Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Oost-Brabant hebben eerstelijns professionals en vrijwilligers, die zich inzetten in en vanuit gemeenten, meer kennis en vaardigheden gekregen in het omgaan met kwetsbare mensen met (mogelijk) verward gedrag. Hiertoe is de training MHFA ingezet waarin het eerder signaleren, contact maken en adequaat handelen belangrijke onderdelen zijn. Er zijn 158 professionals en vrijwilligers getraind. De deelnemers kwamen uit 23 gemeenten en bestonden uit een mooie mix van professionals en vrijwilligers uit het zorg, sociaal en veiligheidsdomein.

Uit de evaluaties blijkt dat de deelnemers zich over het algemeen beter geëquipeerd voelen, de training is beoordeeld als relevant, waardevol, praktijkgericht en helpend om in de openbare ruimte bepaalde soorten gedrag te herkennen en beter in contact te kunnen komen met mensen met psychische problemen. Aangegeven werd dat het geleerde goede handvatten geeft om in (dreigende) crisissituaties passende actie te kunnen ondernemen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van dit project was eerstelijns professionals en vrijwilligers die zich inzetten in gemeenten in de regio Oost-Brabant, kennis en vaardigheden te geven om te kunnen omgaan met soms kwetsbare mensen, die verward gedrag (kunnen gaan) vertonen.Als middel om dit te bereiken is de training MHFA ingezet waarin deelnemers leren om de problematiek rondom kwetsbare mensen en (potentieel) verward gedrag (eerder) te signaleren zodat sneller de juiste zorg kan worden geboden. Door breder in de regio deze trainingen aan te bieden zullen meer mensen zich de bijbehorende kennis en vaardigheden eigen maken en de overtuiging was dat dit bijdraagt aan het beter sluitend krijgen van de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in de regio. Landelijk heeft MHFA 3 doelstellingen die ook voor het project in Oost-Brabant gelden:tegengaan van stigma, vergroten van het kennisniveau verhogen van de handelingscapaciteit in een (crisis) situatie.

 

Bereikte resultaten

In dit project zijn158 professionals en vrijwilligers, werkzaam voor of vanuit gemeenten in de hele regio, getraind in MHFA. De deelnemers kwamen uit 23 verschillende gemeenten en hun achtergrond was divers.

De professionals waren vaak werkzaam in het sociaal domein, bijvoorbeeld als dorpsondersteuner, welzijnswerker, lid sociaal wijkteam, maatschappelijk werker maar ook in het veiligheidsdomein en wijkbeheer, stadstoezicht, werk en inkomen, woningcorporaties, mantelzorgondersteuning en thuiszorg.

De vrijwilligers die hebben deelgenomen hielden zich in gemeenten en kleine dorpskernen actief bezig met diverse activiteiten op het gebied van zorg en welzijn zoals buurtbemiddeling, vrijwilligers bij ontmoetingsplekken voor kwetsbare mensen, vrijwilligers die zich als buurtverbinders inzetten of in buurtzorgteams werkten. Hiermee is het doel om breed in de regio professionals en vrijwilligers te trainen behaald.

 

De deelnemers waren onverdeeld positief en gaven aan zich over het algemeen beter geëquipeerd te voelen in het omgaan met verward gedrag> Vrijwel iedereen antwoordde ja op de vraag of zij de cursus aan zouden raden aan iemand anders.

De cursisten beoordelen de MHFA training als relevant, waardevol, praktijkgericht, goed toepasbaar en helpend om in de openbare ruimte bepaalde soorten gedrag te herkennen en beter in contact te kunnen komen met mensen met psychische problemen. Aangegeven werd dat het geleerde goede handvatten geeft om in (dreigende) crisissituaties passende actie te kunnen ondernemen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Oost Brabant wordt al geruime tijd gewerkt aan een betere samenwerking tussen de partnerorganisaties die te maken hebben met personen met verward gedrag en in acute situaties. Dat is niet eenvoudig want het veld is bijzonder complex. In de regio zijn 40 gemeenten, 3 GGZ zorginstellingen, 1 verslavingszorg instelling, 2 GGD’s, een politieregio, een arrondissementsparket van het openbaar ministerie (OM), een groot aantal huisartsenposten en andere (in)formele organisaties betrokken.

 

In de gemeenten is een veelvoud aan sociale wijkteams en andere professionals actief. Doordat de Gelderse gemeenten Zaltbommel en Maasdriel zich voor dit thema bij de regio hebben aangesloten, is er nog een tweede arrondissementsparket en politieregio betrokken. Dit maakt het speelveld complex en vraagt om verschillende initiatieven en snelheden.

 

De afgelopen maanden hebben er binnen de regio Oost-Brabant al diverse projecten op de bouwstenen preventie en levensstructuur en vroegsignalering plaatsgevonden zoals de Mental Health First Aid (MHFA). Middels eerdere subsidie van ZonMw zijn er in de Kempengemeenten trainingen MHFA gegeven. Ook via subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid worden er momenteel trainingen MHFA (5 trainingen) gegeven in de regio Oost-Brabant.

 

Deze trainingen konden echter niet volledig voorzien in de vraag die er naar de training is, daarom wordt subsidie aangevraagd voor extra trainingen MHFA in de regio Oost-Brabant. Ondanks de reeds gegeven trainingen staan er momenteel al 115 personen op de lijst van geïnteresseerden. De beoogd deelnemers zijn werkzaam voor een mix van organisaties (gemeenten, zorginstellingen, EHBO) en de medewerkers variëren van boa’s tot medewerkers van wijkteams, hulpverleners en vrijwilligers in wijken en dorpen.

 

De grote vraag naar de training is ontstaan door de positieve reacties die de cursisten tot nu hebben gegeven richting hun collega’s en het belang dat de partijen verenigd in het project ‘Verward, en dan…? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving’ hechten aan het verbeteren van de vroegsignalering bij eerstelijns professionals en vrijwilligers.

 

Daarom wordt subsidie aangevraagd voor extra trainingen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website