Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om de pilot Psycholance in de provincie Drenthe goed te monitoren is Registratie en Monitoring van groot belang.

Om de juiste cijfers en inzichten te verkrijgen is onder andere een dashboard ontwikkeld. In dat dashboard is dagelijks en real-time informatie beschikbaar op basis van de SiRM registratielijst.

 

Het Dasboard geeft zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie. Deze informatie heeft geleid tot belangrijke operationele wijzigingen, zoals onder andere besluiten rond inzettijden en bezetting.

 

De informatie uit deze monitoring wordt periodiek besproken in relevante gremia om besluiten te valideren en gewenste wijzigingen te onderbouwen.

 

Die gremia zijn:

• Het Borgingsoverleg met alle betrokken ketenpartners;

• Het bestuurlijk- en directioneel overleg tussen GGZ en Ambulancedienst;

• De bestuurlijke tafel van de Provincie Drenthe

 

De pilot heeft ook geleid tot deelname aan de werkgroep Registratie en Monitoring van AZN, waarbij die regionale informatie is uitgewisseld, beelden zijn bestudeerd en terugkoppeling/verantwoording richting ZonMw en VWS is gerealiseerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bereikte resultaten

Er is een dashboard ontwikkeld dat dagelijks en real-time informatie genereerd op basis van de SiRM registratielijst.

• Deels wordt die informatie uit EDAZ betrokken.

• Het overgrote deel wordt betrokken uit een separaat registratieprogramma speciaal hiervoor ontwikkeld. Daarin worden de aanvullende vragen (Significant vragenlijst) geregistreerd.

Beide bronnen leiden tot informatie die in het dashboard worden bewerkt en zeer inzichtelijk worden weergegeven.

Het eerste halfjaarverslag en beide jaarverslagen zijn reeds in het bezit van ZonMw en VWS.

Het Dasboard geeft zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie.

Deze informatie heeft geleid tot belangrijke operationele wijzigingen zoals onder andere besluiten rond inzettijden, bezetting etc.

 

Drie wekelijks worden deze gegevens (onder andere) besproken in het ketenoverleg met de betrokken ketenpartners:

• Management Crisisdienst van GGZ Drenthe

• Triagisten van GGZ

• De aandacht functionaris van de Politie NN

• De GGD/OGGz

• Management van de Meldkamer Ambulance Noord Nederland

• Management van de Ambulancedienst van Drenthe

• Projectleiding

 

Deelname aan de werkgroep Registratie en Monitoring van AZN waarbij die regionale informatie is uitgewisseld, beelden zijn bestudeerd en terugkoppeling/verantwoording richting ZonMw en VWS is gerealiseerd.

 

Succesfactoren

Helder en betrouwbaar inzicht in het functioneren van de Psycholance rond het vervoer van personen met verward gedrag. (meten = weten)

• Zicht op urgentiecriteria:

• A2, “Spoedvervoer”

• B1 besteld vervoer zowel inter- als intra klinisch

• Zicht op de bijdrage van overige diensten. Denk aan significante afname van inzet van politie en bijna volledige afname van inzet forensisch arts GGD.

• Mogelijkheid om de pilot Psycholance te vergelijken met andere pilots in den lande

 

Leerpunten

Voor het registreren van data maakt UMCG Ambulancedienst gebruik van een systeem EDAZ genaamd. EDAZ zal vervangen worden door een systeem dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Daardoor zijn investeringen in wijzigingen EDAZ nauwelijks mogelijk/haalbaar.

Koppelen van EDAZ aan andere registratiesystemen – zoals die van de Psycholance zijn onmogelijk gebleken

Om vast te stellen hoeveel ritten worden verreden voor personen met verward buiten de Psycholance om – geven een invalide en onbetrouwbaar beeld.

Hierop zijn verschillende acties ingezet maar hebben niet geleid tot een voldoende volledige registratie van vervoer buiten de Psycholance om. Aangenomen mag worden dat het om 2% van het ALS vervoer gaat.

 

Betrokkenheid cliënten en naasten

Alle cijfers zijn periodiek gedeeld met Cliënten- en Naastbetrokkenenraden via de reguliere overlegvormen. Dit heeft geleid tot verbeterde inzichten, maar ook tot nog betere samenwerking met die raden.

 

Regionale samenwerking

Er is nauw contact met andere pilots bij andere RAV’s. Ook is contact via KPMG met niet RAV pilots. Er is intensief contact met de Pilot RR/GGZ in de provincie Friesland en met de nog te starten pilot in Groningen.

 

Conclusies

De algehele conclusie is dat het project geslaagd is:

• De vastgestelde doelen zijn gehaald;

• Er is inzicht in de dagelijkse performance van de Psycholance;

• Er wordt gewerkt met valide en gezamenlijke vragenlijsten (SiRM);

• Het verkregen inzicht heeft kunnen leiden tot verantwoorde wijzigingen in de pilot Psycholance

 

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er bestaat onduidelijkheid over de omvang van de groep mensen met verward gedrag en de groep mensen die georganiseerd vervoer nodig heeft. Het is daarom van belang om meer inzicht te krijgen in de aantallen per doelgroep die georganiseerd vervoer nodig heeft. Dit leidt tot meer helderheid over de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van vervoer met psychiatrische hulpverlening. UMCG Ambulancezorg (RAV Drenthe) is actief betrokken bij het creëren van een sluitende aanpak voor het vervoer van verwarde personen.

 

Het op de juiste manier kunnen monitoren en registreren van patiënten met verward gedrag geeft inzicht in de omvang van de groep mensen met verward gedrag en de groep mensen die georganiseerd vervoer nodig heeft. Op deze manier draagt dit plan voor effectieve monitoring en registratie bij aan de landelijke wens om samen te werken aan betere opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website