Projectomschrijving

Voor de huisartsen is er sprake van onduidelijkheid in de triage voor verwarde personen door de crisisdienst en blijft er een groep een beroep doen op de huisarts in de avond-, nacht en weekenduren (ANW-uren) zonder dat er adequate hulp geboden kan worden.

Behoefte aan methode voor indicatie

Daarnaast blijkt uit onderzoek in de regio dat er behoefte is aan een duidelijke methode voor een indicatie voor overnachting, het ontlasten van het systeem en de groep chronische patiënten die af en toe gebruik maken van hulp in de avond, nacht of weekend. Het gaat hierbij om kortdurende opvang gericht op het herstel van de patiënt en de situatie/context waarin deze zich bevindt.

Doel

Bij wijze van experiment wil Zorroo personen die zich in deze doelgroep bevinden gerichte ondersteuning bieden door extra deskundigheid in de ANW-uren op de huisartsenpost en samen met partners criteria opstellen voor de opvang in de time out voorziening,

Samenwerking

Samenwerkingspartners zijn:

  • GGD West Brabant
  • Fameus
  • Huisartsenpost Oosterhout e.o
  • Gemeenten

Resultaten

Zorggroep Regio Oosterhout heeft een aanpak ontwikkeld die tot doel heeft om verward gedrag te voorkomen bij mensen die zich melden op de HAP door vroegtijdige, doelmatige en juiste hulp te
bieden. De aanpak betrof de inzet van een SPV op de Huisartsenpost.

Een aanzienlijk deel van de patiënten is al bekend met psychische of psychiatrische problematiek. Professionals ervaren dat de hulpvraag van patiënten in de meeste gevallen niet direct helder is
en dat men ook moeite heeft met het formuleren ervan. De hulpvraag is heel divers. Een belangrijke gemene deler is dat men zodanig vastgelopen is, dat men niet kan wachten tot hulp buiten
de avond-, nacht- en weekend-uren.

Het merendeel van de professionals benoemt dat de inzet van de SPV meerwaarde heeft voor de patiënten. Deze meerwaarde zit met name in het feit dat de ondersteuning die de SPV biedt beter
aansluit op de patiënt. Naast de meerwaarde voor de patiënten biedt de inzet ook meerwaarde voor triagisten en huisartsen door verlichting (tijd en mentale druk) van de werkzaamheden. Daarnaast ervaren de SPV en enkele professionals dat de kennisuitwisseling met de SPV in gesprekken over casuïstiek en het omgaan met problematisch gedrag meerwaarde heeft.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website