Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie eindrapportage

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie eindrapportage

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project wordt een vereenvoudigde versie van een methode voor samenwerking tussen professionals en mensen met ernstige problematiek ontwikkeld en getest. Daarbij zijn (familie) ervaringsdeskundigen actief betrokken en ligt de nadruk op een zo gelijkwaardig mogelijk contact en onderlinge onderhandeling.

 

De ontwikkeling van de methode is afgerond, in de 2e fase wordt deze uitgeschreven en getraind zodat verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid en passendheid kan worden gedaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Nederlandstalig over Methodisch Samen Werken voor een breed publiek, et verschijnen in een bundel voorhaar 2019

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

** Probleemstelling

Ondanks een goed toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig zorgsysteem is er in Nederland in de afgelopen jaren steeds meer bezorgdheid ontstaan over ‘mensen met verward gedrag’. Het gaat dan zowel om mensen die geen zorg krijgen, als om mensen die geen passende zorg krijgen. Onze centrale aanname is dat kwetsbare mensen geen of geen passende hulp ontvangen, er een zwakker sociaal vangnet is dan vroeger en mensen daardoor eerder in aanraking komen met de politie. Hoewel in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een grote groep mensen profiteert van een geprotocolleerde aanpak van specifieke problemen, geldt dat voor mensen met meerdere of meer diffuse problemen minder. Veel behandelingen zijn probleem- of symptoomgericht, terwijl mensen ook behoefte heeft aan herstelgerichte zorg – zeker als de problemen niet zo makkelijk oplosbaar zijn. Herstelgerichte zorg bieden is dus noodzakelijk maar ook ingewikkeld: in de praktijk voelen clienten zich vaak matig gehoord en zich te veel behandeld als ‘probleem’ of ‘ziekte’, professionals werken vaak weinig methodisch aan doelen en beide partijen hebben moeite met regie.

 

** Eerdere ontwikkeling

Eerder ontwikkelden en evalueerden we een methode om proces en inhoud van gesprekken met cliënten (in de langdurige zorg) meer in samenwerking te laten verlopen. Deze methode, ISPB (Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding) [3], legt de nadruk op 1) een aantal vaste elementen per gesprek, 2) specifieke gesprekstechnieken/houdingsaspecten van de professional, 3) een fasering van het hele begeleidingstraject en 4) het sociaal functioneren van de cliënt. Hoewel deze methode op verschillende plekken passend en effectief is gebleken, krijgen we ook vaak vragen om implementatie van een deel van de methode, vaak om methodisch werken in ingewikkelde situaties met verwarde mensen te ondersteunen. We hebben daarvoor al een kortere versie van ISPB, Methodisch Samen Werken (MSW) gemaakt en uitgeprobeerd, maar zowel trainers als gebruikers ervaren nog een aantal tekortkomingen.

 

** Doelstellingen

1) de ontwikkeling van een concrete, makkelijk overdraagbare en toetsbare versie van MSW die bruikbaar is door professionals en cliënten in een aantal zorgcontexten (gespecialiseerde en basis GGZ, begeleid zelfstandig wonen, GGZ bij de huisarts, sociale wijkteams en maatschappelijke opvang) waarin mensen met verward gedrag kunnen voorkomen

2) de implementatie van deze methode in minimaal twee instellingen voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en sociaal wijkteam, onder minimaal 40 professionals

3) de evaluatie van resultaten op proces en inhoud van de zorgverlening en de uitkomst daarvan, onder minimaal 40 professionals en 80 cliënten

 

** Plan van Aanpak

In samenwerking met cliënten en professionals in twee grote GGZ-organisaties en twee grote aanbieders van beschermd wonen, die samen een wijkgerichte aanpak aan het ontwikkelen zijn, zetten we de volgende stappen:

1) ontwikkeling van MSW (in 12 maanden) met clienten en professionals in focusgroepen

2) implementatie van MSW (8 maanden) via trainingen en werkbegeleiding

3) evaluatie van resultaten (6 maanden) via dataverzameling en data-analyse

 

** Bijdrage aan bouwstenen bij aanpak verward gedrag

Dit project raakt aan verschillende bouwstenen maar we focussen op bouwsteen 1 (inbreng mensen met verward gedrag) en 2 (preventie & levensstructuur). We vragen in dit project specifiek aan cliënten en ervaringsdeskundigen welke vormen van begeleiding helpend zijn om te ‘ontwarren’ en herstel te bevorderen. De bijdrage aan de sluitende aanpak van dit project is de verbetering van een al herstelgerichte methode (ISPB) naar een eenvoudiger variant (MSW) om te werken met een brede groep van mensen met verschillende vormen en zwaartes van verward gedrag.

 

** Borging

Op de volgende manieren zorgen we voor borging van MSW:

1) borging in participerende organisaties: overleg met een stuurgroep met vertegenwoordigers waarin tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing plaats vindt

2) borging door middel van kennisopbouw: ontwikkeling van een aantal producten/instrumenten

3) borging door middel van disseminatie van kennis en implementatie elders: gebruik van bestaande en verder te ontwikkelen netwerken

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website