Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen dit project worden professionals in de (semi) publieke sector (bv ambtenaren en politie) in de regio Amsterdam getraind om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag. De training die wordt ingezet is het evidence based programma ‘Mental Health First Aid’ (zie bijgevoegde informatie over achtergronden en inhoud van dit programma). Het trainingsprogramma richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Het project richt zich primair op preventie en het plegen van vroege interventies bij mensen met psychische problematiek en verward gedrag en sluit daarmee goed aan bij de ambities van GGD, Gemeente en GGZ inGeest.

 

Bouwstenen waarop het project zich richt:

 

Zoals wetenschappelijk bewezen zal MHFA een directe bijdrage leveren aan enkele van de genoemde bouwstenen voor een sluitende aanpak van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag:

 

1. Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving

Binnen het project worden ook ervaringsdeskundigen ingezet als trainer. De leefwereld van mensen met psychische problemen en mensen met verward gedrag staat centraal in de training. Door meer begrip voor deze leefwereld te ontwikkelen wordt het mogelijk om mensen vanuit empathie en betrokkenheid te laten reageren. Wat speelt bij de betreffende persoon, wat is de invloed van de psychische problemen, en hoe kan hier zo goed mogelijk op gereageerd worden?

 

2. Preventie

Eerste hulp bij mensen met psychische problemen en verward gedrag heeft een sterk preventief karakter. Door vroegtijdige signalering en adequaat handelen wordt verergering van klachten en de-escalatie in veel gevallen voorkomen. Ook draagt het programma bij aan suïcide-preventie. In Amsterdam plegen jaarlijks tussen tachtig en negentig mensen zelfmoord; vele honderden doen er poging toe. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daarom is suïcidepreventie uitgeroepen tot een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid, met de GGD als regisseur. Ook binnen GGZ inGeest is suïcidepreventie (zero-suïcide mindset) speerpunt.

 

3. Vroegtijdige signalering

Onderzoek heeft uitgewezen dat één op de vier mensen te maken krijgt met psychische problemen. Door vroegtijdige signalering en vroegtijdig handelen kan veel leed worden voorkomen. De training is sterk gericht op vroegsignalering van veelvoorkomende psychische problemen zoals depressie, angststoornissen, psychose, middelengebruik en bv eetstoornissen.

 

4. Informatievoorziening

Belangrijk onderdeel van het programma is informatievoorziening over psychische problematiek en verward gedrag. Meer bekendheid met deze problematiek zal leiden tot meer begrip en handelingsbereidheid bij mensen.

Bijdrage van het project aan lokale aanpak

Het aanjaagteam Verwarde Personen doet een oproep aan alle betrokkenen – mensen met verward gedrag en hun omgeving, professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders van lokale én landelijke (overheids)organisaties- om samen krachtig door te gaan om te komen tot een persoonsgerichte en domein overstijgende aanpak.

 

Samenwerking:

Zowel de gemeente als de GGD Amsterdam hebben reeds aangegeven daadwerkelijk de meerwaarde van deze aanpak te zien en te willen meewerken aan de uitvoering van deze activiteit. De medewerking van de gemeente blijkt onder andere uit de motie die onlangs door de PvdA, CDA en Groen Links is ingediend om daadwerkelijk deze training in Amsterdam uit te voeren (zie bijlage).

GGZ inGeest, de gemeente en de GGD hebben een goed en breed netwerk in de regio en participeren in lokale samenwerkingsverbanden.

 

Regio Amsterdam

Het inwonersaantal van de stad Amsterdam is 835.000.

GGZ inGeest vraagt subsidie aan om in de regio Amsterdam professionals in de (semi) publieke sector volgens het programma MHFA op te leiden. Dit doen we voornamelijk door de 12 uur durende cursus aan te bieden aan verschillende doelgroepen. We richten met name op mensen die werkzaam zijn in publieke functies, zoals bv loketmedewerkers bij gemeenten en DWI en werknemers Openbaar Vervoer.

 

Planning:

Begin 2017 is een start gemaakt met het benaderen van belangrijke samenwerkingspartners. De meeste partners reageren positief.

Daadwerkelijke uitvoer van het programma vanaf mei 2017. De planning is in een jaar tijd 7 groepen te trainen met het MHFA programma.

 

GGZ inGeest ziet deze aanvraag als een stimulering voor hetgeen reeds in gang is gezet, na afloop van het project zoals hier beschreven zien wij het MFHA niet als beëindigd maar als een eerste stap om het programma over heel Amsterdam en Amstelveen uit te rollen.

GGZ inGeest heeft zich hiertoe daadwerkelijk gecommitteerd dit blijkt dit ook uit de 3 jarige licentieovereenkomst die GGZ inGeest voornemens is met MFHA Nederland af te sluiten. De subsidie zien wij als een stimulering voor het eerste jaar waarin wij de netwerken , de ervaring en de deskundigheid opbouwen, dit vraagt tijdelijk extra inzet van medewerkers

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website