Projectomschrijving

De toename van mensen met verward gedrag lijkt deels te komen doordat sommige mensen geen zorg of geen passende zorg krijgen. In de laatste situaties is er geen goede match tussen de zorgbehoefte van de persoon met verward gedrag en het zorgaanbod van de professional of de instelling. In ieder geval leidt de zorg niet tot herstel of zelfredzaamheid van de cliënt.

Doel

Hoofddoel van dit project is dan ook het passender maken van die zorg door het ontwikkelen van een gespreksmethode.

Uitdagingen

Herstelgerichte zorg bieden blijkt vaak ingewikkeld, maar is wel noodzakelijk. In de praktijk komen we vaak tegen dat cliënten zich niet echt gehoord of gezien voelen door professionals en dat ze de zorg te veel gericht vinden op problemen en te weinig op oplossingen of op hun kwaliteiten. Ook hebben cliënten en professionals beide moeite met regie: cliënten willen vaak meer of minder regie van de professional en professionals minder of meer regie van de cliënt. Ook houden professionals zich matig aan methodieken die hen kunnen helpen om herstelgerichte zorg te bieden.

Werkwijze

Eerder ontwikkelden we een gesprekmethode om proces en inhoud van gesprekken met cliënten (in de langdurige zorg) meer in samenwerking te laten verlopen. Na een aantal jaren ervaring met uitvoering, training en begeleiding, zien we dat de methode eigenlijk nog te ingewikkeld is. In dit project zullen we dan ook samen met cliënten en professionals een eenvoudiger variant (Methodisch Samen Werken – MSW) ontwikkelen die door meer mensen benut kan worden. Daarna zullen we de methode in 2 instellingen implementeren en de resultaten toetsen. Dat doen we zowel qua proces (of mensen zich gehoord en in regie voelen) als qua uitkomst (of ze meer herstel ervaren en minder als persoon met verward gedrag in beeld komen).

Resultaten

Organisaties verwachten van medewerkers dat zij succesvol en doelgericht werken met een door hen geïmplementeerde methodiek van behandelen of begeleiden. De aanpak is dan al bepaald terwijl er soms – of zelfs vaak – onvoldoende ruimte is voor de basale onderdelen van samenwerking. Uit het project MSW is gebleken dat aandacht voor deze basale onderdelen in het hulpverlenerstraject bijdraagt aan een positieve samenwerkingservaring en een verhoogde gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit blijkt uit de volgende resultaten:

  1. Het inzetten van de bouwstenen voor een gesprek werkt voor het samen (in)richten van het hulpverlenerstraject.
  2. De samenwerking als standaard gespreksonderwerp zorgt voor wederzijdse openheid, mits de hulpverlener zich reflectief opstelt.
  3. Het faseren van het hulpverleningstraject helpt om beter met elkaar af te stemmen in plaats van alleen gericht te zijn op het werken aan doelen en acties.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een subsidie gekregen voor de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Boek Binnen de buitenkant

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Bestellen en meer informatie

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website