Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project 'MHFA NHN' werken GGZ Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en RCO De Hoofdzaak (regionale cliëntenbelangenorganisatie door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid) samen met diverse andere partijen. Doel is om burgers, vrijwilligers en professionals in de (semi) publieke sector in de regio’s Alkmaar en West-Friesland te trainen om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag. Naast het feit dat er een stigma heerst rondom personen met verward gedrag, weten mensen die te maken krijgen met situaties rondom personen met psychische problemen doorgaans niet hoe te handelen.

De cursus die wordt ingezet is het internationale evidence based programma ‘Mental Health First Aid'. Dit trainingsprogramma richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand psychische problemen heeft. De opzet van het project is het aanbieden van de cursus MHFA voor minder draagkrachtige personen en organisaties. We proberen deze groepen te bereiken door afspraken te maken met vrijwilligersorganisaties of organisaties die met vrijwilligers werken en het bezoeken van buurt en wijkcentra. Het blijkt in de praktijk lastig om individuele burgers te bereiken ondanks de persberichten, posters en flyers. Hier gaan we steviger op inzetten. De incompany trainingen lopen daarentegen wel goed.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als alles volgens planning verloopt verwachten wij dat eind 2019, ruim 100 mensen zijn getraind die binnen de doelgroep van het project vallen.

Ook zijn er poster en flyers verspreid om publiciteit te aan de cursus te geven en zijn er persberichten in verschillende lokale kranten verschenen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezien de forse toename van het aantal situaties rondom personen met verward gedrag, is in Noord-Holland Noord in 2017 de stuurgroep ‘Mensen met verward gedrag’ gestart. Dit om tot een sluitende aanpak te komen. In deze stuurgroep zitten burgemeesters, directeuren en andere vertegenwoordigers van de politie, OM, GGD Hollands Noorden, GGZ Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Tot de regionale ambities behoren het versterken van preventie en het verbeteren van de vroegsignalering, waarop het project 'Mental Health First Aid Noord-Holland Noord’ (MHFA NHN) zich richt.

 

In het project 'MHFA NHN' werken GGZ Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en RCO De Hoofdzaak (regionale cliëntenbelangenorganisatie door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid) samen met diverse andere partijen. Doel is om burgers, vrijwilligers en professionals in de (semi) publieke sector in de regio’s Alkmaar en West-Friesland te trainen om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag. Naast het feit dat er een stigma heerst rondom personen met verward gedrag, weten mensen die te maken krijgen met situaties rondom personen met psychische problemen doorgaans niet hoe te handelen.

 

De cursus die wordt ingezet is het internationale evidence based programma ‘Mental Health First Aid'. Dit trainingsprogramma richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand psychische problemen heeft. In een periode van 2 jaar worden 25 cursussen in deze regio's georganiseerd voor met name personen en organisaties met minder financiële draagkracht. Beoogd wordt dat hieraan 200-375 burgers, vrijwilligers en professionals (zoals welzijnswerkers, werkers in buurthuizen, werkers in de zorg en wijkagenten) deelnemen.

 

Door de cursus zijn burgers, vrijwilligers en professionals beter in staat om te reageren en in te grijpen in situaties waarbij personen verward gedrag vertonen. Het project levert hierdoor een bijdrage aan het voorkomen van escaleren van dergelijke situaties. Voorts is de verwachting dat door eerder herkennen van signalen die kunnen duiden op verwardheid, het aantal incidenten afneemt. In de bredere aanpak van mensen met psychische problematiek en/of verward gedrag waaraan in Noord-Holland Noord wordt gewerkt, ligt in dit project de nadruk op de bouwstenen preventie en vroegsignalering. Maar ook wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de inbreng die mensen met verward gedrag hebben, doordat professionals en vrijwilligers naar verwachting eerder met mensen verward gedrag in gesprek gaan en uitgaan van hoe zij zaken beleven. Het project heeft hierdoor invloed op het gehele systeem.

 

De cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundigen en verpleegkundigen/preventiewerkers die een opleiding gaan volgen of hebben gevolgd tot MHFA-trainer (train-de-trainer principe). De organisatie van de cursussen wordt bovendien een structureel onderdeel van het aanbod van het cursusbureau van GGD Hollands Noorden. Daardoor vindt kennisoverdracht niet enkel en alleen plaats tijdens het project. Ook na het project vindt er kennisoverdracht plaats aan nieuwe groepen professionals, vrijwilligers en burgers. Op die manier bereiken we zo veel mogelijk mensen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website