Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons project bestond uit drie onderdelen:

1. Een inventarisatie naar praktijkervaringen

Uit onze inventarisatie wordt bevestigd dat er in brede zin een groot tekort aan kennis is over de doelgroepen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en aan handelingsperspectieven voor professionals. Er wordt veel verwacht van sociale wijkteams, maar men is vaak niet overtuigd dat die in staat zijn die verwachtingen waar te maken. Aanvullend is gebleken dat deze kennisbehoefte ook geldt voor kennis over mensen met autisme (ASS). Men is onvoldoende bekend met al beschikbare screeningsinstrumenten.De netwerkrelaties tussen sociaal domein aan de ene kant en politie en ambulancepersoneel aan de andere kant bestaan bijna niet, terwijl hier wel de meerwaarde van wordt gezien.

Voor kennisontwikkeling is vooral behoefte aan het faciliteren van onderling contact tussen collega's binnen en buiten de organisatie.

2. We hebben een training Herkennen van en omgaan met LVB en NAH ontwikkeld voor o.a. politie en justitie.

3. We hebben MEE-organisaties geadviseerd bij lokale aanvragen gericht op het versterken van de aanpak rondom Verwarde personen met LVB, NAH en/of ASS.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben drie resultaten opgeleverd:

- Een rapport van onze inventarisatie waaruit blijkt dat de kennis rondom LVB, NAH en ASS bij de aanpak Verwarde personen onvoldoende is.

- Een training voor politie, justitie en sociale professionals over Herkennen van en omgaan met NAH en LVB.

- Advies aan MEE-organisaties voor het verbeteren van de lokale aanpak. Dit heeft geleid tot circa tien aanvragen bij ZonMW voor het versterken van de lokale aanpak.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

LVB EN NAH IN HET VIZIER

Hoe MEE NL haar regio’s kan ondersteunen bij het uitvoeren van het project: “Herkennen van met NAH en LVB bij mensen met verward gedrag.

MEE NL wil vanuit haar ideaal van een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit, een bijdrage leveren aan de situatie van personen met verward gedrag en dan in het bijzonder voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

MEE is actief op landelijk en regionaal niveau. De 20 regionale MEE-organisaties werken samen met regionale partners om op lokaal niveau inclusie te bevorderen. Datzelfde doet MEE NL op landelijk niveau.

Met dit project wil MEE NL de regionale MEE-organisaties ondersteunen bij het opzetten van de regionale projecten rondom mensen met LVB en NAH binnen de doelgroep mensen met verward gedrag. Uitgangspunt is een aansluiting van de reguliere dienstverlening van de MEE-organisatie (individuele cliëntondersteuning, inbreng wijkteams, projecten) met de 9 bouwstenen zoals deze zijn opgesteld en geformuleerd door het aanjaagteam.

MEE NL neemt in dit project een leidende rol in het voorbereiden van dit project voor de leden (de MEE-organisaties). Deze rol nemen wij niet doorgaans; de leden functioneren als autonome organisaties. Echter, er bereikten ons zoveel signalen rondom de urgentie van dit thema dat wij hebben besloten dit project centraal op te pakken en opschaling te stimuleren om hiermee te voorkomen dat iedereen zijn “eigen” wiel uit zou gaan vinden.

Voor mensen met LVB en NAH bestaat geen “database” welke de psychiater van dienst in kan zien. In sommige gevallen is een diagnose LVB nooit gesteld, Toch kan het zijn dat deze mensen in contact komen met politie/justitie/GGZ bijvoorbeeld omdat zij worden aangemerkt als mensen met verward gedrag, Met dit project willen wij zorgen dat in dit geval ook de diagnose LVB of NAH in het vizier komen.

 

 

Het gaat om de volgende producten:

-Het doen van een inventarisatie onderzoek naar praktijkvoorbeelden. Hoe komt justitie en politie nu aan informatie in crisissituaties of situaties rond onterechte detentie wanneer het gaat om mensen met verward gedrag met NAH of LVB? Welke rol spelen bestaande professionals uit het sociaal domein en/of wijkgericht werk hierbij?

- Ontwikkelen training voor politie/justitie/GGZ over herkennen van en omgang met LVB en NAH,

Belangrijk onderdeel van deze training zal zijn het in de praktijk toepassen van screeningsinstrumenten voor het vaststellen van (vermoedens) van LVB en NAH. Maar ook: hoe kunnen professionals uit het sociaal domein en/of wijkgericht werk justitie/politie en GGZ hierbij helpen.

-Opstellen van aanbevelingen voor de MEE regio’s wanneer deze een pilot willen ontwikkelen ter verbetering van deze informatievoorziening en wederzijdse ondersteuning van wijkteams en justitieketen voor mensen met LVB en NAH. Hierin zullen ook een overzicht van opvangmogelijkheden en eventuele beschikbaarheid en financiële drempels inzichtelijk gemaakt worden voor politie/justitie en GGZ waardoor toeleiding eenvoudiger worden.

STAKEHOLDRS

 

“Wat goed om dit integraal op te pakken, wij merkten in de praktijk dat we een heleboel kennis en informatie misten!” Voormalig burgemeester Renkum, de heer J. P. Gebben.

“ Onze hulpverleners op de ambulance vragen zich wel eens af, snapt deze persoon mij wel? Maar meer dan het nog eens uitleggen kunnen ze niet doen”. Veiligheidsregio Gelderland Midden

“Als pilot organiseren wij trainingen voor o.a. agenten over LVB en NAH. In de trainingen gaat er een wereld open voor agenten. Ze hebben allemaal gelijk een casus in gedachten waarvan ze nu denken dat het om een persoon met LVB of NAH ging. Soms best confronterend voor hen”. Consulent MEE Zuid-Holland Noord

“Ik wil graag gebeld worden tijdens mijn avonddiensten door een politieman met een vraag over een persoon met verward gedrag. Ook als ik de patiënt niet ken. Vanuit mijn jarenlange ervaring kan ik telefonisch een heleboel verduidelijken. Het is namelijk vaak helemaal niet zo ingewikkeld, je moet het alleen even vragen”. Rolien Vervoort, Orthopedagoog Jan Pieter Heije.

Deze stakeholders zullen wij bij het project betrekken middels een stuurgroep. De stuurgroep komt 2 x bij elkaar en zal bestaan uit bovengenoemde personen, maar ook uit vertegenwoordigers van de Hersensstichting en Kenniscentrum LVB en vertegenwoordigers van ouder- en patiëntenverenigingen.

 

HET PROJECT IS GESLAAGD ALS:

-er een duidelijk overzicht is van het huidige aanbod, het functioneren hiervan en behoefte van alle potentiele gebruikers

- er een training is ontwikkeld die uitgezet en daar waar nodig aangepast kan worden voor alle regio’s.

- men weet de checklist screening LVB te vinden en in te zetten

- er is een checklist screening NAH en men weet deze te vinden en in te zetten

- professionals uit de wijk en politie/justitie kennen elkaar en weten elkaar te vinden indien nodig

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website