Projectomschrijving

Aanleiding

De aanleiding voor dit project is het bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg 2019 t/m 2022.  Hierin spreken partijen de overtuiging uit dat de inzet van ervaringsdeskundigen een noodzakelijke bijdrage levert aan de juiste zorg op de juiste plek. De toegenomen waardering van ervaringsdeskundigheid vraagt om de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem. Een systeem dat de kwaliteit van de inzet van ervaringsdeskundigen regelt, borgt, bewaakt en verbetert en dat tevens ontwikkelmogelijkheden biedt voor beroepsbeoefenaars en het vak verder helpt.

Doel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen.
Het kwaliteitssysteem is gericht op het professionaliseren en borgen van de kwaliteit van de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigen bij het bieden van goede zorg; van preventie tot het toeleiden naar de juiste zorg en begeleiden van cliënten.

Activiteiten

Om dat te bereiken worden binnen dit project de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Een inventarisatie van de huidige stand van zaken;
  • Het opstellen van een kwaliteitsstandaard;
  • Het uitbreiden, stroomlijnen en inhoudelijk toetsen van opleidingen;
  • Het ontwikkelen van kwaliteitsregistratie, beroepscode en een dynamische kennisbank.

Samenwerking

Dit project wordt in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en andere zorgprofessionals, cliënten en naasten, zorgaanbieders/werkgevers, opleiders en financiers (zorgverzekeraars, gemeenten) uitgevoerd. Het project is voor ervaringsdeskundigen in de zorg, zelfregiecentra, herstelacademies en wordt in divers samengestelde teams ontwikkeld. Het resultaat is dat de kwaliteit van de ervaringsdeskundige inzet inzichtelijk is voor alle hiervoor genoemde betrokken partijen.

Interviewreeks ervaringsdeskundigen

In deze interviewreeks wordt aan de hand van de ervaringen en verschillende expertises, de toekomstvisie van bestuurders e.a. over de professionalisering van ervaringsdeskundigen naar voren gebracht.

Downloads

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website