Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mijn Buurt, Mijn Netwerk, Mijn Structuur

LVB jongeren die dreigen in de problemen te komen door het gebrek aan structuur en netwerk. In kaart brengen, onderzoeken wat nodig is en verwijzen naar de juiste hulpverleners.

Na een verdiepingsslag komen we gezamenlijk tot een verscherpte doelstelling voor mogelijk vervolgonderzoek: Een integrale aanpak ontwikkelen, geborgd in het dagelijks werk van betrokken partijen (Gemeente, buurtteam, zorgaanbieders, justitie, onderwijs en woningbouwcorporaties) en die hun samenwerking/afstemming bevordert. Preventie en levensstructuur van de doelgroep staan hierbij centraal. Deze doelstelling sluit aan bij 3 van 9 bouwstenen, zoals benoemd door het landelijke schakelteam “verwarde personen”: 2Preventie, 3Vroegtijdige signalering en 6Toeleiding.

Conclusie

Het tijdsbestek was te kort maar er zijn mooie contacten ontstaan tussen een aantal zorgaanbieders en wijk- en buurtteams van gemeente Utrecht van waaruit diverse samenwerkingsinitiatieven zijn ontstaan.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van het project was om de LVB jongeren die dreigen in de problemen te komen door het gebrek aan structuur en netwerk, in kaart te brengen, te onderzoeken wat zij nodig hebben en hen de weg naar de juiste hulpverleners te wijzen.

Bereikte resultaten

Na een verdiepingsslag in de problematiek, komen we gezamenlijk tot een verscherpte doelstelling voor het vervolgonderzoek:

Een integrale aanpak ontwikkelen, die geborgd is in het dagelijks werk van alle betrokken partijen en hun samenwerking/afstemming bevordert.

Onder de betrokken partijen wordt verstaan: Gemeente, buurtteam, zorgaanbieders, justitie, onderwijs, woningbouwcorporaties.

Preventie en levensstructuur van de doelgroep staan hierbij centraal.

Deze doelstelling sluit aan bij 3 van de 9 bouwstenen, zoals benoemd door het landelijke schakelteam “verwarde personen”.

2: Preventie; hoe voorkomen we dat LVB jongeren in de problemen komen

3: Vroegtijdige signalering; Professionals en instanties in sociale domein hiervoor handvatten leveren.

(Zie ook “handleiding (vroeg) signalering van een licht verstandelijke handicap en zwakbegaafdheid” van het kenniscentrum LVB).

6. Toeleiding; welke bestaande interventies sluiten optimaal aan bij deze doelgroep

 

Tijdens het LVB-overleg van 12-09-2018 werden onderstaande onderwerpen genoemd, die noodzakelijk zijn om de burger met een lichtverstandelijke beperking, tijdig en de juiste ondersteuning te bieden.

Veldtafel met betrokken partijen organiseren/inrichten

Het doel is, om ervoor te zorgen dat betrokkenen in de steunstructuur korte lijnen hebben, om adequaat tot een gezamenlijke aanpak te komen. Het overleg is gericht op gezamenlijke aanpak, maatwerk en casuïstiek.

Uitdagingen hierbij zijn:

- Hoe dragen we zorg voor continuïteit in dit overleg

- Wie volgt de ingebrachte casus

- Hoe zorgen we dat iedereen zich verantwoordelijk voelt

Sociale kaart verbeteren

Het doel van de sociale kaart is, om snel inzicht te kunnen hebben in een actueel aanbod van de steun-structuur.

Uitdagingen hierbij blijken:

- Welk medium/platform gebruiken we hiervoor?

- Hoe zorgen we dat de informatie up to date is?

- Welke informatie willen we hier delen?

- Hoe zorgen we dat de zoekmachine aansluit bij de taal van de gebruiker?

Op deze vragen is geen antwoord gevonden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Gemeente Utrecht wonen in diverse wijken mensen met een licht verstandelijke beperking zelfstandig. Veelal zonder begeleiding of ondersteuning. Volwaardig en prettig deelnemen aan de maatschappij is voor hen lastig; het vinden en houden van werk en/of dagbesteding, wonen, vrijetijd, omgaan met geld, onderwerpen waar zij het vaak lastig mee hebben. Wanneer zij school verlaten en geen werk hebben verdwijnen zij van de radar.

 

Helaas komen zij na enkele jaren weer in beeld van deze hulpverlening doordat er dan bijvoorbeeld sprake is van criminele activiteiten.

 

Met het project Mijn Buurt, Mijn Netwerk, Mijn structuur gaat Philadelphia samen met het wijkteam, gemeente, onderwijs en politie en justitie een aanpak ontwikkelen om door vroegtijdige signalering het afglijden te beperken of te voorkomen. Met andere woorden: vinden, binden en begeleiden.

 

De basis van het project is een gestructureerde dag-invulling in combinatie met 24/7 bereikbare professionele ondersteuning. In het algemeen worden mensen met structuur in het dagelijks ritme zekerder van zichzelf en hebben dan minder behoefte aan het zich profileren op minder maatschappelijke aanvaardbare wijze. Juist de mogelijkheid om 24/7 een beroep te kunnen doen op professionele ondersteuning, naast het aanleren van werknemersvaardigheden, verstevigen de positie en het welbevinden van de doelgroep. De samenwerking tussen zorgaanbieder, onderwijs, wijkteam en justitie maakt de aanpak sluitend en daarmee succesvol.

 

Elke individuele inwoner uit de doelgroep wordt voor het project aangemeld door wijkteammedewerkers of de wijkagent in overleg met het wijkteam. De zorgaanbieder bepaalt in overleg met de inwoner en het wijkteam het antwoord op de specifieke vraag. Tevens maakt de inwoner gebruik van Mijn Netwerk. Dit omvat een aanvullende cursus op maat, ondersteuning in de wijk en ondersteuning op afstand met beeldbellen door Digicontact. De intensiteit van de ondersteuning wordt in overleg bepaald.

 

Om de zo belangrijke 24/7 bereikbaarheid vorm te geven, wordt gebruik gemaakt van Digicontact. Dit is een door Philadelphia ontwikkelde en beproefde methode met beeldscherm-ondersteuning door professionals. Hiermee kan any time any place anywhere hulp worden gevraagd en ingezet.

 

Digicontact kan ook worden ingezet tijdens andere momenten van het traject, zoals contact op vaste tijdstippen (zoals bij thuiskomst na het werk indien de inwoner behoefte heeft aan ondersteuning). Daarnaast is ondersteuning in de wijk en/of aan huis een belangrijke component. De inwoner blijft in het vizier en krijgt de ondersteuning op maat. Opschalen en afschalen van de intensiteit is altijd mogelijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website