere organisatie is dat betrokkenheid en loyaliteit van de medewerker op de juiste plek ligt en dat er geen vertroebeling optreedt. Naast de kostenbesparing die dit met zich meebrengt (aan een beoordeling door de crisisdienst hangt een enorm kostenplaatje), is het aanbod ook veel laagdrempeliger, minder stigmatiserend en sneller beschikbaar. Iemand die gezien wordt door de crisisdienst heeft automatisch vanaf dan een dossier bij de crisisdienst waaraan onlosmakelijk gelijk een diagnose vast zit. Daarbij duurt de ‘crisis ‘ onnodig lang ( met het risico op escalatie ) aangezien de crisisdienst nooit direct beschikbaar is. Directe inzet van de SPV is dus in de meeste gevallen voor alle partijen ‘win-win’ omdat blijkt dat in veel gevallen inzet van dure tweedelijns zorg helemaal niet nodig is.

 

 

Tevredenheid patiënten

Verschillende patiënten (met ernstige psychiatrische problematiek) die met regelmaat naar de huisartsenpost bellen hebben aangegeven dat de aanwezigheid van de SPV op de post voor hun veel verschil maakt. Deze patiënten bellen op het moment dat controle verlies dreigt. Een crisis ligt dan op de loer. Wat hun helpt: De SPV heeft meer tijd, weet beter aan te sluiten vanwege kennis van zaken en helpt de-escaleren waar anders de route eigenlijk altijd richting crisisdienst ging ( dus opschalen van zorg wat duidelijk met deze andere inzet in de 1e lijn, niet nodig blijkt te zijn ). Normaliseren/ grenzen stellen, aangeven wat niet kan maar zeker ook wat wel binnen de mogelijkheden ligt, begrip en hoop bieden.

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de inzet voor de dag praktijken en op de HAP is vele malen gebleken dat daarmee duurdere en ingrijpende inzet van 2e lijns zorg voorkomen kon worden.

Naast de kostenbesparing die dit met zich meebrengt (aan een beoordeling door de crisisdienst hangt een enorm kostenplaatje), is het aanbod ook veel laagdrempeliger, minder stigmatiserend en sneller beschikbaar. Iemand die gezien wordt door de crisisdienst heeft automatisch vanaf dan een dossier bij de crisisdienst waaraan onlosmakelijk gelijk een diagnose vast zit. Daarbij duurt de ‘crisis ‘ onnodig lang ( met het risico op escalatie ) aangezien de crisisdienst nooit direct beschikbaar is. Directe inzet van de SPV is dus in de meeste gevallen voor alle partijen ‘win-win’ omdat blijkt dat in veel gevallen inzet van dure tweedelijns zorg helemaal niet nodig is.

Patiënten hebben zich eveneens positief uitgesproken over deze inzet, waarbij een aantal daarover expliciet zegt dat het juist het verschil maakt dat er iemand aanspreekbaar is met kennis van zaken en dat daarmee ergervoorkomen kon worden. Vaak voelt het aanbieden van een vangnet/ de mogelijkheid om opnieuw contact te hebben als veilig en geruststellend. Ook is het voor patiënten een prettig idee te weten dat de SPV rapporteert in het journaal wat bij hun huisarts terecht komt zodat dit de stap daarnaar toe vergemakkelijkt. Hetzelfde geldt voor patiënten die al bij de GGz in behandeling zijn. Zij gaven zonder uitzondering toestemming dat de SPV-contact zocht met de GGz om deze op de hoogte te brengen van het eerdere crisiscontact zodat ook de eigen behandelaar of het begeleidend team daarover rapportage kan lezen.

Het voordeel van in dienst zijn bij de huisartsenzorggroep versus gedetacheerd worden vanuit een andere organisatie is dat betrokkenheid en loyaliteit van de medewerker op de juiste plek ligt en dat er geen vertroebeling optreedt. Daarbij biedt dat uitgebreide mogelijkheden om maximaal gebruik te kunnen maken van alle middelen/ communicatielijnen omdat er gebruik kan worden gemaakt van de systemen waarmee binnen de organisatie gewerkt wordt (bv het rapportagesysteem, de interne mail, de verwijzingsmogelijkheden) Kortom, er zijn korte lijnen terwijl bij detachering deze toegankelijkheid een stuk lastiger ligt vanwege inzagemogelijkheden, privacy problemen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanuit huidige initiatieven voor een sluitende aanpak omtrent verward gedrag in de regio West Brabant Oost kan geconcludeerd worden dat er in de lopende pilots een groep mensen bestaat die (voor)signalen vertonen die potentieel kunnen leiden tot verward gedrag. In de verschillende huisartsenpraktijken wordt dit onvoldoende herkend. Het niet tijdig opvangen van signalen van mensen met verward gedrag kan een grote impact hebben op deze mensen en hun omgeving. Momenteel heeft dit als gevolg dat de patiënt en/of familie in ANW-uren in verwarde toestand door politie en crisisdienst GGZ opgevangen worden. Terwijl dit voor een groep voorkomen had kunnen worden als dit eerder was gesignaleerd. Door de diversiteit van de groep en onvoldoende afstemming tussen de verschillende zorgpartners, is de patiënt nog onvoldoende in beeld bij de huisarts waardoor signalen vaak niet (goed) worden beoordeeld. Alleen in het geval van een duidelijke crisissituatie wordt er geacteerd. Om in te kunnen spelen op bovenstaande knelpunten zal Zorroo in dit project een model van voorsignalen van verward gedrag ontwikkelen voor huisartsenpraktijken in de regio West Brabant Oost (Oosterhout, Dongen, Rijen, Geertruidenberg en Drimmelen). Dit ten behoeve van deskundigheidsbevordering op het vlak van vroegtijdige signalering (bouwsteen 3) van mensen die dreigen verward te raken en overlast te gaan veroorzaken. Het model geeft de professional handvatten om te helpen bij vroeg signalering en een betere afstemming tussen de verschillende zorgpartners (ontkokering). In de eerste fase van het project zal ten behoeve van de ontwikkeling van het model middels geanonimiseerde data uit de lopende lokale initiatieven de doelgroep in kaart worden gebracht. Parallel hieraan wil Zorroo bij wijze van experiment een ervaringsdeskundige als vliegende keep d.m.v. scharnierconsulten laten optreden bij alle betreffende huisartsenpraktijken in de regio. In de tweede fase zal het model geïmplementeerd en getoetst worden met een klankbordgroep. De aangeboden zorg zal in samenwerking/afstemming ontwikkeld en geïmplementeerd worden met de zorgpartners van de huidige lokale initiatieven, gemeente Oosterhout, gemeente Breda, Maatschappelijk Steunsysteem en Preventie werkgroep Oosterhout. Het project springt op deze wijze in op knelpunten die naar voren komen in huidige lokale initiatieven met de focus op andere bouwstenen. Zodoende draagt dit project op deze wijze bij aan het vormen van een sluitende en persoonsgerichte aanpak.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website