Projectomschrijving

De aanpak voor mensen met verward gedrag of een risico daarop heeft de volle aandacht van de gemeenten binnen de politie-eenheid Noord Holland en dus ook van de regio Zaanstreek–Waterland. Er wordt gestreefd naar een sluitende aanpak in de signalering, vervoer, opvang en begeleiding van mensen met mogelijk verward gedrag.

Doel

Het doel van dit project was dat mensen met verward gedrag zo snel mogelijk zo goed mogelijk passende zorg kregen, dat voorkomen werd dat deze mensen nodeloos vervoerd werden (al dan niet door de politie), en dat voorkomen werd dat mensen beoordeeld werden in een politiecel. Door ter plekke te triageren was de verwachting dat minder mensen onnodig vervoerd zouden worden en dat de druk op de vervoersdiensten en de politie zou afnemen. Uitgangspunt hierbij was dat niemand tussen wal en schip valt.

Werkwijze

De Mobiele Triage en Vervoer Unit (MTVU) is een triage- en vervoersdienst. Broeder de Vries zette een zogenaamde meditaxi, in, waarmee een triagekoppel, bestaande uit een SPV van de GGD en een SPV van Parnassia NH, vervoerd kon worden naar een persoon met verward gedrag. Ter plekke maakte dit koppel een inschatting van de zorg en ondersteuning die op dat moment nodig was. Indien nodig vervoerde de MTVU direct na de beoordeling mensen naar hun thuissituatie, of een locatie van de GGD of de GGZ.

Resultaten

De pilot MTVU liep van oktober 2019 tot maart 2021, in de regio Zaanstreek-Waterland. Het MTVU team was gepositioneerd bij de crisisdienst en later bij het politiebureau. Het aantal vervoersbewegingen met cliënten bleek lager dan verwacht. Het team werd vooral ingezet voor (telefonisch) advies of voor de-escalatie ter plekke. Door de politie werd het team regelmatig gevraagd advies te geven bij casuïstiek en mensen te spreken die aan de balie kwamen of in het cellenblok verbleven. Dit had als doel de-escalatie van de situatie en het geven van advies. Deze vorm van dienstverlening is als zeer positief ervaren. Vervoer op afroep kan hieraan toegevoegd worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website