Projectomschrijving

Binnen de regio Zuid-Limburg zijn diverse samenwerkingsverbanden en organisaties actief die te
maken hebben met de groeiende problematiek rondom personen met verward gedrag. Vanuit deze
samenwerkingsverbanden zijn 2 met elkaar samenhangende knelpunten rondom de aanpak van
personen met verward gedrag naar voren gekomen die bijzonder complex zijn en waar acuut een
duidelijke planvorming noodzakelijk is.

Doel

Het doel van deze projectaanvraag is het uitwerken van een plan van aanpak rondom deze 2
knelpunten voor de regio Zuid-Limburg, als onderdeel van een integrale en persoonsgerichte aanpak
binnen deze regio. Het gaat om de bouwstenen:

 • 7: passend vervoer
 • 8: passende ondersteuning, zorg en straf

Daarnaast worden de bouwstenen 4 (melding), 5 (beoordelen en risicotaxatie), 6 (toeleiding) en 9 (informatievoorziening) ook nadrukkelijk meegenomen bij het uitwerken van het plan van aanpak.

Bouwsteen 7: Passend vervoer

Passend vervoer is het 1e knelpunt. De inzet van een psycholance wordt door de samenwerkingspartners gezien als een mogelijke oplossing. Binnen dit project wordt bekeken of de inzet van een psycholance voor de regio Zuid-Limburg inderdaad de meest geschikte oplossing is voor passend vervoer van personen met verward gedrag. Daarnaast worden ook andere oplossingsrichtingen voor passend vervoer bekeken.

Bouwsteen 8: Passende ondersteuning, zorg en straf

Het 2e knelpunt situeert zich rondom passende opvang. Het realiseren van een time-out voorziening wordt door de samenwerkingspartners gezien als een mogelijke oplossing voor dit knelpunt. Binnen dit project wordt bekeken of de time-out voorziening in de regio Zuid-Limburg gerealiseerd kan worden en zo ja, op welke wijze dit georganiseerd moet worden. Daarnaast worden ook andere oplossingsrichtingen voor passende opvang bekeken.

Samenwerking

Binnen deze projectaanvraag zijn zowel het cliëntenperspectief, het zorgperspectief als het veiligheidsperspectief vertegenwoordigd.

Initiatiefnemers van het project:

 • Gemeenten Heerlen, Kerkrade, Maastricht en Sittard-Geleen
 • Mondriaan
 • Zuyderland
 • Levanto
 • Leger des Heils
 • GGD
 • Politie

Samenwerkingspartners:

 • Cliëntenvertegenwoordigers vanuit de cliëntenraad Mondriaan
 • Koraalgroep
 • Netwerk acute zorg Limburg
 • MetGGZ
 • Virenze
 • Vincent van Gogh
 • Openbaar Ministerie
 • Zorgverzekeraars CZ en VGZ

Resultaten

Binnen dit project zijn 2 businesscases geschreven.

 • De eerste businesscase beschrijft een plan van aanpak voor een hernieuwde organisatie van passend vervoer waarbij 2 verschillende vervoersmodellen met elkaar worden vergeleken; één waarbij vervoer wordt gerealiseerd door de ggz-aanbieder in het verlengde van de crisisdienst in de regio’s Maastricht Heuvelland en Parkstad en één met de inzet van een particulier vervoerder, de GGZ Vervoersdienst, voor de Westelijke Mijnstreek.
 • De tweede businesscase beschrijft een plan van aanpak voor een opvangvoorziening in de vorm van een time-out voorziening. Voor de invulling van deze time-out voorziening is ervoor gekozen om in totaal 4 bedden op een tweetal locaties te vestigen.

Op basis van deze businesscases worden 2 pilots uitgevoerd waarbinnen bovengenoemde in de praktijk wordt ingezet en waarvan de resultaten worden gemonitord en geëvalueerd.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website