Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds het “stoppen” per 1 januari 2018 met het vervoer van mensen met verward gedrag door de politie, zijn het aantal als psychiatrie gelabelde ambulanceritten met ruim 25% toegenomen. Deze op basis van ingangsklacht / toestandsbeeld gelabelde ritten kennen echter ook een vervuiling, daar er niet altijd daadwerkelijk sprake is van psychiatrische problematiek.

 

Analyse van alle uitgevoerde ambulanceritten met ingangsklacht / toestandsbeeld psychiatrie heeft duidelijk gemaakt dat er in 67,6% van de ritten daadwerkelijk sprake is van psychiatrische / psychische nood en problematiek. In alle andere gevallen is veelal sprake van angst / paniek ten gevolge van (acute) somatische problematiek.

 

In het jaar 2019 zijn de regionale werkprocessen m.b.t. triage, toestroom naar passende zorg en vervoer binnen de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland Zuid nader aangescherpt binnen het in deze regio’s gezamenlijk fungerende bestuurlijk overleg. Tevens wordt er in de regio’s geëxperimenteerd met aanvullend en alternatief vervoer. Dit met name in situaties na beoordeling. Het is interessant te bezien welke effecten t.o.v. het jaar 2018 plaatsvinden.

 

Definitieve inrichting van het vervoer van personen met verward gedrag zal ook afhankelijk zijn van de uitkomsten van de adviesaanvraag "bekostiging vervoer met psychiatrische hulpverlening" zoals deze door de Staatssecretaris van VWS is neergelegd bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met betrekking tot de 567 ritten gelden als belangrijkste bevindingen:

• Ruim 60% is uitgegeven als spoedrit,

• In 22,8% was de patiënt reeds in zorg binnen een GGZ setting

• De ambulance wordt vooral ingezet als de patiënt zich in de thuissituatie bevindt (42%).

• In slechts 10% van de incidenten bevond de patiënt zich in de openbare ruimte. Het ligt in de rede dan in het jaar 2018 in deze gevallen nog veelvuldig vervoer door de politie heeft plaatsgevonden.

• De patiënten zijn voor het grootste deel, te weten 32% naar een beoordelingslocatie / GGZ instelling vervoerd.

• In 31 % van de gevallen heeft er geen vervoer plaatsgevonden.

• In 8% van de ritten is de patiënt naar een algemeen ziekenhuis vervoerd ipv naar een GGZ instelling met als reden dat er geen directe bestemming binnen de GGZ beschikbaar was.

• In 1,1% van de ritten werd de patiënt vanuit een politiebureau opgehaald.

• Sedatie heeft in 1,8% van de vervoersbewegingen plaatsgevonden, fixatie in 0,3%.

• Er is niet geregistreerd of er naasten tijdens het vervoer hebben meegereden. In 19,6% van de gevallen is er sprake geweest van politiebegeleiding tijdens het vervoer.

• De bestemmingslocatie van de patiënt bevond zich in 11,3% van de gevallen buiten de eigen regio.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

registreren van situaties waarbij verwarde personen in beeld komen bij politie of gemeenschappelijke meldkamer, hoe is gereageerd door hulpdiensten, waaronder de RAV, in welke situatie de problematiek zich voordeed en hoe het verwijzingsproces gestalte heeft gekregen. Dit alles om objectieve informatie te vergaren teneinde personen met verward gedrag adequater in de toekomst (na dit onderzoek) op te kunnen vangen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website