Projectomschrijving

Doel

Dit is een project waarin verschillende organisaties (wonen, welzijn, zorg) samenwerken om signalen die betrekking hebben op Zandvoorters met verward gedrag zo snel mogelijk te herkennen en zo laagdrempelig mogelijk op te pakken. Kwetsbare inwoners worden toegeleid naar een passende vorm van daginvulling.

Werkwijze

We verbinden de nulde lijn met de formele structuren. Inwoners, vrijwilligers, organisaties, ondernemers, eerste lijn hulpverleners krijgen voorlichting over wat men kan doen als men ziet dat het niet goed gaat met iemand. Wat kan men zelf doen, met wie kan men contact opnemen. Als er op een vroeg(er) moment wordt gesignaleerd en gemeld, kan er ook eerder actie worden ondernomen.

We organiseren trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Ervaringswerkers hebben een belangrijke rol in de voorlichting en kunnen steun bieden aan verwarde personen (in samenspraak met het sociaal wijkteam).

Resultaten

Door middel van 10 voorlichtingsbijeenkomsten zijn ruim 400 mensen bereikt, waaronder naasten van mensen met autisme, vrijwilligers van welzijnsorganisaties, medewerkers van de sociale dienst, en inwoners van Zandvoort. Dit heeft geleid tot meer kennis en begrip over psychische kwetsbaarheid en meer handvatten hoe hier het best mee omgegaan kan worden. De activiteiten van het project zijn allemaal opgezet vanuit de behoefte van kwetsbare Zandvoorters. Dit heeft opgeleverd dat:

  • signalen van psychische kwetsbaarheid eerder worden herkend en naasten worden geïnformeerd over mogelijkheden voor ondersteuning.
  • alle organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep in Zandvoort elkaar beter weten te vinden en op de hoogte zijn van elkaars werkwijze. Dit komt mede dankzij de Familie Middag waar zij allen aanwezig waren.
  • de 4 steungroepen goed worden bezocht. Het uitwisselen van ervaringen en het vinden van herkenning bij elkaar wordt als zeer waardevol ervaren. De ervaringswerkers die deze steungroepen begeleiden signaleren regelmatig dat er ook op andere levensgebieden problemen spelen bij deelnemers en motiveren hen om (eventueel samen) een afspraak te maken met het wijkteam.

Het project wordt in Zandvoort als succesvol ervaren en is structureel opgenomen in de subsidie van de gemeente Haarlem / Zandvoort.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website