Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting project “Niemand verzandt in Zandvoort” januari – juni 2018

 

De projectgroep bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties: Pluspunt (welzijnsorganisatie), RIBW, de Key (woonstichting), de Verbeelding (ontwikkeld naar werk), de Herstelacademie, het Sociaal Wijkteam, ervaringswerkers en een mantelzorger. We komen iedere 6 weken bij elkaar om de voortgang van het project te bespreken, te evalueren en nieuwe initiatieven in te brengen.

Er zijn vijf voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waaronder een training dementievriendelijke samenleving en een training Mental Health First Aid. De bijeenkomsten hadden tot doel: het informeren van de buurt, vrijwilligers, organisaties in Zandvoort over verwarde personen, over wat je zelf kunt doen en bij wie je terecht kunt als je je zorgen maakt om iemand. De verhalen van ervaringswerkers maken onbegrepen gedrag begrijpelijker.

Er ontstaat meer begrip en herkenning bij de burgers, zij zien eerder dat het niet goed gaat met iemand en weten waar ze terecht kunnen en bij wie ze kunnen melden: hierdoor komen verwarde personen eerder in beeld en kunnen we er voor zorgen dat de juiste hulp wordt ingezet.

Het wijkteam koppelt kwetsbare burgers aan ervaringswerkers om te voorkomen dat ze verzanden, de grip op hun leven behouden. Ervaringswerkers bieden herkenning en perspectief.

De Herstelacademie is gestart met het geven van cursussen in Zandvoort, in september start de derde cursus ‘werken aan je herstel’. We moedigen mensen aan om na het volgen van de cursus door te stromen naar andere activiteiten in Zandvoort of vrijwilligerswerk. De mogelijkheden die Zandvoort biedt op het gebied van vrije tijd en dagbesteding vullen we in op de kaart in Google drive zodat deze straks beschikbaar is voor alle samenwerkingspartners.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten project “Niemand verzandt in Zandvoort januari – juni 2018

 

Dankzij de nauwe samenwerking binnen het project vinden samenwerkingspartners elkaar gemakkelijker en begrijpen elkaars werkwijze beter.

In totaal zijn er 99 mensen naar een voorlichting of cursus gekomen die vanuit het project georganiseerd werd. We vergroten de signaleringskracht en sociale inclusie door mensen voorlichting te geven en begrip over verwarde personen te vergroten. Er zijn tussen januari en juni 20 meldingen binnengekomen bij het sociaal wijkteam van bezorgde burgers rondom mensen met verward gedrag.

Er zijn nu 4 ervaringswerkers actief binnen het project. Vanuit het project bieden we ervaringswerkers de ruimte om hun kwaliteiten in te zetten, de een heeft een organisatorisch-, de ander een schrijverstalent, etc. Iedere ervaringswerker is gekoppeld aan één of twee klanten van het wijkteam, zij bieden extra ondersteuning aan klanten die de grip op hun leven dreigen te verliezen. Mensen met een psychische- en of verslavingskwetsbaarheid proberen we toe te leiden naar cursussen van de herstelacademie. Er is voor meer dan 5 klanten zinvolle dag invulling gecreëerd op verschillende manieren.

De derde cursus ‘werken aan je herstel’ start in september, iedere cursus heeft 12 deelnemers. Vanuit de cursisten ontstond de vraag voor een ‘herstelgroep’, dit nieuwe aanbod wordt ontwikkeld. Zo ook een steungroep voor verslaafden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting Niemand verzandt in Zandvoort

De gemeente Zandvoort is in maart 2017 uitgeroepen tot Gouden Sociale gemeente. Dat betekent onder andere dat de gemeente Zandvoort samenwerkt met werkgevers, winkeliers, sociale dienst, verenigingen en buurten om afspraken te maken over participatiemogelijkheden ook voor kwetsbare mensen. Dat Zandvoort kiest voor een werkwijze van preventie en presentie, waarbij ondersteuning van oud èn jong, niet pas mogelijk wordt als het kwaad al geschied is ('penny wise, pound foolish’).

 

In Zandvoort neemt het aantal door de politie geregistreerde “overlast meldingen” de afgelopen jaren toe. In het overzicht van het Algemeen Dagblad (maart 2017), van de top 10 gemeenten met de meeste overlastmeldingen over zwervers per 10.000 inwoners staat Zandvoort bovenaan (45,3 overlastmeldingen per 10.000 inwoners).

 

De gemeente Zandvoort is, als het gaat over het sociaal domein, in 2016 ambtelijk gefuseerd met Haarlem. Er is een beleidsplan ontwikkeld waarin een integrale aanpak staat beschreven voor een verbetering van de aanpak van kwetsbare mensen met verward gedrag.

Sinds april 2017 is er wekelijks het overleg Vroeg Signaleringsoverleg en alle (E33) meldingen worden hier besproken en afgehandeld.

 

 

In het project niemand verzandt in Zandvoort is ervoor gekozen om een aantal bouwstenen van het beleidsplan meer toe te spitsen op de lokale situatie “een proeftuin”. Dat zijn de bouwstenen: toeleiding, vroeg signalering, preventie en levensstructuur en melding. Uiteraard stemmen we de uitkomsten weer af met de beleidsambtenaren in Haarlem zodat het (eventueel) breder ingezet kan worden in de regio.

 

Niemand verzandt in Zandvoort richt zich op de bouwstenen:

 

Vroegtijdige signalering: In de beleidsstukken wordt uitgegaan van mensen met verward gedrag waar het al mis is gelopen en er een melding bij de politie geweest is. De inzet van het project is om daarvóór al mensen te helpen, door eerdere signalering via de buurt en eerdere interventie via het sociaal wijkteam (in Zandvoort is per 1 februari 2017 het sociaal wijkteam actief)

 

Melding: De meldpunten zijn nu niet goed bekend, het is de bedoeling dat de signalen op de juiste plek gaan binnenkomen, zodat meteen de juiste ondersteuning (van een professional of ervaringswerker) kan worden ingeschakeld.

 

Toeleiding: Er is vaak onbegrip in de wijk, meer begrip en herkenning bij burgers, vrijwilligers, ondernemers en organisaties in Zandvoort kan bijdragen aan sociale inclusie waarmee voorkomen kan worden dat mensen afglijden. Beter aansluiten bij de mensen zelf met inzet van ervaringswerkers en samen zoeken naar activiteiten die bij de persoon passen. Mensen moeten activiteiten hebben waarmee zij structuur krijgen in hun dagelijks leven.

 

Preventie en levensstructuur: Ervaren overlast kan voortkomen uit gebrek aan kennis over en omgang met signalen van verwardheid. Het is belangrijk dat de signalen snel de juiste partijen bereiken om verdere achteruitgang en overlast te voorkomen.

 

Door deze bouwstenen toe te spitsen op de lokale situatie in Zandvoort draagt Niemand verzand in Zandvoort bij aan de sluitende aanpak van kwetsbare burgers met verward gedrag. Het integrale plan ligt bij gemeente Haarlem/Zandvoort. Niemand verzand in Zandvoort is een aanvulling op dit plan op een aantal punten specifiek voor Zandvoort. (vertaling van beleid naar praktijk).

 

 

Doelstelling en beoogde (tussen) resultaten

We willen signalen die betrekking hebben op Zandvoorters met verward gedrag zo snel mogelijk herkennen en zo laagdrempelig mogelijk oppakken. Daartoe verbinden we de nulde lijn aan de formele structuren. In het project willen we de inwoners, vrijwilligers, organisaties, ondernemers, eerste lijn hulpverleners in Zandvoort samen met ervaringswerkers voorlichten over wat je kunt doen als je ziet dat het niet goed gaat met iemand. Wat kun je zelf doen, met wie kun je contact opnemen. Dat leidt ertoe dat er op een vroeg(er) moment wordt gesignaleerd en gemeld waardoor ook eerder actie kan worden ondernomen. We versterken hiermee de signaleringskracht in Zandvoort.

 

Als er eerder wordt gemeld dan kan er ook eerder worden uitgezocht wat de beste vervolgstappen zijn die passen bij de persoon. We willen in Zandvoort onderzoeken hoe we samen met ervaringswerkers en kwetsbare Zandvoorters met verward gedrag tot een passend aanbod op het gebied van vrije tijd, dagbesteding en werk(ervaringsplekken) kunnen komen. Er is al veel in de “gouden gemeente Zandvoort”, maar het is niet ontwikkeld vanuit het perspectief en behoefte van kwetsbare Zandvoorters. In dit project gaan we twee activiteiten die uit de inventarisatie naar boven komen gezamenlijk verder uitwerken.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website