Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van oktober 2017 tot en met oktober 2019 is door MEE Gelderse Poort een bijdrage geleverd aan een betere en eerdere herkenning van en betere aansluiting van ondersteuning en zorg voor mensen met LVB, NAH en ASS in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De aanpak bestond uit de organisatie van een symposium, training, intervisie en de ontwikkeling van een Crisiskaart LVB.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de organisatie van 2 symposia, 1 kennissessie, 23 trainingen en 12 maal praktijkcoaching zijn zo’n 1038 professionals en vrijwilligers bereikt afkomstig uit de nulde en eerste lijn. Zij kregen de kennis aangereikt in vaak gemengde samenstelling met inzet van 11 inwoners met ervaringsdeskundigheid.

De Crisiskaart is samen met 5 ervaringsdeskundigen LVB geschikt gemaakt voor een bredere doelgroep en wordt verder verspreid onder de naam Hulpkaart. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld die in samenwerking met andere MEE-en en UMC Utrecht/ Psynet wordt verfijnd en verspreid over Nederland.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De voortgang van het project verloopt voorspoedig. Het aanbod van trainingen en de kennissessies worden goed afgenomen en ontvangen. De trainingen scoren gemiddeld een ruime 8. Deelnemers vinden de training praktisch, afwisselend en leerzaam. De inzet van ervaringsdeskundigen wordt als meerwaarde gezien. Wij zijn in staat geweest om 11 ervaringsdeskundigen te werven en trainen voor dit onderdeel.

 

Erg trots is MEE Gelderse Poort op het onderdeel Experiment Crisiskaart LVB. Onderdelen van de bestaande Crisiskaart zijn aangepast en worden op dit moment getest door 8 ervaringsdeskundigen met een LVB. Hij wordt zelfs al landelijk gepromoot onder de naam Hulpkaart.

 

De vraag naar intervisie en advies als vervolg op de trainingen bleef tot de zomer achter. Inmiddels trekt dit aan door dit actiever aanbieden.

 

Voor de borging van de opbrengst van het project zijn lijntjes gelegd, waarmee het najaar wordt getracht tot afspraken te komen. Dit geldt ook voor de financiële borging.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. MEE Gelderse Poort heeft twee 2 inspiratiebijeenkomsten georganiseerd:

een symposium en een kennissessie

2. Daarmee zijn 431 professionals en vrijwilligers bereikt

3. Er zijn 10 Trainingen zijn gegeven (training LVB, NAH en AS) in 5 regio’s met 10 deelnemers gemiddeld per keer, hiermee zijn 96 professionals en vrijwilligers bereikt. Er zijn 5 nieuwe trainingen gepland.

4. Er zijn 11 ervaringsdeskundigen zijn geworven én getraind om ingezet te worden in het project

5. Hiervan is 1 persoon in gezet bij het experiment met de Crisiskaart. Die ene persoon heeft zijn achterban bij de LFB ingezet om de aanpassingen te beoordelen

6. Er zijn 5 intervisiebijeenkomsten georganiseerd waarvan er tot nu toe een is doorgegaan

7. Hiermee zijn 6 professionals bereikt

8. Consulenten zijn in actie gekomen bij 0 complexe casussen waarmee verward gedrag kan worden voorkomen. De betrokken consulent is wel betrokken bij Interventieteam 2.0 van de GGD en is in die hoedanigheid wel betrokken bij complexe casussen, zie onder

9. Advisering lopende initiatieven project GGD Gelderland-Zuid - 60 projecturen: ruim behaald

10. 20 uur bij interventieteam 2.0; ook al ruim behaald

11. 8 inwoners/ervaringsdeskundigen zijn geworven voor met een LVB verdeeld over 2 regio’s voor Crisiskaart experiment

12. Zij gaan allen meewerken aan het maken van een eigen Hulpkaart of meewerken aan een kaart voor een ander

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inadequate communicatie en niet herkennen van een beperking kunnen leiden tot angst en boosheid, overvraging, stress. Het zijn belangrijke triggers voor het ontstaan van verward gedrag. Dit constateren consulenten van MEE dagelijks bij de uitvoeren van ondersteuning. Mensen die functioneren op een licht verstandelijk beperkt niveau (LVB), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en of een stoornis in een autistisch spectrum (ASS) krijgen in hun leven te maken met een omgeving die hen niet begrijpt en zijn daardoor extra kwetsbaar als het gaat om verward gedrag.

 

Het project Ontwa(a)r verward gedrag (looptijd 18 september 2017 t/m augustus 2019) streeft naar een betere en eerdere herkenning van en betere aansluiting van ondersteuning en zorg voor mensen met LVB, NAH en ASS in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Dit geldt zowel voor de vroegsignalering als de acute setting.

Aan het eind van het project zijn de bereikte professionals en vrijwilligers in Gelderland-zuid door training, intervisie en advisering in staat om signalen te herkennen die duiden op mensen met LVB, NAH en ASS; Is de kennis over de keten en de verwijsmogelijkheden daarbinnen voor mensen met LVB, NAH en ASS bij deelnemende professionals substantieel toegenomen; En is er een overdraagbare methodiek met draaiboek ontwikkeld voor de regionale en landelijke uitrol van een alternatieve crisiskaart voor de doelgroepen LVB.

Het project levert een bijdrage aan bouwstenen 1, 2,3,4,5,8 en 9. Bouwsteen 7 ontbreekt, dit is te complex voor een organisatie als MEE.

 

De aanpak bestaat uit twee onderdelen:

1. training, intervisie en advies regio-breed;

2. twee experimenten ‘alternatieve crisiskaart’.

 

Bij onderdeel 1 wordt gebruik gemaakt van de trainingen LVB en NAH ontwikkeld door MEE NL met behulp van een ZONMW-subsidie. MEE Gelderse Poort vult dit aan met een training ASS. Bij iedere training wordt een ervaringsdeskundige ingezet. Doelgroep voor de trainingen zijn professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in de 0e en 1e lijn daar waar vroegsignalering aan de orde is, maar ook in acute situaties. Aanvullend kunnen professionals en vrijwilligers gebruik maken van intervisie of, een stap verder, advies door consulenten van het team Speciale zorg.

Bij onderdeel 2 wordt in twee gemeenten, Berg en Dal en Tiel een experiment uitgevoerd met een ‘alternatieve crisiskaart voor zelfstandig wonende mensen met een LVB’. Samen met hen, hun directe netwerk én ervaringsdeskundigen wordt middels een groepsgerichte aanpak onderzocht of en op welke manier een crisiskaart of een alternatief daarvan haalbaar is.

 

Voor de werving van professionals kan het project meeliften op een landelijke awareness-campagne van MEE NL over dit onderwerp in juni en een regionale inclusiecampagne van MEE Gelderse Poort in september. Het project zelf start met twee ‘inspiratiedagen’, waar professionals en vrijwilligers mini-workshops volgen als voorproefje op de trainingen. Actuele vragen en problemen van deelnemers worden geïnventariseerd en verwerkt in de uitgebreidere trainingen van MEE NL. Ter plekke kan men zich opgeven voor de trainingen van begin 2018.

 

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid telt ruim 530.000 inwoners die wonen in 17 gemeenten, te weten: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Heumen, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe (Opheusden, Ochten), Neerijnen, Lingewaal, Maasdriel, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Met name de gemeenten in het Rivierengebied en Berg en Dal kennen relatief veel mensen met een beperking. In de regio werken grofweg 79.500 mensen in zorg en welzijn.

 

Voor de stuur- en wendbaarheid is de projectgroep klein gehouden. Dat is mogelijk omdat dit project aanhaakt bij het project Een sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in Gelderland-Zuid van gemeenten en GGD Gelderland-Zuid die een stevige projectorganisatie kent, waarin MEE eveneens participeert. De deelnemers zien elkaar tevens in diverse andere netwerken. Voor de samenwerking wordt dan ook gebruik gemaakt van dat programmateam, waarin MEE Gelderse Poort participeert. Daarnaast is er een eigen projectteam bestaande uit twee ervaringsdeskundigen, de projectleider van het GGD-project, de gezondheidsmakelaar LVB van de GGD, op incidentele basis de gemeente Tiel, Berg en Dal en Neder-Betuwe en een afgevaardigde van de politie Nijmegen en Rivierengebied.

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website