Projectomschrijving

Aanleiding

De confrontatie met de politie is voor mensen met verward gedrag soms zeer ingrijpend en angstaanjagend. Als vervolgens een mogelijke vervoersbeweging liggend en vaak vastgegespt plaatsvindt, leidt dit mogelijk tot versterking van het verwarde gevoel. Ook rond vervoer van personen met verward gedrag is normalisering en de-stigmatisering van groot belang. Regio FoodValley Utrecht, partners en ervaringsdeskundigen hebben hiervoor een pilot rond triage en vervoer ingericht. Ze werken daarbij vanuit hetzelfde gedachtengoed als de regio’s Utrecht en Eemland.

Doelstelling

Door eenduidige triage hoeven minder meldingen vervoerd te worden, of meldingen worden met passend vervoer uitgevoerd. Hierdoor worden mensen met verward gedrag zo min mogelijk vervoerd en indien vervoer nodig is, gebeurt dit prikkelarm en met respect voor de cliënt (rechtop zittend heeft de voorkeur). Deze pilot geeft ook uitsluitsel over mogelijke oplossingen rond verschillen in regio-indelingen.

Resultaten

Politie en kernpartners zijn goed op de hoogte van de inzet van passend vervoer. De leerpunten uit de pilot zijn meegenomen en hebben gezorgd voor goede afstemming van de werkwijze. De werkwijze is goed bekend en daarmee geborgd. Er heeft een goede en zorgvuldige overdracht plaatsgevonden en voorafgaand aan de overdracht op 1 januari 2021 is de werkwijze met alle betrokkenen afgestemd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website