Projectomschrijving

Uit een onderzoek van MEE onder professionals in het Sociale domein bleek dat veel van hen niet goed weten hoe om te gaan met verwarde mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen (LVB), Niet Aangeboren Hersen Letsel (NAH) of Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Ze geven aan vooral behoefte te hebben aan meer kennisuitwisseling met collega’s en experts in de buurt.

Doel

De MEE organisaties gaan daarom actief bijdragen aan lokale initiatieven in het Programma Verward Gedrag. MEE NL steunt die initiatieven door e-learning te ontwikkelen om de doelgroep beter te kunnen herkennen en te ondersteunen. De e-learning is geschikt voor alle partijen die met elkaar in de wijk samenwerken. Regionale projecten waarin MEE-organisaties deelnemen worden gedeeld met andere regio’s. Ook zullen we een plan maken voor een communicatiecampagne om het verband tussen LVB, NAH en ASS bij verward gedrag meer onder de aandacht te brengen.

Resultaten

E-learning

Met de ontwikkelde e-learning kunnen professionals in het sociaal domein (woningbouwmedewerker, wijkagent, wijkverpleegkundige, baliemedewerker, doktersassistente, ambulancepersoneel) deze doelgroepen beter leren kennen en daarmee omgaan.

Checklist

Met een checklist kunnen regionale partijen nagaan of de door hen gekozen aanpak voor personen met verward gedrag voldoende rekening houdt met mensen met niet-zichtbare beperkingen.

Communicatieplan

Het communicatieplan richt zich op meer aandacht voor deze doelgroepen bij de aanpak voor personen met verward gedrag. Vanuit bewustwording krijgen initiatiefnemers de informatie, deskundigheid en instrumenten aangereikt om tot een passende benadering van mensen met niet-zichtbare beperkingen te komen.

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website