Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Professionals binnen het sociaal domein weten vaak niet dat achter (vermeend) verward gedrag een niet-zichtbare beperking als Licht Verstandelijke Beperking (LVB), Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of een Aandoening uit het Autistisch Spectrum (ASS) schuilgaat.

MEE NL heeft met samenwerkingspartners instrumenten ontwikkeld voor het herkennen van en omgaan met deze doelgroepen en het daarop afstemmen van de lokale/regionale Aanpak Personen met Verward gedrag.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met een E-learning kunnen professionals in het sociaal Domein (woningbouwmedewerker, wijkagent, wijkverpleegkundige, baliemedewerker, doktersassistente, ambulancepersoneel) deze doelgroepen beter leren kennen en daarmee omgaan.

 

Met een Checklist kunnen regionale partijen nagaan of de door hen gekozen Aanpak Personen met Verward gedrag voldoende rekening houdt met mensen met niet-zichtbare beperkingen.

 

Een Communicatieplan richt zich op meer aandacht voor deze doelgroepen bij de Aanpak van Personen met Verward gedrag. Vanuit bewustwording krijgen initiatiefnemers de informatie, deskundigheid en instrumenten aangereikt om tot een passende benadering van mensen met niet-zichtbare beperkingen te komen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens ons project LVB en NAH in het Vizier, gefinancierd uit de Stimuleringssubsidie Lokale Aanpak, heeft MEE NL een verkennend onderzoek gedaan onder professionals naar de kennis van – en ervaring met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) in de doelgroep mensen met verward gedrag. Deze verkenning heeft de volgende resultaten geleverd:

? Naast kennis van LVB en ASS is ook veel behoefte aan kennis van ASS. Bovendien hebben professionals behoefte aan een integrale signaleringskaart voor het herkennen van (een vermoeden van) LVB, NAH en ASS.

? Professionals uit het brede sociale domein herkennen niet altijd de urgentie van het hebben van deze kennis. Voor hen is niet altijd helder hoe groot de groep NAH en LVB en ook ASS is onder de doelgroep verwarde personen. Sterker nog, dat dit wel eens de oorzaak van het gedrag kan zijn. Daarom zouden wij graag een brede communicatiecampagne voeren onder de naam: “LVB, NAH en ASS beter in beeld”.

? Uit onze inventarisatie blijkt een grote behoefte aan de training van het herkennen van NAH, LVB en ASS in het brede sociale domein. Te denken valt aan: medewerkers sociale helpdesk gemeenten, woningcorporaties etc. Wij zouden graag de reeds bestaande online leeromgeving uitbreiden met per doelgroep en situatie en beroepsgroep aangepast trainingsmateriaal.

? In de verschillende regio’s hebben MEE-organisaties mooie projecten ontwikkeld. Het zou prettig zijn wanneer wij deze projecten, die ontwikkeld en beproefd zijn, zouden kunnen delen met de andere regio’s.

Er is een rapportage van deze verkenning beschikbaar.

Echter, de ontwikkeling en uitvoering van een goed project vraagt tijd. Binnen de eigen organisatie maar ook naar de samenwerkingspartners toe. Daarom hebben wij besloten een stimuleringssubsidie aan te vragen in juni 2017 met als doel de reeds ingezette weg vast te houden en uit te bouwen naar een goede en gefundeerde aanvraag voor een pilotsubsidie in september 2017. Deze aanvraag zal naar verwachting betrekking hebben op de ontwikkeling en uitrol van een integrale signaleringskaart (ontwikkeld met samenwerkingspartners), een vervolg op de genoemde communicatiecampagne met een symposium en het lanceren van de onlineleeromgeving voor professionals in het brede sociale domein inclusief de uitvoering in 5 pilotgemeentes.

Het doel van het project: wij meer aandacht blijven vragen voor mensen met NAH, LVB en ASS in de doelgroep mensen met verward gedrag. Wij willen daarbij kennis en instrumenten aanreiken die op lokaal niveau samenwerking en een passende en sluitende aanpak makkelijker maken.

 

Om onze doelstelling te bereiken ontwikkelen wij de volgende concrete producten:

1. Voorbereiding communicatiecampagne “LVB, NAH en ASS beter in beeld”.

2. Doorontwikkeling online leeromgeving met per doelgroep en situatie en beroepsgroep aangepast trainingsmateriaal.

3. Regionale projecten die vanuit MEE-organisaties ontwikkeld en beproefd zijn, delen met de andere regio’s.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website